nr 1/2015


WPROWADZENIE

Szanowni Państwo

  • nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji
    nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji

W minionym 2014 r. niezmiennie decydujący wpływ na ocenę pracy Policji, a jednocześnie na społeczne poczucie bezpieczeństwa, miała realizacja zadań przez policjantów służby prewencyjnej, zwłaszcza tych, którzy mają na co dzień bezpośredni kontakt z obywatelami. To kolejny rok, kiedy wiele działań ukierunkowanych było na profesjonalizację służby prewencyjnej, w tym również w zakresie zachowań prospołecznych, co pozwoliło zrealizować strategiczne cele Policji na satysfakcjonującym poziomie.

Potwierdzają to nie tylko policyjne statystyki, ale także badania opinii publicznej, które dzisiaj są bardzo ważnym wskaźnikiem efektywności pracy polskiej Policji. Warto zauważyć, że Polska jest jednym z krajów w Europie, gdzie mieszkańcom najmniej doskwiera przestępczość, przemoc lub wandalizm w okolicy, w której zamieszkują, a blisko 77% obywateli naszego kraju czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że równie wysoko oceniana jest służba polskich policjantów realizujących zadania poza granicami kraju, w tym na zagranicznych misjach pokojowych.

Podsumowując efekty pracy służby prewencyjnej Policji w roku 2014, chcę podkreślić, że kluczowym kapitałem formacji jest kadra – ludzie, w znacznej mierze młodzi, ale również wykształceni i doświadczeni, którzy z pełną świadomością wagi stawianych przed nimi zadań, z oddaniem, często narażając własne życie i zdrowie, służą społecznościom lokalnym. Nie mniej ważne w procesie budowania poczucia bezpieczeństwa obywateli wydają się nowe formy realizacji zadań prewencyjnych oraz towarzyszące im narzędzia. Aktualnie standardem wyposażenia wszystkich dzielnicowych są służbowe telefony komórkowe, a ponadto tam, gdzie jest to możliwe – swobodny dostęp do sieci Internet. Innym przykładem jest kwestionariusz szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz algorytmy postępowania we wspomnianych sytuacjach, z których od 1 stycznia 2014 r. korzystają policjanci podejmujący interwencje w związku z przemocą w rodzinie. Wdrożenie wyżej wymienionych narzędzi miało na celu podniesienie skuteczności działań podejmowanych przez policjantów przeprowadzających interwencje wobec sprawców przemocy w rodzinie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom nią dotkniętym. Dane statystyczne doskonale obrazują, że cel został osiągnięty, bo w 2014 r. policjanci w całym kraju wypełnili prawie 78 tys. formularzy „Niebieska Karta – A”, zatrzymali 13 922 osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, czyli o ok. 66,5% więcej osób niż w roku 2013. Łącznie odizolowali, czyli zatrzymali lub doprowadzili do wytrzeźwienia, prawie 40 600 osób dopuszczających się przemocy w rodzinie, a w 2013 r. takich osób było ok. 29 800.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w minionym roku była niezmiennie ważnym zadaniem Policji, co determinowało liczne działania prewencyjne, dzięki wdrożeniu których w roku 2014 na polskich drogach zginęło o 160 osób mniej niż przed rokiem. Polska Policja na bezpieczeństwo ruchu drogowego patrzy także przez pryzmat „zwykłego” użytkownika drogi, który niemal na każdym kroku spotyka się z agresją drogową i rażącym lekceważeniem przepisów ruchu drogowego. Między innymi z tego powodu w minionym roku powstały zespoły do zwalczania agresywnych zachowań na drogach. Ich rolą jest systematyczne i konsekwentne typowanie sprawców rażących naruszeń drogowych i ich eliminowanie z ruchu. Nie ulega wątpliwości, że konsekwencją umyślnego naruszenia przepisów ruchu drogowego, skutkującego powstaniem realnego zagrożenia dla życia i zdrowia musi być ze strony Policji właściwa, a przede wszystkim szybka i zdecydowana reakcja prawnokarna. Jestem przekonany, że działania takie popierają ci kierowcy, którzy mają świadomość, iż stawką w tej grze jest ich życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo ich najbliższych.

W dalszym ciągu w Polsce ginie zbyt dużo niechronionych uczestników ruchu drogowego, dlatego też w 2015 r. niezmiennie priorytetem Policji będzie bezpieczeństwo pieszych.

Nie mniej ważnym zadaniem dla policjantów służby prewencyjnej Policji są zabezpieczenia wydarzeń o charakterze masowym. Miniony rok to między innymi zaangażowanie sił i środków w zapewnienie bezpieczeństwa takich przedsięwzięć, jak Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn (wrzesień 2014), obchody Narodowego Święta Niepodległości (listopad 2014) czy jesienne wybory samorządowe (listopad 2014).

Rok 2014 to również dynamicznie zmieniające się zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania w środowisku bezpieczeństwa państwa, kształtujące rolę i zadania polskiej Policji w systemie obronnym kraju. Obszar ten determinuje wieloaspektowa współpraca Policji z innymi podmiotami systemu obronnego państwa w realizacji interesów narodowych, w tym zwiększone zaangażowanie Policji w przedsięwzięcia szkoleniowe i ćwiczebne, organizowane przez Siły Zbrojne RP. Aktualna strategia profesjonalizacji przygotowania Policji w tym obszarze zakłada, że wszyscy funkcjonariusze oddziałów prewencji Policji będą doskonalić umiejętności taktyki i technik interwencji. Rozwój własny funkcjonariuszy, idący w parze z umiejętnościami działania zespołowego, będzie wsparty zakupem nowego wyposażenia – nowoczesnych kabur i ładownic, specjalistycznych tarcz ochronnych dla policjantów z grup do zatrzymań niebezpiecznych osób (np. podczas zgromadzeń publicznych) oraz ważnych dla ratowania zdrowia i życia funkcjonariuszy najbezpieczniejszych i skutecznych gaśnic wodno-mgłowych.
Przed nami kolejny rok służby i pracy zmierzającej do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, ale także rok pozwalający na wypełnienie oczekiwań społecznych w zakresie zapobiegania zjawiskom uciążliwym. Oznacza to, że policjanci służby prewencyjnej, w tym pionu prewencji kryminalnej, będą z zaangażowaniem realizować wiele działań profilaktycznych, m.in. informacyjno-edukacyjnych dedykowanych różnym adresatom – od dzieci po seniorów. Warto zauważyć, że sukces działania w tym obszarze w dużej mierze jest zdeterminowany współpracą międzyinstytucjonalną opartą na partnerstwie, co znalazło również potwierdzenie podczas realizacji projektu informacyjno-edukacyjnego pn. „Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania”.

Mam przekonanie, że to wydanie „Kwartalnika Policyjnego” zobrazuje Czytelnikom działania służby prewencyjnej Policji, jakie realizowaliśmy w trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli w minionym roku i jakie będziemy realizować w roku bieżącym. Jednocześnie, korzystając z okazji, dziękuję wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie w służbie oraz życzę satysfakcji z realizowanej misji zawodowej, a także pomyślności w życiu osobistym.

Komendant Główny Policji
nadinsp. KRZYSZTOF GAJEWSKI

powrót
drukuj