nr 3/2015


Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

W dniach 24–25 lipca 2014 r. podczas Centralnych Obchodów Święta Policji zostali wyróżnieni laureaci VIII edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Zanim przejdę do szczegółów tej uroczystości, krótkie przypomnienie, jak to się zaczęło.

Pomysł konkursu zrodził się w Suwałkach, jako lokalne przedsięwzięcie. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” uznali, iż można by tę inicjatywę przenieść na grunt ogólnopolski. Zwrócili się do pomysłodawców konkursu z taką prośbą i uzyskali zgodę na skorzystanie z tej idei w wymiarze krajowym. I tak, od 2008 r. organizowany jest przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Od pierwszej edycji patronat nad konkursem objął Komendant Główny Policji.

Istota konkursu polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, a ponadto są zaangażowani w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Celem konkursu jest:

  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze;
  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia”. Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci poprzednich trzech edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc ofiarom dotkniętym przemocą. Należy podkreślić, że w konkursie można zostać tylko raz wyróżnionym, tzn. osoba, która została laureatem konkursu, w następnych edycjach, nawet jeżeli zostanie ponownie zgłoszona, nie będzie brana pod uwagę.

W ośmiu dotychczasowych edycjach konkursu wyróżnionych zostało łącznie 40 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju (po 5 w każdej edycji).

Funkcjonariusze ci reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji, jednak najczęściej byli to dzielnicowi. Poza wysoką oceną społeczną służby laureaci konkursu posiadają wyróżniającą opinię służbową, co każdorazowo było potwierdzane stanowiskiem przełożonych i podkreślane podczas gali wręczenia nagród. W roku 2008 uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się podczas konferencji „Razem bezpieczniej”, w 2009 r. została połączona z seminarium organizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, natomiast od 2010 r. jest wpisana w Centralne Obchody Święta Policji w Warszawie.

Laureaci konkursu otrzymują okolicznościowe statuetki ufundowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” oraz dyplomy i nagrody finansowe przyznane przez Komendanta Głównego Policji.

Od VI edycji konkursu w uroczystości wręczenia wyróżnień laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie uczestniczy Prezes Rady Ministrów oraz Minister Spraw Wewnętrznych.

Laureaci VIII edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” wraz ze swoimi przełożonymi – komendantami miejskimi/powiatowymi Policji oraz laureaci ubiegłorocznej edycji rozpoczęli udział w uroczystościach w dniu 24 lipca 2015 r. od uczestnictwa we mszy św., która została odprawiona w intencji poległych policjantów w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po zakończeniu mszy św. w podziemiach Katedry Polowej Wojska Polskiego odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych – Pani Teresy Piotrowskiej, Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego, Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Jego Ekscelencji ks. biskupa Józefa Guzdka oraz Kierowniczki Ogólnopolskiego Pogotowania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” – Pani Renaty Durdy. Spotkanie prowadził Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP insp. Ryszard Garbarz. Po raz pierwszy w spotkaniu tym uczestniczyło szersze grono osób. Wśród gości należy m.in. wymienić rodziny poległych policjantów oraz podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz komendantów wojewódzkich/Stołecznego Policji, komendantów szkół policyjnych i dyrektorów biur KGP wraz z osobami towarzyszącymi.

W dniu 25 lipca 2015 r. o godz. 14:00 podczas uroczystości na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie laureaci VIII edycji konkursu odebrali pamiątkowe statuetki oraz listy gratulacyjne z rąk Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz, Ministra Spraw Wewnętrznych Pani Teresy Piotrowskiej, Kierowniczki Ogólnopolskiego Pogotowania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” Pani Renaty Durdy oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego.

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego spośród nadesłanych z całej Polski 112 kandydatur (łącznie wpłynęło 149 zgłoszeń1), właśnie tych pięciu policjantów zostało wyróżnionych, poniżej cytuję fragmenty zgłoszeń.

1 Różnica pomiędzy liczbą zgłoszeń a liczbą kandydatów wynika z tego, że na jedną osobę może wpłynąć więcej niż jedno zgłoszenie.

nadkom. Wanda Mende
ekspert Wydziału Prewencji Biura Prewencji
i Ruchu Drogowego KGP

 


Pełna wersja artykułu Konkurs „Policjant, który mi pomógł” w pliku PDF

powrót
drukuj