nr 4/2011


Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy za szkody w mieniu Skarbu Państwa

Kiedy funkcjonariusz odpowiada za szkodę? Jaki jest zakres odpowiedzialności? Czy można jej uniknąć? Czy za wszystkie szkody funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność majątkową? Zakres i zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa reguluje ustawa z dnia 7 maja 1999 r.

podinsp. Beata Gaca-Maciaszkiewicz
Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
Wydział Zaopatrzenia i Transportu CSP

Zgodnie z treścią art. 1, ustawa reguluje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych w mieniu Skarbu Państwa, będącym w dyspozycji organów i instytucji wymienionych w tym przepisie.

Funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda powstała z jego winy, w zakresie rzeczywistej straty i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania. Jednocześnie ustawa nie definiuje pojęcia winy, zatem odnieść się należy do piśmiennictwa z zakresu prawa cywilnego. Kodeks cywilny2, w art. 415 formułuje zasadę: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” – jest to tzw. odpowiedzialność deliktowa wynikająca z czynów niedozwolonych. (...)

Cały artykuł do pobrania w pliku PDF

powrót
drukuj