nr 1/2015


ZAKŁAD INTERWENCJI POLICYJNYCH

Zakład Interwencji Policyjnych jest jedną z największych komórek organizacyjnych w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji. Kadra zakładu realizuje proces dydaktyczny na szkoleniach zawodowych podstawowych i wybranych kursach specjalistycznych.

 • Doskonalenie obron przed ciosami w formie walki zadaniowej
  Doskonalenie obron przed ciosami w formie walki zadaniowej
 • Obezwładnienie osoby przez patrol dwuosobowy
  Obezwładnienie osoby przez patrol dwuosobowy
 • Zatrzymanie osoby poruszającej się pojazdem
  Zatrzymanie osoby poruszającej się pojazdem
 • Uczestnicy kursu instruktorów strzelań policyjnych podczas treningu bezstrzałowego
  Uczestnicy kursu instruktorów strzelań policyjnych podczas treningu bezstrzałowego
 • Ośrodek Sprawności Fizycznej
  Ośrodek Sprawności Fizycznej
 • Strzelanie sytuacyjne w strzelnicy taktycznej
  Strzelanie sytuacyjne w strzelnicy taktycznej
 • Strzelnica multimedialna
  Strzelnica multimedialna
 • Dzień Otwarty CSP – pokaz zatrzymania niebezpiecznego przestępcy
  Dzień Otwarty CSP – pokaz zatrzymania niebezpiecznego przestępcy
 • Mistrzostwa Policji w Judo
  Mistrzostwa Policji w Judo
 • Grupa instruktorów CSP w Szkole Policji w Nimes
  Grupa instruktorów CSP w Szkole Policji w Nimes
 • Basen
  Basen

W ramach komórki funkcjonują nieetatowe zespoły zadaniowe: Zespół Szkolenia Strzeleckiego oraz Zespół Taktyki
i Technik Interwencji. Do głównych zadań zakładu należy w szczególności:

 1. Przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu:
  • szkolenia strzeleckiego,
  • sprawności fizycznej,
  • taktyki i technik stosowania środków przymusu bezpośredniego,
  • taktyki interwencji;
 2. Doskonalenie sprawności fizycznej, taktyki i technik stosowania środków przymusu bezpośredniego, taktyki interwencji i umiejętności strzeleckich policjantów Centrum.

Podstawowym zadaniem policjantów ZIP jest realizacja zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko pojętej problematyki interwencji policyjnych – specjalistycznego, interdyscyplinarnego obszaru wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

  Doskonalenie zawodowe centralne realizowane 
  przez Zakład Interwencji Policyjnych CSP  

Kurs specjalistyczny
z zakresu taktyki i technik interwencji

Na kurs kierowani są policjanci realizujący lub przewidywani do prowadzenia w swoich jednostkach macierzystych doskonalenia zawodowego z taktyki i technik interwencji. Powinni oni posiadać badania lekarskie z adnotacją „zdolny do służby na zajmowanym stanowisku”, a także zaświadczenie o zdanym teście sprawności fizycznej wystawione przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia macierzystej KWP/KSP/SP.
Postępowanie kwalifikacyjne jest przeprowadzane w jednostce szkoleniowej Policji realizującej kurs.
Celem kursu jest przygotowanie policjantów do samodzielnego prowadzenia zajęć w jednostkach organizacyjnych Policji
i egzaminowania policjantów w zakresie sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz umiejętności posługiwania się pałką służbową.

Kurs specjalistyczny dla instruktorów
w zakresie posługiwania się urządzeniami przeznaczonymi
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Na kurs kierowani są policjanci, którzy w ramach swoich zadań służbowych będą prowadzić szkolenia w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Muszą oni posiadać uprawnienia instruktora taktyki i technik interwencji lub strzelań policyjnych (wyszkolenia strzeleckiego).
Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują świadectwa i uprawnienia do posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz uprawnienia instruktorskie do samodzielnego prowadzenia zajęć i egzaminowania w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Kurs specjalistyczny dla policjantów
realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców

Na kurs kierowani są policjanci służby prewencyjnej oraz kryminalnej zajmujący się zatrzymywaniem niebezpiecznych przestępców. Zajęcia mają na celu przygotowanie policjantów do przeprowadzania akcji lub interwencji zmierzających do zatrzymań osób stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Kurs specjalistyczny dla policjantów
podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych

Kurs skierowany jest do policjantów służby prewencyjnej, którzy w ramach swoich zadań służbowych podejmują interwencje wobec osób niebezpiecznych, niejednokrotnie posługujących się niebezpiecznymi narzędziami, i stanowiących duże niebezpieczeństwo dla obywateli i interweniujących policjantów.

Kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych
w jednostkach i komórkach antyterrorystycznych
oraz jednostkach szkoleniowych Policji

Na kurs są kierowani policjanci przewidziani do pełnienia funkcji instruktora strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach antyterrorystycznych, etatowych komórkach realizacyjnych Policji oraz jednostkach szkoleniowych Policji, posiadający przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego. Kandydat musi wykazać się 100-procentową skutecznością trafień do tarczy sylwetkowej w określonym czasie, wykorzystując dwie jednostki broni: pistolet maszynowy i pistolet. W ciągu trzech tygodni szkolenia uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego. W realizacji zajęć współuczestniczą przedstawiciele Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.
Kurs kończy się egzaminem, który składa się z dwóch etapów: testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności instruktorskich. Egzamin praktyczny polega na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć ze szkolenia strzeleckiego z grupą policjantów.
Nauczyciele policyjni ZIP realizują również zajęcia dydaktyczne na kursach specjalistycznych z zakresu: ruchu drogowego, policji wodnej, przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, działań podejmowanych na rzecz małoletnich oraz z zakresu taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich, a także na szkoleniu zawodowym podstawowym.

 

   Zespół Taktyki i Technik Interwencji  

Nadrzędnym celem nauczycieli policyjnych nieetatowego Zespołu Taktyki i Technik Interwencji jest wyposażenie słuchaczy w elementarny zestaw technik interwencyjnych, a także umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego oraz zachowań obronnych w celu skutecznego i zgodnego z wymogami prawa działania w różnych sytuacjach taktycznych.
Charakter środków przymusu bezpośredniego i związana z ich stosowaniem ingerencja w sferę godności ludzkiej oraz praw człowieka powodują, że proces przygotowania policjantów
w tym zakresie nabiera szczególnego znaczenia. Odpowiednie połączenie elementów wychowania fizycznego ze specjalnymi umiejętnościami policyjnymi oraz walką wręcz, uczone kompleksowo z taktyką działania interwencyjnego, daje najkorzystniejsze efekty szkoleniowe. Tego typu koncepcję kształcenia umiejętności specjalnych, na podstawie „legionowskich” doświadczeń i rozwiązań metodycznych, przejęły wszystkie szkoły Policji w Polsce.
Kadra dydaktyczna zespołu realizuje zajęcia programowe, mając do dyspozycji: 2 wielofunkcyjne hale, stadion z kompleksem boisk do gier zespołowych oraz ośrodek sprawności fizycznej.
Hala technik interwencji jest bazą dydaktyczno-sportową składającą się z dwóch kondygnacji. Na pierwszej zlokalizowane są: sale specjalistyczne z matami judo, sala wyposażona w matę zapaśniczą, sala treningowa interwencji
z ringiem i workami bokserskimi oraz siłownia wyposażona w nowoczesny sprzęt treningowy do ćwiczeń siłowych oraz wydolnościowych. Na parterze usytuowany jest również magazyn sprzętu sportowego. Na drugiej kondygnacji znajdują się 4 sale dla instruktorów, sale wykładowe oraz nowoczesna symulatornia z monitoringiem – do działań taktycznych.
Drugi równie ważny obiekt użytkowany przez kadrę ZIP stanowi hala sportowa, która stanowi centrum aktywności sportowej CSP. Wyposażona jest w salę z pełnowymiarowym boiskiem do gier sportowych, sale specjalistyczne z matami judo, siłownię oraz nowoczesną 25-metrową pływalnię z 5-metrową wieżą do skoków.
Realizacja zajęć programowych i samokształcenia odbywa się również w Ośrodku Sprawności Fizycznej, który jest największym tego typu obiektem dydaktycznym w europejskim szkolnictwie policyjnym. Rozbudowany w 2009 r. tor przeszkód liczy ok. 500 m długości i zawiera łącznie ok. 100 różnego rodzaju przeszkód do pokonania, a także dodatkowe obiekty do ćwiczeń taktycznych: ścianę labiryntu z otworami (drzwi, okna), ścianę wspinaczkową oraz budynek do ćwiczeń taktycznych. Usytuowane przeszkody swoim wyglądem i kształtem przypominają teren zurbanizowany. Ćwiczenia na torze przeszkód mają na celu doskonalenie najbardziej pożądanych w Policji sprawności ruchowych, takich jak: wytrzymałość, zwinność, szybkość, utrzymanie równowagi czy oswojenie się z lękiem wysokości. Tor jest również znakomitym miejscem, gdzie można sprawdzić umiejętność współdziałania w grupie.
Ponadto kadra zespołu uczestniczy w tworzeniu programów nauczania, opracowywaniu projektów przepisów prawnych, kreowaniu rozwiązań systemowych z zakresu interwencji policyjnych. Realizuje zajęcia fakultatywne z zakresu nauki i doskonalenia umiejętności pływania z elementami ratownictwa. W pracy dydaktycznej nauczyciele policyjni zespołu wykorzystują doświadczenia zdobyte na kursach, warsztatach, seminariach organizowanych w Polsce, jak i za granicą oraz praktykach zawodowych odbywanych w jednostkach terenowych, m.in. w Wydziale Realizacyjnym Komendy Stołecznej Policji. Od kilku lat Zakład Interwencji Policyjnych organizuje Mistrzostwa Policji w Judo. Do rywalizacji zapraszane są inne służby, co owocuje bardzo dużą frekwencją i współzawodnictwem na wysokim ogólnopolskim poziomie.
Zespół tworzą wykładowcy rekrutujący się m.in. spośród byłych sportowców, reprezentantów Polski oraz trenerów i instruktorów wielu dyscyplin sportu, a także sztuk i systemów walki, takich jak: judo, ju-jitsu, karate, boks, kick-boxing i defendo.
W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczą w stażach krajowych i zagranicznych, a także w zawodach sportowych.

 

   Zespół Szkolenia Strzeleckiego  

Policjanci nieetatowego Zespołu Szkolenia Strzeleckiego realizują zajęcia z zakresu taktyki i technik posługiwania się bronią palną. Z uwagi na wyjątkową rolę broni palnej w katalogu środków przymusu bezpośredniego, szkolenie strzeleckie ma szczególne znaczenie w systemie kształcenia policjantów. Połączenie elementów techniki strzeleckiej z umiejętnościami stosowania zasad taktyki posługiwania się bronią przygotowuje policjantów do zgodnego z prawem i skutecznego użycia broni palnej.
Podstawowym zadaniem policjantów zespołu jest wszechstronne przygotowanie szkolonych funkcjonariuszy do realizacji zadań interwencyjnych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej na poziomie podstawowym, specjalistycznym i doskonalącym.
W skład zespołu wchodzą funkcjonariusze, którzy rekrutują się między innymi spośród byłych antyterrorystów, funkcjonariuszy grup interwencyjnych oraz byłych sportowców. Wieloletnie doświadczenie zawodowe instruktorów jest poparte również nieustannym doskonaleniem umiejętności. W tym celu kadra zespołu organizuje warsztaty dla instruktorów policyjnych szkół i ośrodków szkolenia, uczestniczy w zajęciach organizowanych m.in. przez specjalistów z zakresu taktyki antyterrorystycznej i medycyny ratunkowej, a także bierze udział w przedsięwzięciach szkoleniowych o charakterze międzynarodowym. Ponadto policjanci zespołu uczestniczą w tworzeniu programów nauczania, opracowywaniu projektów przepisów prawnych, jak również w kreowaniu rozwiązań systemowych z zakresu szkolenia strzeleckiego. Poza działalnością dydaktyczną kadra zespołu bierze udział w krajowych i zagranicznych zawodach strzeleckich, zajmując czołowe lokaty w sportowej rywalizacji.
Nauczyciele Zespołu Szkolenia Strzeleckiego realizują zajęcia dydaktyczne, korzystając m.in. z nowoczesnego zespołu strzelnic. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom istnieje możliwość prowadzenia strzelań w kilku kierunkach, z wykorzystaniem pojazdów, jak również realizacji zadań strzeleckich
z użyciem karabinków. Kulochwyt strzelnicy ma kształt rotundy i pozwala strzelać w strefie 260°.
Na strzelnicy można prowadzić strzelania z wykorzystaniem broni: pneumatycznej kalibru 4,5 mm, sportowej kalibru 5,6 mm, krótkiej kalibru do 11,43 mm, pistoletów maszynowych kalibru do 10 mm ogniem pojedynczym, karabinków nabojami pośrednimi z pociskiem zwykłym, ogniem pojedynczym oraz ze strzelb gładkolufowych nabojami z pociskami niepenetracyjnymi i proszkowymi, z wyjątkiem naboi chemicznych.
W rotundzie znajdują się kamery umożliwiające obserwację i rejestrowanie sposobu wykonania strzelań, także tych prowadzonych w warunkach ograniczonej widoczności. Na teren strzelnicy jest możliwy wjazd samochodu, co poszerza wachlarz zadań, które można wykonywać w ramach zajęć. Do dyspozycji są także tory przeszkód, które doskonale nadają się do realizacji strzelań dynamicznych wykonywanych po wysiłku fizycznym.
Strzelnica taktyczna należy do nielicznych obiektów tego typu w Polsce. Jest to dwupoziomowy kompleks pomieszczeń i korytarzy. Każda ściana pełni funkcję kulochwytu. Obiekt jest przeznaczony do prowadzenia zaawansowanych strzelań sytuacyjnych, które mają przygotować uczestników zajęć do intuicyjnych reakcji w złożonych sytuacjach interwencyjnych. Na piętrze znajduje się pomost obserwacyjny, który zapewnia możliwość bezpiecznej obserwacji osób realizujących zadanie strzeleckie na parterze, jak również na piętrze. Technicznym sercem obiektu jest sterownia. Z pulpitu operatora można uruchomić dwadzieścia urządzeń do obrotu tarcz rozmieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach, sterowanych przewodowo, regulować poziom jasności oświetlenia, sterować 36 kamerami oraz uruchamiać wytwornicę mgły. Ze szkoleniowego punktu widzenia atutem sterowni wyposażonej w zestaw monitorów, komputer i serwer jest możliwość podglądu i rejestracji ćwiczeń. Utrwalony materiał filmowy może posłużyć do analiz poziomu realizacji zadania przez policjanta lub zespół funkcjonariuszy.
Strzelnica multimedialna jest obiektem wyposażonym w system szkoleniowy Laser Shot. Zamontowany na strzelnicy trenażer jest wszechstronnym urządzeniem do realizacji zajęć na każdym poziomie zaawansowania. Pozwala na trening z wykorzystaniem emiterów laserowych widzialnych i niewidzialnych, a także przy użyciu broni i amunicji bojowej. Dzięki oprogramowaniu tworzy się filmy lub korzysta z gotowych wzorców ćwiczeń.

 

   Zaangażowanie kadry ZIP w przedsięwzięcia pozadydaktyczne  

Olimpiady specjalne
Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa (The Law Enforcement Torch Run® for Special Olympics) jest wydarzeniem obywatelskim połączonym z pozyskiwaniem funduszy i podnoszeniem świadomości opinii publicznej. W podstawowym ujęciu Bieg z Pochodnią jest organizacją, w której funkcjonariusze służb strzegących prawa i sportowcy niepełnosprawni intelektualnie rzeczywiście biegną, niosąc „Ogień Nadziei” do miejsc, w których odbywają się ceremonie otwarcia najważniejszych zawodów olimpiad specjalnych oraz krajowych letnich lub zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych.
Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa organizowany jest od 1981 r. Idea Biegu została przyjęta przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Szefów Policji (IACP) uważane za fundatora organizacji, której członkami są strzegący prawa. Co dwa lata strzegący prawa z całego świata zbierają się, aby nieść „Ogień Nadziei” do miejsca, w którym odbywa się ceremonia otwarcia kolejnych (zimowych lub letnich) Igrzysk Olimpiad Specjalnych.
Polska Policyjna Organizacja Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych powstała w 1995 r. Jej przewodniczącym jest mł. insp. Jacek Hachulski, nauczyciel Zakładu Interwencji Policyjnych CSP. W ciągu ostatnich
20 lat działalności odpowiadał za organizację ponad 30 Biegów z Pochodnią w Polsce. Od 2001 r. jest członkiem władz odpowiedzialnym za Europę Wschodnią i Euroazję.

Zadania na rzecz podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych
Nauczyciele policyjni Zakładu Interwencji Policyjnych angażują się w wiele przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa organizowanych wśród lokalnej społeczności. Uczestniczyli m.in. w projektach edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej, obchodach „Dni Legionowa”, finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kolejnych edycjach „Festiwalu Nauki” w Jabłonnie organizowanego pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przeprowadzali pokazy w czasie „Dni Otwartych” CSP, spotkań z młodzieżą ze szkół objętych porozumieniem o współpracy, prezentowali obiekty szkoły w czasie wizyt delegacji zagranicznych i krajowych. Nauczyciele ZIP organizują także rozgrywki sportowe o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, włączają się w organizację turniejów wiedzy i umiejętności zawodowych skierowanych do kadry oraz słuchaczy Centrum. Brali też udział w seminarium organizowanym w ramach projektu „Międzykulturowych Spotkań Policjantów Niemiec, Francji i Polski”. W czasie operacji policyjnych pełnili służbę w Policyjnym Centrum Dowodzenia.

 

   Współpraca międzynarodowa  

Kadra dydaktyczna zakładu aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach szkoleniowych w ramach współpracy międzynarodowej. W 2013 r. dziesięcioro doświadczonych instruktorów odbyło staż szkoleniowy w Szkole Policji
w Nimes we Francji w ramach projektu mobilności VETPRO.
W tym samym roku przedstawiciel zakładu, w związku z projektem „China – EU Police Training Project”, prowadził zajęcia w Akademii Policyjnej w chińskim Wuhan. Poza tym, wykładowcy zakładu uczestniczą także jako prelegenci w seminariach i warsztatach międzynarodowych organizowanych przez zagraniczne szkoły policyjne, jak również organy Komisji Europejskiej.


podkom. Jacek Kuźmiński
wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych
Centrum Szkolenia Policji

Pełna wersja artykułu "Zakład Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji"

powrót
drukuj