nr 1/2017


Technik kryminalistyki wczoraj, dziś i jutro

Kierownik Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, analizując stan techniki kryminalistycznej w kraju, postanowił przejąć nadzór nad technikami kryminalistyki, jak to miało miejsce w latach wcześniejszych (do 2007 r.). Cel, jaki wytyczyło sobie CLKP, nie był łatwy, ponieważ należało wystandaryzować czynności techników kryminalistyki, opracować system doboru funkcjonariuszy do służby w technice kryminalistycznej oraz wypracować system oceny pracy komórek i techników kryminalistyki.

  STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMÓREK  
  TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ  

Pierwszym krokiem było powołanie Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki, którego głównym celem działania było stworzenie rozwiązań do poprawy efektywności funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej (TK) oraz podniesienie jakości czynności wykonywanych przez techników kryminalistyki na miejscu zdarzenia.

Pomimo tego, że znaliśmy potrzeby i problemy techników kryminalistyki, postanowiliśmy zweryfikować tę wiedzę w garnizonach. Udaliśmy się na wizytacje do komórek techniki kryminalistycznej usytuowanych w województwach: podlaskim, mazowieckim i do garnizonu stołecznego. Na miejscu okazało się, że usytuowanie techników kryminalistyki nie jest jednolite. W tym samym garnizonie byli oni umiejscowieni w ramach samodzielnych wydziałów bezpośrednio podległych zastępcom komendantów ds. kryminalnych, w wydziałach kryminalnych/dochodzeniowo-śledczych, narkotykowych. Tak samo skład osobowy techników kryminalistyki różnił się znacząco w poszczególnych jednostkach, ich liczba wynosiła od 2 do 11 funkcjonariuszy.

Wnioski, jakie nasuwały się z wizytacji w komórkach techniki kryminalistycznej, były następujące:

 • służba/praca techników kryminalistyki generuje nadgodziny;
 • struktury organizacyjne komórek TK są różnorodne i nieefektywne;
 • brak jest merytorycznego nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez techników kryminalistyki;
 • brak jest jednolitego systemu nadzoru nad komórkami TK i  technikami kryminalistyki;
 • występują braki w przeszkoleniu specjalistycznym techników kryminalistyki,
 • występują braki w wyposażeniu w sprzęt i materiały kryminalistyczne.

Na wniosek Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w każdym z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i KSP decyzjami komendantów wojewódzkich i Komendanta Stołecznego Policji zostali powołani wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej. Do ich zadań należy:

 • współpraca z komórkami techniki kryminalistycznej w województwie;
 • ocena pracy komórek TK i poszczególnych techników kryminalistyki poprzez wizytacje jednostek terenowych; podczas wizytacji sprawdzane są pomieszczenia wyposażone w sprzęt techniki kryminalistycznej, środki ochrony osobistej, podstawowe środki bhp; z każdą oceną jakości pracy zapoznawany jest komendant wojewódzki lub Komendant Stołeczny Policji;
 • prowadzenie szkoleń dla techników kryminalistyki i kandydatów na techników kryminalistyki oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w garnizonie;
 • monitorowanie jakości i poprawności zabezpieczanych śladów kryminalistycznych poprzez stały kontakt z biegłymi z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i KSP; system oceny pracy techników kryminalistyki kładzie nacisk na jakość zabezpieczanych śladów kryminalistycznych, a nie na ich liczbę;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z technikami kryminalistyki (całodobowa możliwość konsultacji);
 • monitorowanie czynności technicznych na miejscu zdarzenia nadzwyczajnego, koordynacja w zakresie zapewnienia niezbędnych sił i środków techniki kryminalistycznej;
 • pomoc w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej.

Opracowano także jednolity zakres obowiązków dla techników kryminalistyki.

Drugim etapem, który podjęliśmy, były zmiany organizacyjne funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej.

Optymalny skład osobowy komórki techniki kryminalistycznej, który zapewnia ciągłość służby oraz nie generuje nadgodzin, to 6 techników kryminalistyki. Nie we wszystkich jednostkach taki stan osobowy był możliwy. W wielu komisariatach i komendach powiatowych Policji pracowało od 2 do 4 techników kryminalistyki. Dlatego aby osiągnąć optymalny stan osobowy 6 techników kryminalistyki w komórce techniki kryminalistycznej, zaproponowaliśmy łączenie komórek techniki kryminalistycznej sąsiednich powiatów. Była to formuła sprawdzona w pilotażowym programie współpracy komórek techniki kryminalistycznej w województwie wielkopolskim w 2008 r.

Wdrażanie zmian organizacyjnych w komórkach techniki kryminalistycznej umożliwiła decyzja nr 347 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej”[1].

Ten akt prawny określa następujące warianty organizacyjne:

 • w przypadku komórek zatrudniających od 1 do 5 techników kryminalistyki:
  • usytuowanie ich w wydziałach dochodzeniowo-śledczych lub w ramach samodzielnych struktur podległych bezpośrednio komendantom lub zastępcom komendantów ds. kryminalnych i łączenie ich w struktury nieetatowe ponadpowiatowe/ponadrejonowe, tak by tworzyły międzypowiatowe/międzyrejonowe zespoły techniki kryminalistycznej,
  • wprowadzenie zintegrowanego grafiku służby na terenie całego województwa, by dyżurny jednostki mógł wysłać technika kryminalistyki na miejsce zdarzenia do innego powiatu;
 • w przypadku komórek techniki kryminalistycznej zatrudniających powyżej 6 techników kryminalistyki zaleca się wydzielenie ich ze struktur dochodzeniowo-śledczych i funkcjonowanie jako samodzielnych struktur podległych bezpośrednio komendantom lub zastępcom komendantów ds. kryminalnych.

Stan etatowy w komórkach techniki kryminalistycznej, według ewidencji etatowej na dzień 31 grudnia 2016 r., wynosił ogółem 1645 techników kryminalistyki (w 2015 r. – 1648, w 2014 r. – 1660) – dane przedstawia tabela 1.

Zadania w zakresie techniczno-kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń są realizowane przez 358 komórek techniki kryminalistycznej, przy czym jedna spośród nich to komórka usytuowana w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji, 65 – to komórki w komendach miejskich Policji, 282 – w komendach powiatowych Policji, 7 – w komendach rejonowych Policji (dotyczy tylko garnizonu stołecznego) i 3 w komisariatach Policji.

Komórki techniki kryminalistycznej są zorganizowane jako zespoły, ogniwa i wydziały (KMP Wrocław, KMP Bydgoszcz, KMP Lublin, KMP Kraków, KMP Gdańsk, KMP Poznań i KMP Szczecin) usytuowane w wydziałach dochodzeniowo-śledczych lub podległe bezpośrednio komendantom lub zastępcom komendantów KPP/KMP/KRP/KP odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją zadań kryminalnych.

W komórkach techniki kryminalistycznej zatrudnionych jest:

 • od 1 do 5 techników kryminalistyki – w 299 komórkach techniki kryminalistycznej;
 • powyżej 6 techników kryminalistyki – w 59 komórkach techniki kryminalistycznej.

Wytyczne organizacyjne określone w decyzji nr 347 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 listopada 2015 r. wdrożyło łącznie 190 jednostek Policji, tj. 151 jednostek Policji w strukturach ponadpowiatowych/ponadrejonowych w ramach międzyrejonowych zespołów techniki kryminalistycznej (MZTK), a 39 w ramach zintegrowanego grafiku (ZG).

 

  UDZIAŁ TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI W OGLĘDZINACH  

Technicy kryminalistyki w 2016 r. uczestniczyli w 192  992 oględzinach miejsc zdarzeń (w 2015 r. – 211  928, 2014 r. – 217  690). Średnia krajowa udziału w oględzinach w 2016 r. przypadająca na jednego technika kryminalistyki wyniosła 117 oględzin (w 2015 r. – 129 oględzin, w 2014 r – 131 oględzin).

(...)

insp. Adam Frankowski
p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

mł. insp. Piotr Trojanowski
Pełnomocnik Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
ds. Techników Kryminalistyki

 


Pełna wersja artykułu Technik kryminalistyki wczoraj, dziś i jutro w pliku PDF

powrót
drukuj