nr 5/2014


LOGISTYCZNE WSPARCIE

Z Zastępcą Komendanta Głównego Policji ds. logistyki nadinsp. Wojciechem Olbrysiem rozmawia Elżbieta Sitek, starszy specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej

Panie Komendancie, zarządza Pan jednym z najtrudniejszych odcinków w Policji – logistyką. Chcielibyśmy przybliżyć czytelnikom najważniejsze zadania wykonywane przez podległe Panu służby. Jednym z nich jest opracowanie projektu budżetu. Jak to się odbywa?
Zajmuje się tym Wydział Budżetu Biura Finansów KGP. Projekt budżetu Policji jest opracowywany na podstawie szczegółowych danych z jednostek. Minister Spraw Wewnętrznych w terminie do 25 października przekazuje podległym jednostkom informacje o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń. Do 1 grudnia jednostki opracowują zgodne z tym projekty planów finansowych na następny rok budżetowy, które do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok stanowią podstawę gospodarki
finansowej jednostki.

Co się dzieje dalej, po ogłoszeniu ustawy budżetowej?
Po ogłoszeniu ustawy budżetowej w Wydziale Budżetu sporządzane są plany finansowe dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji. Następnie w ciągu roku, z uwagi na zmieniającą się sytuację i celem zapewnienia właściwego realizowania zadań przez Policję, niezbędne jest przygotowywanie zmiany w tych planach, zarówno w układzie tradycyjnym, jak również w układzie budżetu zadaniowego. Minister Spraw Wewnętrznych może na podstawie ustawy o finansach publicznych upoważnić Komendanta Głównego Policji do dokonywania zmian w ramach rozdziału. Wówczas Wydział Budżetu dokonuje weryfikacji wniosków i przygotowuje projekt decyzji w sprawie zmian w planie. Po zaakceptowaniu przez Komendanta Głównego Policji informacja o korekcie planu przekazywana jest komendom wojewódzkim Policji oraz komórkom organizacyjnym KGP. Jeśli Komendant Główny nie posiada takiego upoważnienia, wszystkie zweryfikowane wnioski kierowane są do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Część zmian dotyczącą zmniejszania bądź zwiększania wydatków majątkowych ustawa o finansach publicznych pozostawia do właściwości Ministra Finansów lub Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, wobec czego wnioski te wymagają jeszcze ich zgody. Należy podkreślić, że przy realizacji budżetu państwa jest wykorzystywany Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa. Wydział Budżetu Biura Finansów KGP prowadzi obsługę i administrowanie Informatycznym Systemem Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie zapewnienia środków finansowych dla całej Policji.

Kto zajmuje się analizą realizacji uchwalonego budżetu?
Tym również zajmują się pracownicy Wydziału Budżetu. Dokonują analiz i przedstawiają Komendantowi Głównemu Policji propozycje zmian w limitach poszczególnych jednostek oraz propozycje wytycznych w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi.
Jak wykorzystywane są fundusze pomocowe, których obsługą zajmuje się Wydział Funduszy Pomocowych?
Dzięki funduszom pomocowym nasza Policja otrzymała nowoczesne pojazdy i specjalistyczne wyposażenie. I tak na przykład dzięki środkom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przestarzałe metody pobierania i rejestrowania odcisków palców zastąpiono procedurami elektronicznymi wykonywanymi błyskawicznie przez urządzenia cyfrowe, a policjantów wyposażono w nowoczesny sprzęt łączności i informatyki – tysiące przewoźnych i przenośnych radiotelefonów oraz mobilnych terminali umożliwiających szybki dostęp do krajowych i zagranicznych baz danych. Projekty realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz programu Herkules pozwolą na wprowadzenie nowej jakości w badaniach kryminalistycznych, a także na zastąpienie tradycyjnych sposobów obserwacji nowoczesną metodą, jaką jest radionamierzanie. Specjaliści z Wydziału Funduszy Pomocowych pomagają również w pozyskiwaniu dofinansowania na współpracę polskich policjantów z kolegami z policji europejskich w celu wymiany doświadczeń.

Jakie są najważniejsze zadania realizowane przez Biuro Logistyki Policji?
Biuro Logistyki Policji KGP realizuje zadania związane z koordynowaniem i nadzorowaniem działalności inwestycyjno-
-remontowej, spraw mieszkaniowych oraz gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie kwatermistrzowskim, transportu, uzbrojenia i techniki policyjnej, w tym zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji i biur Komendy Głównej Policji w sprzęt i materiały. Nie sposób też nie zauważyć, że podobne zadanie w zakresie działalności informatycznej i łączności realizuje Biuro Łączności i Informatyki.

Co należy do najważniejszych zakupów dokonanych przez Biuro Logistyki Policji w 2014 r.?
Biuro Logistyki Policji KGP koordynowało oraz zrealizowało zakup ponad 1570 sztuk sprzętu transportowego o łącznej wartości prawie 110 mln złotych. Są to największe zakupy sprzętu transportowego od 2009 r. Z tegorocznych dostaw policjanci otrzymają m.in. samochody: Opel Astra, Kia Cee`d, Škoda Yeti, Kia Venga, Opel Corsa, Hyundai i20 i Škoda Rapid oraz inne pojazdy specjalistyczne. Zakupiono także m.in. 38 łodzi, 2313 mobilnych terminali noszonych, 248 kompletów czytników linii papilarnych, 99 kompletów stanowisk do rejestracji danych identyfikacyjnych osoby, 81 kompletów urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania, 710 zestawów ratownictwa medycznego i sfinansowano budowę centrum zapasowego krajowej sieci AFIS. Ponadto właśnie w tym biurze realizowane są zadania związane z przemundurowaniem policji. Proces ten zostanie zakończony w 2015 r.

W 2013 r. rozpoczęto realizację programu standaryzacji w Policji. Na inwestycje i remonty Policja wydała ponad 309,5 mln złotych. Jak ten program standaryzacji był kontynuowany w roku 2014?
Kontynuacja programu w 2014 r. pozwoliła na zakwalifikowanie do realizacji (w chwili obecnej, po zmianach w 2014 r.) 146 zadań inwestycyjno-remontowych, w tym ponad 76 związanych z przebudową lub budową nowych obiektów oraz 70 zadań remontowych, na co planuje się wydatkować blisko 337 mln złotych. Przewidujemy, że w roku bieżącym zostanie zakończonych prawie 60 zadań związanych z remontami kompleksowymi budynków oraz budową nowych siedzib Policji. Rok 2015 będzie kontynuacją zadań rozpoczętych w 2014 i wraz z już ustalonymi zadaniami remontowymi na rok 2015 pozwoli wykorzystać pełną kwotę przeznaczoną na program standaryzacji, tj. 1 mld złotych. Chciałbym podkreślić, że oprócz zadań związanych ze standaryzacją Biuro Logistyki realizuje inne zadania remontowe i inwestycyjne ważne dla Policji, chociażby takie jak budowa nowej siedziby Centralnego Biura Śledczego Policji.
Biuro Łączności i Informatyki utrzymuje około 50 zarówno policyjnych, jak i pozapolicyjnych systemów łączności, strategicznych z punktu widzenia obronności kraju i strefy Schengen. To ogrom zadań.
Dlatego celem sprawnej realizacji zadań w tym zakresie zmieniliśmy podejście do zagadnienia zarządzania projektami informatycznymi i zapewnienia ich sprawnego działania. W 2014 r. dokonaliśmy reorganizacji w tym biurze, m.in. podjęliśmy decyzję o utworzeniu Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Policyjnych i Krajowych oraz Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych.

Czym się zajmują programiści z Biura Łączności i Informatyki?
Zakres ich pracy obejmuje kluczowe systemy teleinformatyczne Policji. Podstawowym i jednocześnie najważniejszym jest Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP), który stanowi zbiór informacji z różnych obszarów ustawowych działań funkcjonariuszy i pracowników Policji, System Poszukiwawczy Policji (SPP) służący do wykonywania sprawdzeń na rzecz przede wszystkim służb prewencyjnych i ruchu drogowego dokonujących legitymowania osób, kontroli pojazdów, dokumentów i rzeczy, a także System Analityczny (SA) będący hurtownią danych KSIP, która umożliwia wykonywanie różnorodnych typowań, analiz i statystyk.
Rozmawiając o systemach informatycznych, pragnę zwrócić uwagę, iż 2014 r. to czas dalszego rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), a także wdrożenia w Policji tak oczekiwanego Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP), który umożliwia właściwe zarządzanie w organizacji i stanowi optymalizację procesów. Ponadto Policja jest nadal administratorem tak ważnego dla państwa systemu OST-112.

Na czym polega przeprowadzana integracja Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego z telefonią IP?
Ta integracja pozwala na zastosowanie telefonów IP wyposażonych w kamery i wyświetlacze jako indywidualnych terminali wideokonferencyjnych. Uruchomiono również tzw. wirtualne pokoje wideokonferencyjne oraz połączono systemy wideokonferencyjne Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Dołączono kolejne terminale zakupione indywidualnie przez Komendę Stołeczną Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach (KMP Bielsko-Biała, KMP Częstochowa). Trwa podłączanie kolejnych użytkowników, w tym Centrów Zarządzania Kryzysowego w niektórych województwach. Uruchomiono możliwość podłączenia do systemu obrazu z kamery zainstalowanej na śmigłowcu lub z innych źródeł, np. systemu monitoringu wizyjnego, co było testowane m.in. w trakcie ćwiczeń PIONEX. Planowany jest dalszy rozwój sytemu mający na celu podniesienie niezawodności oraz zwiększenie zasobów.

Dziękuję za rozmowę

powrót
drukuj