nr 1/2018


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 1/2018


 

  WSPÓŁPRACA W OCHRONIE DÓBR KULTURY  

Marcin Sabaciński
Przestępczość przeciwko zabytkom z punktu widzenia instytucji ochrony dziedzictwa

Anna Skaldawska
Zwalczanie przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu – zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Wojciech Krupiński
Działania Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości dotyczącej przemytu zabytków

Adam Grajewski
Współpraca Policji i przepisy karne jako narzędzie w zwalczaniu przestępczości przeciwko dobrom kultury

Barbara Kaleta
Międzynarodowa współpraca policyjna w zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko dobrom kultury
oraz cennym przedmiotom zabytkowym

Maria Romanowska-Zadrożna
Rola Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w dokumentowaniu
i poszukiwaniu współcześnie skradzionych obiektów zabytkowych

 

  PRAWO DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW  

Aleksandra Chyc
Międzynarodowe kodyfikacje prawa dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego

Marek Łuczak
Lista Skarbów Dziedzictwa jako szczególna forma ochrony zabytków

Dariusz Baj
Prawnokarna problematyka ochrony zabytków na gruncie prawa polskiego

Jarosław Golat
Prawne aspekty procesowego zabezpieczenia dzieł sztuki podczas przeszukania
ochrona zabytków sakralnych

s. M. Natanaela Wiesława Błażejczyk
Rola i zadania Papieskiej Rady ds. Kultury oraz Konferencji Episkopatu Polski
w ochronie zabytków sakralnych

Paweł Tomaszewski
Problematyka kradzieży zabytków sakralnych w ujęciu historycznym

Marek Łuczak
Kradzieże zabytków sakralnych z terenu województwa zachodniopomorskiego

 

    PRZESTĘPCZOŚĆ PRZECIWKO DOBROM KULTURY    

Dariusz Wilk
Falsyfikaty dzieł sztuki w procesie karnym. Wybrane aspekty wykrywcze i dowodowe

Kamila Kitajewska
Na tropie „Mony Lisy”. Pierwsze badania kryminalistyczne w śledztwie dotyczącym zaginionego dzieła sztuki w XX wieku
dobre praktyki w ochronie zabytków

Henryk Gabryelczyk
Ochrona dóbr dziedzictwa narodowego na terenie województwa wielkopolskiego
(na przykładzie wybranych przedsięwzięć)

s. M. Natanaela Wiesława Błażejczyk
Działania Konferencji Episkopatu Polski i Kościołów partykularnych
w zakresie ochrony dóbr kultury

Anna Lewandowska
Działania rozpoznawcze i zabezpieczające
w procesie odzyskiwania skradzionych dzieł sztuki

Karolina Zalewska
Wskazówki do identyfikacji utraconych dzieł sztuki na podstawie źródeł archiwalnych

Grzegorz Kurka
Historia wydobycia wraku XIX-wiecznego żaglowca z Morza Bałtyckiego

 

   JĘZYK ANGIELSKI DLA POLICJANTÓW    

Dariusz Baj, Anna Krupecka-Krupińska, Robert Maciejczyk
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Renata Cedro
Protection of national heritage

 

   PORADNIK NAUCZYCIELA POLICYJNEGO    

Bogusława Gruszka
Metody nauczania stosowane w szkolnictwie policyjnym

 

   VADEMECUM POLICJANTA    

Piotr Gabowski, Michał Gemza, Robert Szczech
Zabezpieczenie ładunku w transporcie drogowym.
Zasady odpowiedzialności prawnej

powrót
drukuj