nr 4/2013


AUKCJA ELEKTRONICZNA

Aukcja elektroniczna pojawiła się w ustawie Prawo zamówień publicznych w maju 2006 r. Żaden z przepisów ustawy nie definiuje jej pojęcia. Jest fakultatywną dogrywką w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w formie „tradycyjnej”, zwanej także papierową.

Aukcja elektroniczna w Centrum Szkolenia Policji prowadzona jest na bezpłatnej platformie aukcyjnej Urzędu Zamówień Publicznych, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo transakcji oraz zgodność aukcji z ustawą.
Wymagania techniczne urządzeń informatycznych w przypadku korzystania z platformy aukcyjnej Urzędu Zamówień Publicznych:

  1. Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:
  • Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej,
  • Opera w wersji 9.0 lub wyższej,
  • Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej.
  1. Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji.
  2. Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie takie wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
  3. Wykonawca chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej musi dysponować urządzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem służącymi do obsługi podpisu elektronicznego.
  4. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego – struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader.
  5. Oferty winny być podpisane w formacie Xades – tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej.
  6. Oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego przy użyciu funkcji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).

Zasady organizowania i przeprowadzenia aukcji elektronicznej są określone w art. 91 a–c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 91a przywołanej ustawy, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a aukcja elektroniczna przewidziana była w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty może ją przeprowadzić. Warunkiem jest złożenie co najmniej trzech ofert niepodlegających odrzuceniu. Zamawiający może stosować aukcję elektroniczną w postępowaniach, których przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi i roboty budowlane.
Aukcji elektronicznej nie stosuje się do zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, a także w przypadku zamówień, w których cena nie jest ceną ryczałtową. Ze względu na charakter aukcji elektronicznej, w jej zastosowaniu nie ma ograniczeń kwotowych. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego, wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie których dokonano oceny ofert w wersji papierowej. Oznacza to, że w aukcji elektronicznej kryteriów oceny ofert nie można zmienić.
Nie można także zmienić algorytmu punktacji oceny ofert (wzoru, według którego ofertom przyznawane były punkty). Kryteriami umożliwiającymi automatyczną (systemową) punktację ofert mogą być np.: cena, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji czy czas reakcji na awarię.
Aukcję otwiera się w terminie określonym w zaproszeniu. Poziomem wyjściowym są dla każdego wykonawcy punkty uzyskane w pisemnej części postępowania. W toku aukcji wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia, poprawiając swoje oferty i uzyskując wyższą punktację (jeśli jedynym kryterium jest cena, to im niższą cenę zaproponuje wykonawca, tym bardziej zwiększają się jego szanse na zdobycie najwyższej liczby punktów), a tym samym zamawiający zwiększa swój zysk.
W toku aukcji elektronicznej każdemu wykonawcy biorącemu w niej udział na bieżąco przekazywana jest informacja o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Każdy z wykonawców zaczyna aukcję od liczby punktów, którą uzyskała jego oferta w wersji papierowej.
Postąpienia składane w toku aukcji muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Prawidłowe korzystanie z tego systemu przyczynia się do uzyskania znaczących oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych, a także poprawia przejrzystość i jawność procedur.
 

Bibliografia
M. Szymczak, Aukcja elektroniczna. Praktyczny poradnik dla użytkowników Platformy Aukcji Elektronicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009.

Anna Baranowska
kierownik Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych CSP


Artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania

powrót
drukuj