nr 1/2015


BYLIŚMY DOBRZE PRZYGOTOWANI Operacja policyjna pod kryptonimem „SIATKA 2014”

W dniach od 30 sierpnia do 21 września 2014 r. Polska była gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Podczas Mistrzostw 24 reprezentacje różnych krajów rozegrały łącznie 103 mecze w 7 miastach gospodarzy rozgrywek: Warszawie (na Stadionie Narodowym), Bydgoszczy (w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”), Gdańsku (w Hali „Ergo Arena”), Katowicach (w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”), Krakowie (w Hali Widowiskowo-Sportowej „Kraków Arena”), Łodzi (w Hali „Atlas Arena”) oraz we Wrocławiu (w Hali „Stulecia”).

Policja realizowała zabezpieczenie całego przedsięwzięcia w formie operacji policyjnej pod kryptonimem „Siatka 2014”. Podstawowym celem operacji była ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych na terenie całego kraju oraz na trasach przemieszczania się ich uczestników.
Mając na uwadze prawidłową realizację zakładanych celów, działania w ramach operacji policyjnej podzielono na podoperacje realizowane na terenach odpowiedzialności komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji – miast gospodarzy turnieju o kryptonimach: „Siatka 2014 Bydgoszcz”, „Siatka 2014 Gdańsk”, „Siatka 2014 Katowice”, „Siatka 2014 Kraków”, „Siatka 2014 Łódź”, „Siatka 2014 Warszawa”, „Siatka 2014 Wrocław” oraz podoperację  realizowaną centralnie siłami Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP o kryptonimie „Siatka 2014 Kontra”.

PRZYGOTOWANIA
W procesie przygotowań do zabezpieczenia Mistrzostw korzystano z doświadczeń i dobrych praktyk policji biorących udział w przygotowaniu tego rodzaju imprez w latach wcześ-niejszych, w szczególności Konferencji Klimatycznej COP19 w 2013 r., Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r., Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 r. w Niemczech i Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2008 r. w Austrii i Szwajcarii.
W ramach przygotowań do realizacji operacji policyjnej „Siatka 2014” policjanci Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich Policji miast zaangażowanych w organizację turnieju od początku brali aktywny udział w spotkaniach, odprawach i rekonesansach pozwalających zapoznać się z założeniami organizacyjnymi, przewidywać trudności i zagrożenia, planować odpowiednie siły i środki do działań.
Uwzględniając międzynarodowy charakter imprezy, w ramach zainicjowanych w Komendzie Głównej Policji działań planistycznych, wykorzystano dostępne kanały wymiany informacji (NFIP, Europol oraz Interpol) do pozyskiwania informacji dotyczących planowanej liczby zagranicznych kibiców, stopnia ich zorganizowania, środków transportu, tras przejazdu, miejsc pobytu, zachowania się w stosunku do funkcjonariuszy Policji, stewardów, polskich kibiców oraz innych zagrożeń, jakie mogłyby ewentualnie zaistnieć.
Z uwagi na wiodącą rolę Policji wśród podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa MŚ, zakres postawionych zadań był szeroki i obejmował wiele obszarów. Jednym z nich była także opieka nad przebywającymi na terenie kraju drużynami siatkarskimi państw biorących udział w MŚ 2014. W związku z tym Główny Sztab Policji KGP, jako komórka koordynująca policyjne przygotowania do zabezpieczenia powyższej imprezy, poprzez wdrożoną procedurę postępowania kwalifikacyjnego, pozyskał oficerów łącznikowych Team Security Liaison Officer (TSLO) akredytowanych przy zagranicznych reprezentacjach siatkarskich (tzw. policyjnych opiekunów).
Proces rekrutacyjny TSLO rozpoczął się już w maju 2014 r., ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na stronie internetowej www.isp.policja.pl. Kandydaci musieli spełniać określone wymagania, takie jak: minimum 5-letni staż służby, biegła znajomość języka angielskiego lub innego pożądanego języka obcego, posiadanie prawa jazdy min. kat. B, zdanie egzaminu przed komisją rekrutacyjną oraz przejście szkolenia przygotowującego. Spośród 48 kandydatów zostało wyłonionych 24. Tryb pracy TSLO był bezpośrednio związany z harmonogramem dnia reprezentacji. Czynności TSLO realizowali 24 godziny na dobę w obiektach hotelowych, w których przebywały drużyny, na trasach przejazdu między miejscami docelowymi, w obiektach treningowych, a także w halach sportowych, w których były rozgrywane mecze.

DOWODZENIE I WSPÓŁDZIAŁANIE
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński decyzją nr 281 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia operacji policyjnej oraz upoważnienia do podjęcia decyzji
o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez pododdziały zwarte (decyzja niepublikowana) określił strukturę dowodzenia i współdziałania, którą przedstawiono na schemacie nr 1.
Obsługę dowódcy operacji policyjnej „Siatka 2014” zapewniało Policyjne Centrum Dowodzenia (PCD), realizujące zadania sztabu dowódcy operacji policyjnej. Szefem sztabu dowódcy operacji (PCD) był mł. insp. Dariusz Dymiński – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.
PCD zapewniało pełną koordynację realizowanych działań, wymianę informacji z organizatorem odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg tego wydarzenia oraz służbami i podmiotami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa Mistrzostw.
W sztabie dowódcy zostało wyodrębnionych 10 zespołów funkcjonalnych, do których zadań należało: kontakt z komendami wojewódzkimi/Stołeczną Policji, współpraca międzynarodowa, współpraca z opiekunami reprezentacji narodowych, rozpoznanie i analiza zagrożeń, koordynacja eskort policyjnych, sporządzanie meldunków terminowych i doraźnych, zabezpieczenie logistyczne, finansowe i teleinformatyczne, obsługa medialna i monitorowania mediów, a także zespół zapewniający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obieg dokumentów jawnych i niejawnych.
Ponadto, w ramach struktury funkcjonalnej sztabu, w PCD zostały utworzone stanowiska pracy dla przedstawicieli poszczególnych służb i podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju – Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP, Służby Ochrony Kolei, przedstawiciela organizatora – Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwiało stałą dystrybucję informacji oraz pozyskiwanie bez zbędnej zwłoki istotnych danych.
Łącznie obsada PCD stanowiła 68 osób, w tym 10 przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych.

LICZBOWE UJĘCIE REALIZACJI OPERACJI POLICYJNEJ „SIATKA 2014”
Podczas operacji policyjnej „Siatka 2014”, która trwała od godz. 8.00 dnia 28 sierpnia 2014 r. do godz. 18.00 w dniu 22 września 2014 r., zostało zabezpieczonych 559 imprez sportowych, 333 mecze piłki nożnej (rozgrywki T-Mobile Ekstraklasy SA oraz spotkania ligi niższej), 250 zgromadzeń publicznych, 446 imprez artystycznych i rozrywkowych, 1304 eskorty policyjne (w tym 30 eskort policyjnych VIP), 340 sesji treningowych. W operacji „Siatka 2014” wzięło udział, licząc narastająco, 21 696 funkcjonariuszy Policji, przy wykorzystaniu 6272 pojazdów.
Podczas zabezpieczenia MŚ nie obyło się bez drobnych incydentów, w szczególności związanych z zakłóceniem porządku publicznego, drobnych kradzieży, usiłowaniem wtargnięcia bez biletu na teren imprezy masowej, ale zważywszy na skalę przedsięwzięcia, były to zdarzenia marginalne.

OCENA REALIZACJI ZABEZPIECZENIA
Przygotowanie i realizacja zabezpieczenia Mistrzostw zostały bardzo wysoko ocenione przez biorących udział w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego przedstawicieli reprezentacji narodowych państw uczestników Mistrzostw. Podkreślano profesjonalizm w działaniu, szczegółowe zaplanowanie realizacji składowych przedsięwzięć, doskonałą koordynację działań w skali kraju. Jednocześnie wskazywano na bardzo dobrą współpracę pomiędzy Policją a innymi służbami, podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w zapewnienie bezpieczeństwa tego wydarzenia, jak również przygotowanie i realizację międzynarodowej współpracy i wymianę informacji w oparciu o Policyjne Centrum Dowodzenia.
Na podstawie informacji nadesłanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji oraz materiałów Policyjnego Centrum Dowodzenia, w ocenie Głównego Sztabu Policji KGP2, podejmowane przez Policję działania były w szczególności adekwatne do zdarzeń i realizowane w formie stosownej do zidentyfikowanych zagrożeń. Policjanci wykazali się aktywnością nie tylko w działaniach prewencyjnych, ale również w pracy pionów operacyjnych, ruchu drogowego oraz policjantów opiekunów reprezentacji narodowych (TSLO). Działania Policji cechowały aktywność, szybka reakcja na incydenty oraz dynamiczne zarządzanie siłami i środkami. Przeprowadzona operacja policyjna stanowiła znakomitą możliwość zacieśnienia relacji oraz współpracy pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Spotkania robocze przygotowujące do reagowania na potencjalne zdarzenia pozwoliły właściwym podmiotom doprecyzować podejmowanie działań w ramach reagowania na zagrożenia. Dowodzenie operacją z poziomu centralnego zapewniało optymalną koordynację przydzielonych sił, z uwzględnieniem ich dyslokowania w liczbie umożliwiającej właściwe reagowanie na zaistniałe zdarzenia lub stwierdzone zagrożenia.
Wysoki poziom motywacji i zaangażowania policjantów i pracowników Policji oraz wykorzystanie dobrych praktyk i doświadczeń ze współpracy międzynarodowej wpłynęły na poprawę jakość działań Policji, a tym samym powodzenie całej operacji policyjnej.

kom. Bogdan Pitura,
ekspert Wydziału Operacyjnego GSP KGP

 

Pełna wersja artykułu: BYLIŚMY DOBRZE PRZYGOTOWANI. Operacja policyjna pod kryptonimem „SIATKA 2014

powrót
drukuj