nr 4/2008


STAWIAM NA PROFESJONALIZACJĘ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W POLICJI

Z gen. insp. Andrzejem Matejukiem, Komendantem Głównym Policji, rozmawia Agnieszka Hamelusz

  • gen. insp. Andrzej Matejuk
    gen. insp. Andrzej Matejuk

Panie komendancie, w komendach wojewódzkich w całym kraju są tworzone wydziały komunikacji społecznej, a od 1 października etatowe stanowiska oficerów prasowych. Jak, według Pana, będzie wyglądał dalszy rozwój komunikacji społecznej w Policji?

Od razu podkreślę, że istnieje możliwość stworzenia wydziałów komunikacji społecznej – niekoniecznie w każdym województwie takie wydziały muszą powstać. Jeśli już jednak powstaną, to każdy wydział powinien składać się z co najmniej dwóch komórek: z komórki zajmującej się komunikacją zewnętrzną, czyli zespołu prasowego obsługującego media, i z komórki zajmującej się komunikacją wewnętrzną. Utworzenie takiego wydziału jest zasadne, jeśli usprawni to wymianę informacji wewnątrz i na zewnątrz instytucji. W takim przypadku rzecznik podlega bezpośrednio komendantowi wojewódzkiemu Policji, jest liderem pionu prasowego. Funkcjonuje zarazem w wydziale komunikacji społecznej. W garnizonach, gdzie nie powstaną wydziały komunikacji, będą nadal funkcjonowały zespoły prasowe. Rzecznik jest również bezpośrednio podporządkowany komendantowi wojewódzkiemu i nadzoruje pracę zespołu prasowego. Rzeczywiście, od 1 października w każdej komendzie powiatowej, rejonowej i miejskiej poleciłem utworzyć etatowe stanowiska oficerów prasowych. Celem stworzenia tych etatów jest przede wszystkim usprawnienie przekazywania informacji mediom, zarówno tym regionalnym, jak i lokalnym. Dla mnie ważna jest każda gazeta osiedlowa, która będzie rzetelnie informować o działaniach Policji w najmniejszej jednostce.
Do tej pory nie wszędzie były stanowiska oficerów prasowych. W konsekwencji kończyło się to na obciążaniu dodatkowym zadaniem naczelników i komendantów, którzy nie zawsze mieli czas dla mediów. Moim zdaniem praca musi być systemowa i zaplanowana. Z dziennikarzami trzeba nawiązywać częste kontakty, przede wszystkim informować i zaplanować stałą współpracę. Często media pomagają nam w rozwiązywaniu różnych spraw, począwszy od zamieszczania apeli z prośbą o współpracę społeczeństwa w poszukiwaniach osób zaginionych, poszukiwanych przez Policję w całym kraju przestępców, a skończywszy na działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, takich jak apele do kierowców czy informowanie o tym, jak ustrzec się przed oszustami. Zaplanowanie takiej współpracy wymaga czasu, zaangażowania i predyspozycji.
Chciałbym, aby na stanowiskach oficerów prasowych nie było osób przypadkowych, które nie sprawdzają się w tej roli. Dlatego podstawowym celem było uruchomienie procesu doboru kandydatów i jasne określenie ścieżki kariery zawodowej. Wybrany kandydat (jeden z dwóch), po przeszkoleniu i praktyce w jednostce Policji, zostaje oficerem prasowym i otrzymuje certyfikat prasowo-informacyjny – oczywiście po złożeniu egzaminu. To uprawnia policjanta do pełnienia tej funkcji i stwarza możliwość awansu w pionie prasowym. Jednym słowem – certyfikowany oficer prasowy może zostać w przyszłości np. rzecznikiem komendanta wojewódzkiego Policji.

Czyli stawiamy na profesjonalizację działań w sferze kontaktów z mediami…

Dokładnie tak. Chodzi o szybki dostęp do informacji będącej w zainteresowaniu mediów, przygotowywanie materiałów filmowych, dźwiękowych i fotograficznych. Chodzi również o to, by oficer prasowy był zawsze na miejscu zdarzeń o charakterze medialnym.
Jednym z zadań, jakie postawiłem przed pionem prasowym, jest również ujednolicenie stron internetowych poszczególnych komend wojewódzkich. Internet bowiem, jako silne i ciągle rozwijające się medium, ma być podstawowym narzędziem pracy dla oficerów prasowych. Stawiam na maksymalne wykorzystanie w polityce informacyjnej Internetu, a w szczególności technik multimedialnych.

Panie komendancie, czy oficerowie prasowi będą wykonywać na poziomie powiatów takie same zadania jak rzecznicy prasowi, czy będą niejako ich uzupełnieniem o nieco innych kompetencjach? Jakie są ich główne zadania?

Do zadań oficerów prasowych będzie należeć współpraca z mediami i komunikacja wewnętrzna, współpraca z samorządami i profilaktyka oraz prewencja kryminalna. Oczywiście – te zadania będą wykonywać w porozumieniu z rzecznikiem wojewódzkim.
Oficer prasowy będzie funkcjonował w pionie prewencji. Ma bezpośrednio podlegać komendantowi powiatowemu, miejskiemu lub rejonowemu Policji i w porozumieniu z nim kreować wizerunek jednostki.
Każdy oficer prasowy będzie oceniany za swoją pracę. Kryterium oceny jest tu liczba informacji, która znajdzie się na stronie internetowej komendy wojewódzkiej. Oficer prasowy za każdą opublikowaną informację na stronie komendy wojewódzkiej otrzyma jeden punkt. Jeśli dołączy do tego zdjęcia, otrzyma 1,5 punktu. Materiał filmowy będzie premiowany 2 punktami.
Algorytmy postępowania oficerów prasowych będą stanowić załącznik do zmienianego zarządzenia nr 1204 KGP z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo- informacyjnej w Policji.

Śledząc wypowiedzi policjantów np. na Internetowym Forum Policyjnym, można zauważyć sporą frustrację funkcjonariuszy, wynikającą często z niedoinformowania, ze słabej komunikacji wewnętrznej, powodującej brak wiedzy o działaniach. Jak przeciwdziałać temu zjawisku?

Słuszna uwaga. Dostrzegam duże braki w komunikacji wewnętrznej, dlatego w strategii funkcjonowania policyjnych służb prasowo-informacyjnych została również zawarta koncepcja stworzenia komunikacji wewnętrznej. Głównym celem naszych działań w tej dziedzinie jest stworzenie właściwego obiegu informacji. Pierwszym „uderzeniem” (sierpień) było uruchomienie platformy wymiany informacji KGP – IFP, która służy właśnie do przekazywania informacji policjantom – uczestnikom forum. Ponadto IFP jest dla nas cennym źródłem wiedzy. Na forum policjanci piszą bowiem o tym, co ich boli. Przywiązujemy do tego dużą wagę i traktujemy IFP jako dodatkowy kanał informacyjny.
Od 15 listopada działa Informacyjny Serwis Policyjny (www.isp.policja.pl). Strona, która ma służyć pomocą policjantom i pracownikom cywilnym. Będzie sukcesywnie uzupełniania o informacje przydatne w służbie i pracy, takie jak np.: zmiany w prawie, filmy szkoleniowe i materiały edukacyjne. Znajdą się tam również wiadomości dotyczące planów kierownictwa Policji, podwyżek, zmian organizacyjnych. To po to, by ujednolicić przekaz treści. Każdy policjant i pracownik będzie mógł sam przeczytać interpretację przepisów i w kwestiach spornych powołać się na to źródło. Do tej pory istniał przede wszystkim tzw. kanał nieformalny – przekazywanie sobie przez policjantów wiadomości, nie zawsze zgodnych z prawdą. Taki kanał ma zarówno zalety, jak i wady. Jedną z wad są częstsze zakłócenia w przekazie, co – to zrozumiałe – budzi niepokój i rodzi niepotrzebne frustracje.
Wymianie informacji służą również bezpośrednie spotkania kierownictwa KGP z policjantami. Można na nich nie tylko przekazać najważniejsze informacje, lecz także wymienić poglądy, a także wyjaśnić wątpliwości itp. Od września kierownictwo KGP sukcesywnie uczestniczy w takich spotkaniach, a od października także w odprawach służbowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Rozpoczęliśmy ponadto pracę nad ujednoliceniem formy i obiegu dokumentacji służbowej poprzez wprowadzenie systemów informatycznych wspomagających proces komunikowania się.
Komunikacja wewnętrzna to nie tylko właściwa wymiana informacji, lecz także działania o charakterze motywacyjnym i edukacyjnym, np. imprezy o charakterze integracyjnym oraz wszelkiego rodzaju szkolenia, zarówno kadry kierowniczej, jak i pracowników. W związku z tym zamierzamy stworzyć zasady czytelnej i otwartej polityki personalnej, jasne kryteria awansu i planowania rozwoju zawodowego oraz wprowadzić system ocen powiązany z systemem motywacji. Musimy również wprowadzić mechanizmy regulujące kwestię poszanowania pracowników. Pamiętajmy, że właściwa komunikacja wewnętrzna służy budowaniu prawidłowych relacji przełożony – podwładny. Dobra komunikacja jest również ważnym czynnikiem motywującym. Spaja zespoły, daje poczucie dumy z pracy dla firmy i zachęca ludzi do zwiększania wysiłku.

Dziękuję za rozmowę.

powrót
drukuj