nr 2


NOWE ZASADY DOBORU DO POLICJI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 30 sierpnia 2007 r. podpisał rozporządzenie (Dz. U. z 2007 r. Nr 170, poz. 1202), które określa szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym osób nieposiadających wykształcenia średniego, ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji.

podinsp. Wojciech Światkowski
Wydział Organizacji Szkolenia
CSP w Legionowie

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby, które prowadzi się w formie konkursu, ma na celu ustalenie, czy kandydat do służby spełnia określone w Ustawie o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) warunki przyjęcia do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji do tej służby, w tym predyspozycji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy.
Służbę w Policji może pełnić obywatel Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25 ust. 1 i 2 Ustawy o Policji):
– o nieposzlakowanej opinii – niekarany;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie (wyjątek: służbę w oddziałach prewencji Policji mogą pełnić osoby z wykształceniem na poziomie zawodowym – niższym niż średnie – jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji);
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podlegających szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym i podaje je w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości. W przypadku kandydatów do służby kontraktowej w oddziałach prewencji Policji Komendant Główny Policji podaje, w formie ogłoszenia, do publicznej wiadomości informację o przyjmowaniu do służby w Policji tej grupy kandydatów. Ogłoszenia zamieszcza się co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

Na podstawie ogłoszenia Komendanta Głównego Policji przełożeni właściwi w sprawie postępowania kwalifikacyjnego – Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji – zamieszczają w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim oraz odpowiednio na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji informacje o doborze do służby w określonych jednostkach organizacyjnych Policji.
Ogłoszenia o przyjmowaniu do służby umieszcza się w siedzibie tych komend, a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

Ogłoszenie zawiera w szczególności:
1) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci do służby;
2) informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służby określonych w art. 25 ust. 1 i 2 Ustawy o Policji;
3) określenie preferencji dotyczących kandydatów do służby, w szczególności w zakresie wykształcenia;
4) wskazanie wymaganych dokumentów, którymi są:
a) podanie o przyjęcie do służby,
b) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
c) własnoręcznie napisany życiorys,
d) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
f) wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,
g) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
h) inne niż wymienione w lit. a-g dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów;
5) wskazanie miejsca złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. a-c i e;
6) określenie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi jeden przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego przy pomocy komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby.
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w:
1) Komendzie Głównej Policji – wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji w charakterze członków personelu lotniczego posiadających uprawnienia lotnicze w określonej specjalności;
2) komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – wobec kandydatów do służby w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz w jednostkach organizacyjnych Policji podległych właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.

Właściwe komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji przeprowadzają postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do następujących kandydatów do służby:
1) poborowych;
2) policjantów w służbie kandydackiej i osób przeniesionych do rezerwy, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji po odbyciu służby kandydackiej;
3) kandydatów do służby kontraktowej, w tym kandydatów do służby kontraktowej w oddziałach prewencji Policji;
4) członków personelu lotniczego posiadających uprawnienia lotnicze w określonej specjalności;
5) członków personelu medycznego w oddziale prewencji Policji.

W przypadku kandydatów do służby kontraktowej w oddziałach prewencji Policji postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą opublikowania ogłoszenia. Dla pozostałych kandydatów postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów
– ogłoszenie Komendanta Głównego Policji o doborze kandydatów do służby w Policji przyjmuje jedynie formę medialnego informowania kandydatów o przyjmowaniu do służby w Policji.
Dokumenty – kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby oraz wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego – kandydat składa w terminie i miejscu wskazanym mu przez przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby.
Składając dokumenty, kandydat przedkłada do wglądu ich oryginały. Książeczkę wojskową kandydat do służby przedkłada jedynie do wglądu.
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów (wykaz różni się od zapisów we wcześniejszych uregulowaniach, gdyż wyłączono z niego etap ogłaszania rozpoczęcia edycji przyjęć):
1) oceny dokumentów złożonych przez kandydata do służby w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu;
2) przeprowadzenia rozmowy wstępnej mającej na celu w szczególności poinformowanie kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego;
3) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;
4) przeprowadzenia testu wiedzy kandydata do służby z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym Policji, oraz bezpieczeństwa publicznego (test wiedzy ma charakter jedynie rankingowy – można uzyskać od 0 do 40 punktów);
5) oceny sprawności fizycznej kandydata do służby;
6) przeprowadzenia testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby;
7) przeprowadzenia wywiadu zorganizowanego, mającego na celu w szczególności ocenę umiejętności formułowania wypowiedzi, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego oraz autoprezentacji kandydata do służby, a także ustalenie jego motywacji do podjęcia służby w Policji;
8) ustalenia przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;
9) zatwierdzenia przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w:
– pkt 1-3, przeprowadza komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji albo w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
– pkt 4 i 5, przeprowadza jednostka szkoleniowa, według kryteriów określonych przez Komendanta Głównego Policji;
– pkt 6, przeprowadzają psychologowie pełniący służbę lub zatrudnieni w Komendzie Głównej Policji albo w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;
– pkt 7, przeprowadza powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zespół w składzie co najmniej dwóch osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby. W skład zespołu mogą wchodzić także przedstawiciele właściwych rzeczowo służb Policji oraz psycholog.

Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego:
– testu wiedzy (do 40 pkt),
– oceny sprawności fi zycznej (do 40 pkt),
– testu psychologicznego (do 60 pkt),
– wywiadu zorganizowanego (do 60 pkt)
oraz preferencje dotyczące kandydata do służby są oceniane w systemie punktowym.
Obowiązuje zróżnicowanie w przyznawaniu dodatkowych punktów dla kandydatów do służby, którzy posiadają:
a) wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym dla służby w Policji, tj.: prawo, administracja, ekonomia lub informatyka – 18 pkt,
b) wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o innym kierunku, niż wymieniony w lit. a – 14 pkt,
c) wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 12 pkt,
d) wykształcenie średnie – 10 pkt.

Preferencje dotyczące kandydatów do służby w oddziałach prewencji Policji, nieposiadających średniego wykształcenia, podlegają ocenie wg następującego schematu:
a) wykształcenie zawodowe – 2 pkt,
b) ukończony kurs specjalistyczny przydatny do służby w oddziałach prewencji Policji, w szczególności kurs strzelecki – 2 pkt,
c) uprawianie dyscyplin sportowych przydatnych w służbie, w szczególności sporty walki, sporty motocyklowe lub samochodowe, strzelectwo, spadochroniarstwo, techniki wysokościowe – 2 pkt,
d) prawo jazdy kategorii „C” – 1 pkt,
e) wzrost co najmniej 175 cm – 1 pkt.

W interesie Policji jest preferowanie kandydatów do służby posiadających wykształcenie wyższe, w tym o kierunku przydatnym dla służby w Policji, co stanowi gwarancję pozyskiwania grupy kandydatów do służby przygotowanych merytorycznie do realizacji wybranych, specyficznych zadań spoczywających na Policji.

Uzyskanie minimalnej liczby punktów w teście wiedzy nie skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego (poprzednio należało uzyskać minimum 25 punktów). Brak selekcyjności testu wiedzy zapewni większą grupę kandydatów na kolejne etapy rekrutacji.
Rozporządzenie przewiduje uproszczenia procedury dla określonych grup kandydatów. I tak:
Poborowy (do odbycia zastępczej służby wojskowej) nie przystępuje do:
– testu wiedzy,
– testu psychologicznego,
– wywiadu zorganizowanego.

Kandydat do służby kontraktowej nie przystępuje do:
– testu wiedzy.

Osoba przeniesiona do rezerwy po zakończeniu służby kandydackiej w okresie nie dłuższym niż 3 lata nie przystępuje do:
– testu wiedzy.

Przepisu nie stosuje się do osób, które w okresie 3 lat od dnia zakończenia służby kandydackiej zostały przyjęte do służby w Policji, a następnie zostały z niej zwolnione.
Członkowie personelu lotniczego oraz członkowie personelu medycznego w oddziale prewencji Policji nie przystępują do:
– testu wiedzy,
– oceny sprawności fizycznej,
– testu psychologicznego.

Policjant w służbie kandydackiej, który przed jej zakończeniem wystąpi z wnioskiem o przyjęcie do służby przygotowawczej albo kontraktowej, przystępuje tylko do:
– testu psychologicznego,
– wywiadu zorganizowanego,
– ustalenia przez komisję lekarską jego zdolności fizycznej i psychicznej.

Do testu psychologicznego nie przystępuje policjant w służbie kandydackiej, jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym uczestniczył jako poborowy, komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzekła jego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji.
W przypadku negatywnego wyniku z testu sprawności policjant w służbie kandydackiej, który przed jej zakończeniem wystąpi z wnioskiem o przyjęcie do służby przygotowawczej albo kontraktowej, przystępuje tylko do:
– testu psychologicznego,
– wywiadu zorganizowanego,
– ustalenia przez komisję lekarską jego zdolności fizycznej i psychicznej.

Do testu psychologicznego nie przystępuje policjant w służbie kandydackiej, jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym uczestniczył jako poborowy, komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzekła jego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji.
W przypadku negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej albo wywiadu zorganizowanego lub obu testów łącznie kandydat – po złożeniu w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał wynik, oświadczenia, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji – może kontynuować procedurę „doboru”. Kandydat, który uzyska ponownie wynik negatywny z testu sprawności fizycznej lub wywiadu zorganizowanego albo zrezygnował z postępowania będzie mógł przystąpić do kolejnego „doboru” dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku odmowy wydania kandydatowi do służby poświadczenia bezpieczeństwa lub uzyskania przez niego negatywnego wyniku z testu psychologicznego może on ponownie przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa lub przeprowadzenia testu psychologicznego.
Sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w odniesieniu do kandydatów przeprowadza się dwukrotnie, przy czym po raz drugi bezpośrednio przed zatwierdzeniem listy kandydatów.

Odstąpiono od obowiązku przedkładania przez kandydata zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Postępowanie sprawdzające przeprowadzane jest niezależnie od etapów postępowania kwalifikacyjnego – pozwala to na udrożnienie procedury rekrutacji; od jego zakończenia jest uzależnione umieszczenie kandydata na liście rankingowej.
Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia pisemnie kandydata do służby o niewszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia właściwych dokumentów:
– przed opublikowaniem ogłoszenia dla kandydatów do służby kontraktowej w oddziałach prewencji Policji;
– przed upływem 30 dni od dnia, w którym kandydat uzyskał negatywny wynik testu sprawności fizycznej albo wywiadu zorganizowanego lub obu testów łącznie;
– z upływem terminu 60 dni od dnia, w którym kandydat uzyskał negatywny wynik testu sprawności fizycznej albo wywiadu zorganizowanego lub obu testów łącznie i mógł złożyć oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji;
– przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego i ponownego uzyskania negatywnego wyniku testu sprawności albo wywiadu zorganizowanego lub obu testów łącznie (przy złożeniu oświadczenia w terminie od 30 do 60 dni od dnia pierwszych prób);
– przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego i złożenia rezygnacji z postępowania.
Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia pisemnie kandydata do służby o przerwaniu w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:
a) niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust. 1 Ustawy o Policji, z wyjątkiem wymagania dotyczącego posiadania średniego wykształcenia przez kandydata do służby w oddziale prewencji Policji;
b) niezłożenia kompletu wymaganych dokumentów;
c) uzyskania negatywnego wyniku:
– przy ocenie dokumentów,
– sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach,
– testu sprawności fizycznej,
– testu psychologicznego,
– wywiadu zorganizowanego,
– ustalenia przez komisję lekarską jego zdolności fizycznej i psychicznej;
d) zatajenia danych lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby;
e) odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa;
f) utrudniania przez niego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w szczególności przez dwukrotne nieusprawiedliwione nieprzystąpienie w wyznaczonym przez komórkę organizacyjną do spraw doboru kandydatów do służby terminie do etapu lub etapów postępowania kwalifikacyjnego;
g) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania przez niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach;
h) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa, gdy z informacji posiadanych przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wynika, że nie uległy zmianie okoliczności sprawy,
i) braku zgody wojskowej komendy uzupełnień na wcielenie poborowego do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.

Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może przerwać postępowanie kwalifikacyjne w każdym czasie, z przyczyn innych niż określone powyżej, pisemnie zawiadamiając o tym kandydata do służby, bez podania uzasadnienia. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego powołuje komisję (dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby, w tym kierownika tej komórki, kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr Komendy Głównej Policji albo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, przedstawiciela właściwej rzeczowo służby Policji) w celu sporządzenia listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego mających do nich zastosowanie i wobec których nie istnieją przesłanki do odmowy wydania im poświadczenia bezpieczeństwa.

Listę sporządza się odrębnie dla danej grupy kandydatów do służby. Kolejność na liście kandydatów ustala się w zależności od łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata do służby, od najwyższej do najniższej. Lista kandydatów podlega zatwierdzeniu przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji przed planowanym terminem przyjęcia do służby. Zatwierdzoną listę kandydatów przekazuje się niezwłocznie właściwym przełożonym w sprawach osobowych (o których mowa w art. 32 Ustawy o Policji), z wyłączeniem komendantów jednostek szkoleniowych.
Przełożony, który podejmuje decyzję o nawiązaniu stosunku służbowego, wybiera kandydatów do służby, którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów, o wyborze kandydata do służby decyduje sam przełożony. Kandydat do służby, który został umieszczony na liście kandydatów lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, może zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania kolejnego postępowania kwalifikacyjnego, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli kandydat w tym terminie zdecyduje się i rozpocznie kolejne postępowanie kwalifikacyjne, wówczas przystępuje tylko do testu wiedzy, testu oceny sprawności fizycznej i wywiadu zorganizowanego.

W przypadku zakończenia postępowania kwalifikacyjnego po planowanym terminie przyjęcia do służby w Policji kandydata umieszcza się na liście kandydatów uwzględniającej kolejny planowany termin przyjęcia do służby w Policji (nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego).

Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed 4 października 2007 r., czyli dniem wejścia w życie rozporządzenia z 30 sierpnia 2007 r. stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. Nr 12, poz. 77).

powrót
drukuj