nr 1/2015


BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH KGP

Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP (BOA KGP), jako komórka organizacyjna Policji podległa Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji, wykonuje zadania wynikające z zakresu działania oraz funkcji Komendanta Głównego Policji, jak również realizuje zadania specjalnej jednostki interwencyjnej państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych.

Poniżej zostaną przedstawione – liczbowo – zrealizowane zadania, do których jednostka z racji swojego wyszkolenia, jak i posiadanego sprzętu specjalistycznego, jest wykorzystywana. Zostaną również omówione wybrane przedsięwzięcia szkoleniowe oraz podana liczba ich uczestników i ilość zużytych środków, tak aby dać obraz tego, jak powinna funkcjonować jednostka centralna przeznaczona do działań ofensywnych – kontrterrorystycznych.
Tylko w pierwszym półroczu ubiegłego roku BOA KGP było podnoszone alarmowo w stan gotowości w celu podjęcia działań ratowania życia i zdrowia ludzi, 2 razy wykonywało działania wsparcia ochronnego, 22 razy wykonywało działania polegające m.in. na zatrzymaniu osób uznanych za szczególnie niebezpieczne, członków zorganizowanych grup przestępczych
o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym oraz osób agresywnych lub niebezpiecznych stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Realizowane były również 4 działania związane z wykonywaniem prac podwodnych. W trakcie prowadzenia działań funkcjonariusze BOA KGO 51 razy użyli środków przymusu bezpośredniego określonych w ustawie o Policji art. 16 ust. 1.
W ramach wymienionych powyżej działań poszczególne zespoły bojowe BOA KGP realizowały m.in. zabezpieczenie czerwcowej wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Funkcjonariusze zabezpieczali przejazd kolumny prezydenckiej, jak i obiekty, w których przebywały osoby podlegające ochronie, zarówno z wody, jak i powietrza. Jednostka uczestniczyła również w zabezpieczeniu MŚ w Piłce Siatkowej.
Analizując funkcję, strukturę organizacyjną, organizację kierowania, jak również poszczególne komórki wchodzące
w skład Biura, należy zaznaczyć, że BOA przeznaczone jest przede wszystkim do fizycznego reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym szczególnie te o charakterze terrorystycznym. Inne zadania (zewnętrzne), jak organizacja, koordynacja i nadzorowanie działań Policji w zakresie fizycznego zwalczania terroryzmu, mają jedynie charakter szkoleniowy, a ich celem jest podniesienie zdolności reagowania Policji na sytuacje kryzysowe. Analogiczna sytuacja dotyczy funkcjonowania (wewnętrznego) poszczególnych komórek organizacyjnych BOA KGP, tzn. wszystkie przedsięwzięcia – zwłaszcza szkoleniowe – mają na celu podniesienie efektywności fizycznego reagowania oraz dostosowania całej jednostki do zmieniających się zagrożeń/kryzysów.
Niezwykle istotnym elementem, w którym BOA KGP bierze udział w trakcie swoich przedsięwzięć szkoleniowych (doskonalenia zawodowego), jest profilaktyka społeczna, czyli uświadomienie poszczególnym odbiorcom szkoleń (uczestnikom cywilnym) zagrożeń o charakterze terrorystycznym, i dzięki temu wypracowanie mechanizmów reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.


DZIAŁALNOŚĆ BIURA OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH
w kontekście doskonalenia zawodowego realizowanego w roku 2014

Wybrane przedsięwzięcia doskonalenia zawodowego zostaną pogrupowane na 3 kategorie, tj. realizowane w kraju, gdzie organizatorem oraz koordynatorem było BOA KGP, realizowane w kraju, gdzie BOA KGP było uczestnikiem, oraz realizowane poza granicami kraju, w tym również w ramach grupy ATLAS. Powyższe kategorie przedsięwzięć szkoleniowych zostaną przyporządkowane poszczególnym komórkom organizacyjnym BOA KGP, niemniej jednak z uwagi na strukturę organizacyjną będą się między sobą przeplatać.
Wszystkie poniżej przedstawione przedsięwzięcia doskonalenia zawodowego, których odbiorcami są funkcjonariusze poszczególnych komórek organizacyjnych BOA KGP, są organizowane lub koordynowane przez Wydział Koordynacji i Szkolenia Bojowego BOA KGP.
W roku ubiegłym w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariusze BOA KGP zużyli ponad 76 000 sztuk amunicji kalibru 5,56 (różnego rodzaju), ponad 194 000 sztuk amunicji kalibru 7,62 wz. 43 (różnego rodzaju, w tym niewielka część amunicji ćwiczebnej „ślepej”), blisko 400 000 sztuk amunicji pistoletowej kal. 9 mm (różnego rodzaju), ponad 9000 sztuk amunicji ćwiczebnej barwiącej typu FX, blisko 5000 sztuk amunicji kal. 12 (różnego rodzaju) oraz blisko 6000 sztuk amunicji do karabinów wyborowych (różnego rodzaju, kal. 308 i 338).


WYDZIAŁY BOJOWE
Doskonalenie zawodowe realizowane w kraju

Doskonalenie zawodowe wydziałów bojowych BOA KGP jest jednym z podstawowych elementów funkcjonowania jednostki i ma na celu optymalne dostosowanie do realizacji działań bojowych, wynikających z zadań Biura. Doskonalenie odbywa się zgodnie z planem szkolenia, który poza podstawowymi elementami, takimi jak wyszkolenie strzeleckie, fizyczne, wysokościowe, medyczne, nurkowe itp., zawiera również cały wachlarz szkoleń specjalistycznych na terenie całego kraju. Celem wielu z tych ćwiczeń, które mają charakter pokazów lub reżyserowanych manewrów, nie jest jedynie zaprezentowanie jednostki, przede wszystkim mają one charakter szkoleniowy, ponieważ dają funkcjonariuszom możliwość zweryfikowania procedur oraz pragmatyki działania w różnym środowisku oraz w różnych obiektach. Do takich przedsięwzięć należało m.in. uczestnictwo w manewrach PIONEX 2014, mające na celu sprawdzenie całego systemu zarządzania kryzysowego. Kolejnym tego typu przedsięwzięciem było uczestnictwo BOA KGP w Dniach Morza, gdzie wartością dodaną dla Biura była możliwość ćwiczenia na obiektach marynistycznych zarówno z pokładu łodzi, gdzie przećwiczono abordaż, jak również z pokładu śmigłowców. BOA KGP uczestniczy także w innych tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez służby i instytucje, gdzie tylko istnieje możliwość przetrenowania/sprawdzenia własnej pragmatyki działania.
Na terenie kraju BOA KGP bierze czynny udział w wielu szkoleniach mających charakter poligonowy, których Biuro jest zarówno organizatorem, jak i uczestnikiem. W ramach szkolenia poligonowego, jeśli Biuro jest organizatorem, w miarę możliwości zaprasza ekspertów/instruktorów/uczestników zarówno z podmiotów krajowych, jak i zagranicznych (zwłaszcza jednostek partnerskich grupy ATLAS).
Na uwagę zasługuje szkolenie zrealizowane na terenie kraju, w ramach grupy ATLAS, na początku września ubiegłego roku. BOA KGP gościło u siebie przedstawicieli pionu bojowego z partnerskiej jednostki OMEGA – Łotwa. Pomysłodawcami byli zaproszeni goście, którzy na jednym ze spotkań dowódców jednostek zrzeszonych w grupie ATLAS zwrócili się do kierownictwa BOA KGP z propozycją umożliwienia im przyjazdu do Polski i zapoznania się z rozwiązaniami taktycznymi  obowiązującymi w BOA KGP.
Kilkudniowe ćwiczenia zostały zaplanowane w ten sposób, że zaproszeni goście oraz gospodarze wymieniali się między sobą rozwiązaniami na poziomie „czarnej taktyki”. Metodą prowadzonych ćwiczeń była symulacja sytuacji zakładniczej na obiektach szkoleniowych CSP w Legionowie. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem amunicji bojowej oraz ćwiczebnej FX. Kolejnym elementem wspólnych ćwiczeń były zajęcia wysokościowe na obiekcie szkoleniowym BOA KGP „wieża”. Operatorów zaproszonych z OMEGA było 8, natomiast z BOA KGP uczestniczyło 9 funkcjonariuszy oraz zabezpieczenie medyczne.

Doskonalenie zawodowe realizowane poza granicami kraju
BOA KGP jest uczestnikiem wielu przedsięwzięć poza granicami kraju niezwiązanych z unijną grupą zadaniową ATLAS. Należą do nich m.in. szkolenia wysokościowe w Polizia di Moena Włochy, a także szkolenia/konferencje specjalistyczne, jak np. z zakresu medycyny lub zagrożeń CBRN.

Doskonalenie zawodowe realizowane poza granicami kraju w ramach grupy ATLAS
We wrześniu ubiegłego roku funkcjonariusze pionów bojowych BOA KGP (5 funkcjonariuszy, w tym jeden strzelec wyborowy) brali udział w 5-dniowym doskonaleniu pod kryptonimem Fortress 2014 w praskiej jednostce URNA. Uczestnikami byli przedstawiciele z 14 krajów grupy ATLAS, którzy zostali podzieleni na 2 grupy. Jedną stanowili strzelcy wyborowi, natomiast drugą – operatorzy. Grupa strzelców wyborowych przez pierwsze 2 dni ćwiczyła na strzelnicy, na której oddawano precyzyjne strzały do 1000 m. Strzelano również do celów ukazujących się oraz do autobusu. Odbyło się także strzelanie kątowe. Strzelcy zostali dobrani w pary strzeleckie (pary mieszane z różnych państw). Równocześnie zespoły bojowe wymieniały się doświadczeniami na poziomie taktycznym – ćwiczono sytuacje zakładniczą w teatrze – oraz prezentowano własne jednostki. Podczas 2 ostatnich dni przedsięwzięcia zasymulowano sytuację zakładniczą, w której brały udział zarówno pary strzeleckie, jak i zespoły bojowe/szturmowe. Zasymulowana operacja miała miejsce na tamie, dokonano także zatrzymania autobusu. W zajęciach brały udział śmigłowce, które zostały wykorzystane zarówno przez zespoły szturmowe, jak i przez zespoły strzelców wyborowych.
W październiku 2014 r. BOA KGP uczestniczyło w manewrach pod egidą ATLAS-u w Portugalii, których gospodarzem była jednostka GEO. Z BOA KGP uczestniczyło łącznie 7 osób wraz z obserwatorem i strzelcem wyborowym. Scenariusz ćwiczeń, podobnie jak podczas ćwiczeń w Pradze, zakładał sytuację zakładniczą, która tym razem była związana z obiektem lizbońskiej uczelni. Ćwiczenie polegało nie tylko na rozwiązaniu sytuacji kryzysowej – zakładniczej, lecz również na wspólnym zaplanowaniu operacji przez wyznaczonych przedstawicieli z jednostek zaproszonych. Bardzo dobrym rozwiązaniem było wspólne przygotowanie do zaimprowizowanej operacji na terenie jednostki GEO, gdzie na boiskach sportowych znajdowały się obrysy (w skali 1:1) poszczególnych kondygnacji obiektu, na który był planowany szturm. Również w tej symulacji wykorzystano śmigłowce.
Kolejne i zarazem ostatnie manewry w ramach doskonalenia zawodowego, w którym BOA KGP uczestniczyło w ramach grupy ATLAS w roku 2014, odbyły się w listopadzie ubiegłego roku jednocześnie w dwóch państwach, tj. w Polsce oraz Francji. Były to ćwiczenia sprawdzające zdolność/procedury reagowania na wystąpienie zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w których środkiem lub celem oddziaływania terrorystycznego jest czynnik radiacyjny. Organizatorem przedsięwzięcia była grupa wiodąca CBRN ATLAS-u (Polska – BOA KGP, Wielka Brytania – SCO-19, Francja – RAID, Włochy – NOX) oraz Komisja Europejska. W Polsce BOA KGP współdziałało z Brytyjczykami, natomiast Francuzi współdziałali z jednostką włoską. Na terenie Polski sprawdzano procedury współdziałania jednostek ATLAS w ramach walki z zagrożeniami radiologicznymi i chemicznymi, natomiast we Francji źródłem było zdarzenie radiologiczne. Zarówno na terenie naszego kraju, jak i we Francji, w przypadku zdarzenia CBRN podmiotem odpowiedzialnym za dekontaminację jest straż pożarna. Również w omawianym ćwiczeniu Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej odgrywała przewodnią rolę w dekontaminacji operatorów jednostek specjalnych.
Scenariusz ćwiczeń zakładał szturm na obiekt, w którym znajdowali się terroryści wraz ze źródłem radiologicznym oraz chemicznym, a następnie – po rozwiązaniu sytuacji kryzysowej – PSP rozpoczęła procedurę dekontaminacji operatorów BOA KGP oraz SCO-19.
W szkoleniu uczestniczyło 50 operatorów z jednostek interwencyjnych grupy ATLAS, tj. 13 funkcjonariuszy BOA KGP (oraz koordynatorzy ćwiczeń i pozoranci z BOA KGP) oraz 12 operatorów SCO-19. I odpowiednio we Francji – 13 operatorów z RAID oraz 12 z NOX. W obydwu państwach zespoły były podzielone na 9-osobowe zespoły szturmowe oraz team lider. W skład grup wchodzili także obserwatorzy i oficerowie łącznikowi z poszczególnych państw.
3-dniowe przedsięwzięcie poprzedzone było kilkudniowymi spotkaniami w marcu, czerwcu oraz październiku, na których omawiano szczegółowy zakres ćwiczeń, następnie poszczególne państwa bilateralnie kontaktowały się ze sobą w celu doprecyzowania wszystkich zagadnień organizacyjnych.


SEKCJA STRZELCÓW WYBOROWYCH

Doskonalenie zawodowe zrealizowane w kraju
Sekcja Strzelców Wyborowych BOA KGP, jako jedyna etatowa komórka organizacyjna w Policji zajmująca się strzelectwem długodystansowym, była w roku ubiegłym organizatorem (wraz z Wydziałem Koordynacji i Szkolenia Bojowego BOA KGP) 2 doskonaleń międzynarodowych oraz brała udział w ćwiczeniach poza granicami kraju.
W maju 2014 r. Wydział Koordynacji i Szkolenia Bojowego we współpracy z Sekcją Strzelców Wyborowych BOA KGP zorganizował 5-dniowe ogólnopolskie oraz międzynarodowe doskonalenie poligonowe z zakresu strzelectwa długodystansowego na terenie obiektów poligonowych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji oraz Sekcji Antyterrorystycznych, jak również przedstawiciele z Biura Ochrony Rządu. Zaproszonymi gośćmi z zagranicy było 4 przedstawicieli słowackiej jednostki LYNX oraz 2 przedstawicieli litewskiej jednostki ARAS. Wszystkich uczestników szkolenia było ok. 60. Szkolenie miało na celu podniesienie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy zajmujących się strzelectwem długodystansowym, ponadto BOA KGP i zaproszeni goście z jednostek partnerskich grupy ATLAS wymieniali w trakcie zajęć praktycznych doświadczenia w płaszczyźnie taktycznej i szkoleniowej. Wszyscy uczestnicy zgrupowania zostali podzieleni na podgrupy szkoleniowe, z uwzględnieniem poziomu wyszkolenia poszczególnych funkcjonariuszy/strzelców. Zajęcia miały zarówno charakter praktyczny i były prowadzone na strzelnicach poligonowych, jak i teoretyczny i obejmowały zagadnienia z zakresu terenoznawstwa, balistyki, konserwacji broni oraz obsługi kalkulatorów balistycznych.
Kolejnym bardzo istotnym elementem dokształcającym było zorganizowane przez Wydział Koordynacji i Szkolenia Bojowego BOA KGP 5-dniowe specjalistyczne szkolenie z zakresu strzelectwa długodystansowego w Wojskowym Klubie Sportowym Śląsk Wrocław – Sekcja Strzelectwa. W ubiegłym roku odbyły się 2 edycje szkolenia, na które zostało również zaproszonych 3 przedstawicieli praskiej jednostki URNA. Zajęcia były prowadzone głównie przez trenera Kadry Narodowej
w Strzelectwie Sportowym Andrzeja Kijowskiego, a także przez innych trenerów Kadry oraz psychologa sportowego. Polegały na doskonaleniu umiejętności zgrania przyrządów celowniczych oraz procesu oddania strzału. W trakcie szkolenia wykorzystywano karabinki i karabiny sportowe oraz sprzęt elektroniczny wspomagający trening strzelecki. Celem szkolenia było wypracowanie (bądź wyeliminowanie), pod okiem trenerów Kadry, odpowiednich procesów poprzedzających oddanie strzału, a także po oddaniu strzału.

Doskonalenie zawodowe realizowane poza granicami kraju w ramach grupy ATLAS
Na przełomie września i października ubiegłego roku 2 strzelców wyborowych z BOA KGP uczestniczyło w 3-dniowych warsztatach zorganizowanych przez praską jednostkę URNA, która obecnie jest liderem w grupie zajmującej się strzelectwem długodystansowym. Warsztaty miały formę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Na zajęciach teoretycznych przedstawiciele poszczególnych jednostek z UE (ok. 15 krajów), prezentowali własne wyposażenie, uzbrojenie wraz z amunicją, komunikację, systemy nokto- i termowizyjne oraz procedury obowiązujące na terenie państwa, w którym działają. Zajęcia praktyczne, na które przedstawiciele BOA KGP zabrali własne karabiny wyborowe wraz z amunicją, polegały na strzelaniu na torze strzeleckim na różnych dystansach oraz z różnych postaw strzeleckich. Zajęcia strzeleckie miały również miejsce na terenie fabryki, gdzie pary strzeleckie miały za zadanie oddać strzał ze znacznej wysokości do celu umieszczonego na dole (strzelanie kątowe). W zajęciach wykorzystano także śmigłowiec, z którego pokładu również strzelano. W trakcie ostatniego dnia ćwiczeń każdy ze strzelców mógł sprawdzić przewód lufy karabinu wyborowego za pomocą boroskopu, jak również poznać nowe środki do czyszczenia
i konserwacji broni, najnowszą literaturę poświęconą strzelectwu długodystansowemu oraz uczestniczyć w zajęciach poświęconych elaboracji amunicji.


WYDZIAŁ KOORDYNACJI I SZKOLENIA BOJOWEGO

Wydział Koordynacji i Szkolenia Bojowego (WKiSB) jest komórką organizacyjną BOA KGP, która z racji swoich zadań odgrywała rolę przewodnią w powyżej przedstawionych szkoleniach, a jej przedstawiciele brali czynny udział w większości przedsięwzięć realizowanych przez BOA KGP. Poszczególni instruktorzy WKiSB byli organizatorami lub koordynatorami szkoleń wewnętrznych BOA KGP, jak również organizowali przedsięwzięcia dla pozostałych komórek organizacyjnych Policji przeznaczonych do fizycznego zwalczania terroryzmu. Do takich przedsięwzięć należała chociażby organizacja szkoleń i obozów nurkowych, spadochronowych, wysokościowych oraz warsztatów medycznych, po których uczestnicy mogli nabyć uprawnienia.
Istotnym szkoleniem była organizacja symulacji zakładniczej w warszawskim Centrum Handlowym Arkadia. Szkolenie było zorganizowane dla wszystkich komórek organizacyjnych BOA KGP, jak również dla dyrekcji oraz pracowników CH. Zaprezentowanie dyrekcji i pracownikom skutków oddziaływania terrorystycznego/przestępczego na terytorium Centrum, jak również przedstawienie zasad zachowania się w takiej sytuacji kryzysowej było elementem wpisującym się w tę sferę działalności Biura, która polega na profilaktyce i edukacji społecznej.
Zadaniem WKiSB jest również nabór kandydatów do służby w jednostce. W ubiegłym roku, w okresie letnim zakończył się kolejny nabór, natomiast w okresie jesiennym zakończyła się weryfikacja kolejnych kandydatów (pod kątem ich zdolności psychofizycznych), którzy są przewidziani do kursu podstawowego „wewnętrznego”, zaplanowanego na początek 2015 r.
W skład WKiSB wchodzi także zespół ds. zagrożeń CBRN, który stanowi jego istotny element, ponieważ jest jedyną tego typu komórką w strukturach Policji i odgrywa kluczową rolę w zdarzeniach o charakterze zagrożeń CBRN. Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, wchodzi w skład grupy ATLAS jako jeden z 4 podmiotów wiodących w grupie CBRN.
W ramach szkoleń dotyczących zagrożeń CBRN Biuro brało czynny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Do projektów zrealizowanych w kraju, których BOA KGP było koordynatorem, zaliczamy np. szkolenie dla policjantów w zakresie ochrony fizycznej infrastruktury jądrowej. Szkolenie zostało zrealizowane przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Szkolenie trwało 5 dni, a w jego trakcie przeszkolono 5 polskich funkcjonariuszy. Na terenie kraju zorganizowano również doskonalenie zawodowe z zakresu zwalczania terroryzmu w środowisku CBRN. Istotnym szkoleniem, które zawierało również element profilaktyki społecznej, było zorganizowane we wrześniu ubiegłego roku seminarium w Bibliotece Narodowej. Poza poszczególnymi przedstawicielami jednostek SPAP oraz SAT (16 funkcjonariuszy), w przedsięwzięciu uczestniczyli również dyrekcja BM oraz jej pracownicy.
BOA KGP uczestniczyło także w licznych szkoleniach zagranicznych. Jedno z takich przedsięwzięć odbyło się w ośrodku szkolenia NATO – JCBRN w Czechach. Merytorycznie istotne szkolenie odbyło się również w Lizbonie, gdzie funkcjonariusz Zespołu ds. Zagrożeń CBRN rozwijał umiejętności praktyczne z zakresu pomiarów dozymetrycznych. Organizatorem przedsięwzięcia był EUROPOL.
Uczestnictwo oraz organizacja przez BOA KGP doskonalenia zawodowego z zakresu medycyny należą do priorytetowych zagadnień Biura. Ponieważ o ile można realizować pewnego rodzaju działania bojowe, nie wykorzystując wszystkich komórek organizacyjnych Biura, o tyle nie są realizowane żadne działania bez zabezpieczenia medycznego. Analogiczna sytuacja dotyczy organizowanego doskonalenia zawodowego, w tym obszarze funkcjonowania Biura również zabezpieczenie medyczne jest podstawowym elementem każdego przedsięwzięcia. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć w ramach doskonalenia zawodowego, w których etatowy Zespół Medyczny był organizatorem lub uczestnikiem. Na uwagę zasługuje przeprowadzenie jesienią ubiegłego roku ćwiczeń mających realnie sprawdzić procedury ratowania życia lub zdrowia funkcjonariuszy BOA KGP, w związku z realizacją działań bojowych lub szkoleniowych. Działania zostały przeprowadzone we współpracy Lotnictwa Policyjnego oraz Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie – Oddział Ratunkowy. Scenariusz ćwiczenia zakładał symulacje działań na obiekcie BOA KGP przeznaczonym do taktyki, podczas których funkcjonariusze Zespołu Medycznego zakładali poszczególnym uczestnikom zestawy imitujące obrażenia/rany. Po wstępnej pomocy medycznej udzielonej przez paramedyków z zespołów bojowych, poszkodowani zostali przetransportowani śmigłowcem MI-8 do szpitala WAM. Na oddziale ratunkowym poszkodowani zostali przekazani lekarzom. Utrudnieniem całego ćwiczenia było to, że zestawy imitujące obrażenia zostały nałożone na funkcjonariuszy ubranych w całe wyposażenie przeznaczone do działań bojowych. Wartością dodaną dla pracowników szpitala była możliwość przetrenowania udzielania pomocy medycznej poszkodowanym ubranym w sprzęt bojowy oraz konieczność działania w obecności oraz przy asyście paramedyków BOA KGP.
Podsumowując, należy podkreślić, że działalność BOA KGP w roku 2014, zarówno w odniesieniu do realizowanych działań bojowych, jak również w odniesieniu do przedsięwzięć w ramach doskonalenia zawodowego, była realizowana w różnym wymiarze czasowym. Jest to bardzo istotne z uwagi na to, że prawidłowe funkcjonowanie jednostki kontrterrorystycznej wiąże się z przekraczaniem wymiaru czasu pracy określonego
w przepisach. Jest to związane zarówno z utrzymaniem zdolności bojowej (24-godzinnej), jak również z tym, że doskonalenie zawodowe – zwłaszcza poligonowe – odbywa się w rożnych porach dnia i w wymiarze często przekraczającym dobowy czas pracy.
 

PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁY ROK

Powyżej zaprezentowano tylko niewielki wycinek działalności BOA KGP w zakresie realizacji bojowych oraz doskonalenia zawodowego. Zostały wybrane tylko te realizacje oraz ćwiczenia, dzięki którym można zobrazować, że cała struktura organizacyjna oraz organizacja ukierunkowana jest na wielopłaszczyznowość systemu działań oraz szkoleń. Wiele przedsięwzięć szkoleniowych stanowiło novum, jakie jednostka wprowadziła do swojej działalności. Takim nowatorskim podejściem jest chociażby skorzystanie przez Sekcję Strzelców Wyborowych z doświadczeń trenerów Kadry Narodowej w strzelectwie sportowym, zwłaszcza Andrzeja Kijewskiego, lub z wiedzy profesora Jerzego Ejsmonta, który zajmuje się zawodowo balistyką w strzelectwie długodystansowym. Tego rodzaju połączenie – wiedzy praktycznej z akademicką i sportową – nie tylko ma wartość dodaną dla jednostki, wpływa również na wyszkolenie funkcjonariuszy w Polsce – poprzez obozy i seminaria, których BOA KGP jest organizatorem.
W przyszłości BOA KGP planuje wprowadzić do swojego systemu szkolenia kolejne przedsięwzięcia, niektóre będą kontynuacją już zapoczątkowanych działań, a inne będą oparte na nowych zamysłach. Jednym z takich przedsięwzięć zaplanowanych na 2015 r. jest przeszkolenie przez instruktorów BOA KGP kilkuset funkcjonariuszy, przygotowujące do wnoszenia broni palnej lub środków przymusu bezpośredniego na pokład statku powietrznego. Kontynuowane będzie doskonalenie zawodowe nieetatowych negocjatorów KSP przez Sekcję Negocjacji BOA KGP. Wydział Koordynacji i Szkolenia Bojowego planuje dalszą współpracę z niemiecką jednostką GSG-9, polegającą na udziale instruktorów BOA KGP w ćwiczeniach taktycznych zorganizowanych przez sąsiadów. Tematem szkolenia są działania na samolotach. W płaszczyźnie strzelectwa długodystansowego będzie kontynuowana współpraca multilateralna z jednostkami partnerskimi polegająca na wymianie doświadczeń, a także organizacja obozów centralnych dla funkcjonariuszy SPAP oraz SAT zajmujących się strzelectwem długodystansowym. Najważniejszym przedsięwzięciem z zakresu strzelania wyborowego będzie złożenie kandydatury przewodnictwa w grupie ATLAS zajmującej się strzelectwem długodystansowym.
Duży zaplanowany projekt, którego pierwsza edycja rozpoczęła się już w 2014 r., stanowi szkolenie z zakresu bezpieczeństwa działań w środowisku pożaru. Jest kierowane do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z fizycznym zwalczaniem terroryzmu. Kolejne edycje mają trwać 5 dni i zostaną zrealizowane przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
W 2015 r. BOA KGP będzie wielopłaszczyznowo kontynuowało przedsięwzięcia szkoleniowe we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Pragmatyka działań zostanie wypracowana zarówno podczas szkoleń poligonowych, jak
i w wyniku uczestnictwa w seminariach oraz konferencjach o charakterze akademickim.


st. asp. Mariusz Olechnowicz
specjalista Wydziału Koordynacji i Szkolenia Bojowego BOA KGP

Pełna wersja artykułu "Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP"

powrót
drukuj