nr 2/2014

Odpowiada za bezpieczeństwo informacji niejawnych, systemów tele- informatycznych i danych osobowych będących w dyspozycji Policji. Zastępca dyrektora Gabinetu KGP odpowiedzialny za ochronę informacji niejawnych wykonuje zadania Pełnomocnika Komendanta Głównego ds. ochrony informacji niejawnych. Ta część biura prowadzi postępowania sprawdzające wobec wszystkich osób, które są lub mają być zatrudnione w Komendzie Głównej Policji i obsługuje Komendanta Głównego Policji w zakresie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych. Właściwa komórka Gabinetu KGP realizuje procedury związane z udostępnianiem materiałów niejawnych, zwalnianiem z obowiązku zachowania informacji niejawnych w tajemnicy oraz ze zmianą lub zniesieniem klauzuli tajności materiałów niejawnych wytworzonych w Policji. Kilkanaście kilometrów półek z archiwalnymi aktami to też domena Gabinetu KGP. Archiwum – wbrew obiegowej opinii – cały czas żyje: zmienia się status dokumentów, niektóre są udostępniane, inne niszczone, a archiwizacja kolejnych ciągle trwa.

Odpowiada za prace legislacyjne prowadzone w KGP oraz zapewnia warunki do tego, by Komendant Główny Policji należycie realizował swoje obowiązki wobec organów władzy sądowniczej. Osoby zatrudnione w pionie prawnym Gabinetu KGP na podstawie stosownych upoważnień zapewniają zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Policji. W takich sytuacjach jak postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym czy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w żywotnych dla Policji sprawach prawnicy z Gabinetu KGP zapewniają szefowi Policji wszelkie informacje i kompleksową pomoc. Reprezentują organ w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych. Do Gabinetu KGP trafiają wszystkie ministerialne i rządowe projekty aktów prawnych, które wymagają opinii Komendanta Głównego Policji. Prawnicy Gabinetu KGP dbają o to, by prawo policyjne przystawało do zasad współpracy międzynarodowej i było zgodne ze sztuką prawniczą. Wydają również opinie prawne w sprawach istotnych dla całej Policji, poszczególnych służb, a nawet komórek organizacyjnych. Pion prawny Gabinetu KGP wydaje elektroniczny Dziennik Urzędowy KGP, a ostatnim osiągnięciem jest Baza Aktów Własnych, która gromadzi cały dorobek legislacyjny Komendanta Głównego Policji i jest dostępna w formie elektronicznej.

Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Policji jako formacji liczącej blisko 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych, zarządzającej olbrzymim majątkiem oraz ustawowo wyposażonej w bardzo szeroki katalog uprawnień i obowiązków, wymaga stałej dbałości o doskonalenie mechanizmów służących skutecznej realizacji jej zadań. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa od 16 lat Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, które identyfikuje zagrożenia dotyczące środowiska policyjnego i reaguje na nie, przede wszystkim przez ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców, ochronę policjantów przed pomówieniami i próbami korumpowania, ochronę interesów finansowych Policji, a także poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej.

Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji realizuje zadania związane z zapewnieniem Komendantowi Głównemu Policji niezbędnych informacji w zakresie oceny działalności Policji, służących do efektywnego zarządzania. Powyższe informacje są wynikiem działania trzech zasadniczych procesów, tj. profesjonalnie prowadzonych kontroli, audytów lub analiz zagadnieniowych; obiektywnie rozpatrywanych skarg i wniosków oraz rzetelnego monitorowania wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji. Profesjonalnie prowadzone czynności kontrolne mają na celu dokonanie oceny działalności na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu kryteriów legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Zespół Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Policji (ZAW KGP) jest komórką organizacyjną o randze biura KGP bezpośrednio podległą Komendantowi Głównemu Policji. Realizowanie funkcji audytu wewnętrznego w KGP stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Istotą działania ZAW KGP jest wspieranie Komendanta Głównego Policji w realizacji celów i zadań, przede wszystkim poprzez dostarczanie niezależnej i obiektywnej oceny funkcjonowania obszarów poddanych audytowi, sposobu wykonywania określonych zadań, a także świadczenie tzw. czynności doradczych, w efekcie których przedstawiane są wnioski i opinie dotyczące usprawnienia badanego procesu.

SWI to system oparty na mechanizmach organizacji uczącej i rozwijającej się, który ma na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom, umacniając i gwarantując ciągły proces kształtowania standardów działań Policji. Wszystkie działania SWI kierowane są do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie, a tym samym za jakość pracy Policji. Celem SWI jest wzmocnienie przełożonych (wszystkich szczebli) w realizacji tego zadania poprzez wyposażenie ich w dodatkową wiedzę, informacje i umiejętności. SWI to działania interdyscyplinarne, w których osoby o różnych kompetencjach, reprezentujące komórki organizacyjne KWP/KSP (m.in. kontroli, kadr i szkolenia, ochrony praw człowieka, psychologów, komunikacji i innych) łączą siły, doświadczenie i umiejętności w celu wypracowania optymalnych, efektywnych, proaktywnych działań zapobiegających niepożądanym zachowaniom. Elementami systemu są m.in. warsztaty SWI oraz Newsletter SWI.

JEDYNI W EUROPIE OD 10 LAT

O demokrację wywalczoną z tak wielkim trudem trzeba dbać ze szczególną starannością. W codziennej praktyce policyjnej standardy demokratycznego państwa prawnego powinny być utrzymywane przede wszystkim w profesjonalnym kontakcie ze społeczeństwem, wolnym od tortur oraz innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Demokracja to również równe traktowanie ludzi, pozbawione uprzedzeń i negatywnych stereotypów. Na skutek wielu czynników społecznych, ekonomicznych oraz politycznych Polska po raz kolejny w swojej historii staje się krajem wielokulturowym. Międzynarodowa recesja ekonomiczna oraz wielość kryzysów i konfliktów na świecie wzmagają ruchy migracyjne. Między innymi z tych powodów obserwowany jest wzrost nastrojów dyskryminacyjnych, ksenofobicznych oraz rosnąca liczba skrajnych ugrupowań społecznych.

PROFILAKTYKA a TY. Program Komendy Głównej Policji

Komenda Główna Policji wspiera merytorycznie inicjatywy wynikające ze współpracy z instytucjami oświaty, kultury oraz organizacjami pozarządowymi, m.in.: Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Ogólnopolskim (z siedzibą w Katowicach) i Warszawskim Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz Stowarzyszeniem Generałów Policji RP. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonuje zadania ponadstandardowe zlecone przez Komendanta Głównego Policji. Jednym z nich jest prowadzenie programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

PRZYGOTOWANIE POLICJANTÓW DO WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI. Kursy specjalistyczne w Centrum Szkolenia Policji

Obecnie możemy zaobserwować rozwój mediów oraz wzrost ich znaczenia w życiu publicznym. Policja – jako instytucja działająca na rzecz ochrony ludzi i porządku publicznego – jest świadoma siły medialnego przekazu. Aby skutecznie funkcjonowała i cieszyła się zaufaniem społecznym, musi wiedzieć, jak komunikować się ze społeczeństwem, by kształtować swój pozytywny wizerunek, zapewniając przede wszystkim sprawny przepływ informacji między własną instytucją a społeczeństwem.

Podejście do znaczenia czynnika ludzkiego w funkcjonowaniu organizacji zmieniało się w ciągu wieków – od traktowania ludzi jako jednego z wielu zasobów organizacji do ugruntowania się poglądu, że ludzie stanowią najważniejsze aktywa organizacji, czyli są jej kapitałem. Rewolucję w myśleniu na ten temat spowodowały następujące determinanty: dynamiczny postęp technologiczny, który w rezultacie doprowadził do wzrostu znaczenia kompetencji personelu, konkurencyjność na rynku – w tej rywalizacji zwycięża ten, kto dysponuje większym potencjałem ludzkim, a także rozwój praw człowieka – prawo do pracy stanowi jedno z fundamentalnych praw człowieka.

Wybierz Strony