Projekt K9 EUROPE. Współpraca międzynarodowa w obszarze kynologii służbowej

Projekty międzynarodowe realizowane w obszarze kynologii policyjnej to doskonała okazja do wymiany doświadczeń szkoleniowych, obserwacji rozwiązań systemowych oraz integracji środowiska szkoleniowców różnych krajów. Projekt K9 Europe1, którego pomysłodawcą jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, doskonale wpisuje się w tę formułę i przywraca po „covidowej” przerwie działalność w tym zakresie.

Geneza i założenia projektu

Projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca Instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego w Programie Edukacja, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021 oraz środków krajowych2, został zainicjowany w maju 2022 r. przez KWP zs. w Radomiu. Instytucjami uczestniczącymi w projekcie na zasadach partnerstwa były Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Narodowa Policja Islandii w Reykjaviku. W zamierzeniu pomysłodawców program miał „doskonalić umiejętności, podnosić kompetencje przewodników psów służbowych w zakresie metodyki szkolenia psów i wykorzystania ich w służbie. Drugim ważnym celem miała być wymiana doświadczeń pomiędzy przewodnikami psów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ZKP CSP w Legionowie oraz Islandzką Policją Narodową”3. Założenia projektu przewidywały odbywanie wizyt studyjnych w jednostkach Policji w Polsce i Islandii. Efektem podjętej współpracy miały być film edukacyjny oraz skrypt edukacyjny.

Realizacja projektu Polska – Islandia

W ramach realizacji projektu K9 Europe zorganizowano zaplanowane wizyty mobilności. Pierwsza z nich odbyła się pod koniec 2022 r. i związana była z wizytą delegacji policjantów z Polski4 w Islandii. W czasie wydarzenia upowszechniającego projekt K9 Europe uczestnicy mieli możliwość prezentacji swoich instytucji macierzystych i przyjętych rozwiązań krajowych w obszarze kynologii.

Częścią wizyty była m.in. obserwacja współpracy Islandzkiej Policji ze służbą celną przy wsparciu psów – skanowania osób na lotnisku oraz pracy psów podczas sprawdzania bagaży podróżnych w celu wyszukania niebezpiecznych substancji. Uczestnicy mieli również okazję obserwować pracę islandzkich przewodników oraz treningi psów szkolonych do wyszukiwania zapachów narkotyków zarówno w pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni, np. przy przeszukiwaniu pojazdów5.

W marcu 2023 r. odbyła się druga wizyta mobilności, podczas której policjanci z Islandii6 odwiedzili KWP zs. w Radomiu, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Zakład Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach. Szczegółowy opis wizyt znajduje się na stronach internetowych mazowieckiej Policji7. Na uwagę zasługuje szczególnie ta ostatnia wizyta w jedynym w kraju miejscu, w którym szkoli się przewodników psów służbowych i psy służbowe Policji. Podczas wizyty policjanci z Islandii mieli możliwość zapoznania się ze strukturą zakładu i stosowanymi metodami szkoleniowymi. Zostały im zaprezentowane kojce dla psów i pomieszczenia symulatorni. Uczestniczyli także w pokazach wyszkolenia psów służbowych różnych kategorii przeprowadzonych przez kadrę zakładu oraz słuchaczy kursów specjalistycznych. Osobną częścią pokazu była prezentacja Izby Tradycji Zakładu Kynologii Policyjnej oraz wykład dotyczący historii polskiej kynologii policyjnej.

Rezultaty programu

W dniu 9 października 2023 r. w Radomiu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu K9 Europe8. Referaty wygłosili przedstawiciele strony polskiej, islandzkiej, a także Uniwersytetu Radomskiego. W wystąpieniach podkreślano konieczność rozwoju dalszej współpracy oraz troskę o dobrostan zwierząt służbowych. Owocem projektu stał się film edukacyjny przedstawiający zagadnienia kynologii policyjnej w obu krajach. Drugim ważnym osiągnięciem programu jest kilkudziesięciostronicowy, dwujęzyczny skrypt edukacyjny – praca zbiorowa wielu autorów z Polski i Islandii, w którą wkład merytoryczny wnieśli również funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie.

W ramach realizowanego projektu zakupiono sprzęt szkoleniowy dla przewodników psów mazowieckiej Policji, apteczki pierwszej pomocy dla psów, miski oraz specjalistyczne walizki do przechowywania zapachów narkotyków9.

Udział w projekcie K9 Europe to niewątpliwie szansa na „doskonalenie metod i form pracy trenerskiej”10 nie tylko przewodników psów służbowych, ale i kadry instruktorskiej Zakładu Kynologii Policyjnej CSP. Nawiązane kontakty międzynarodowe będą pomocne w rozwijaniu dalszej współpracy. Sukces projektu K9 Europe jest wynikiem ponad rocznej pracy wielu osób: funkcjonariuszy i pracowników KWP zs. w Radomiu, funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz partnera zagranicznego.

podkom. Piotr Mrozowski
Zakład Kynologii Policyjnej CSP

 


  1. Projekt K9 Europe realizowany w Komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego w Programie Edukacja korzysta z dofinansowania o wartości 94 320 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Źródło: K. Stankowska, E. Sułkowska, Wizyta w Islandii w ramach projektu K9 Europe, https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/o-policji-mazowieckiej/zespol-funduszy-pomocowych/projekty-w-realizacji/k9-europe/74406,Wizyta-w-Islandii-w-ramach-projektu-K9-Europe.html [dostęp: 12.10.2023 r.].
  2. Skrypt edukacyjny opracowany w celu prezentacji efektów projektu K9 Europe, pr. zbior., Grafpol sp. z o.o., Radom 2023, s. 5.
  3. Tamże.
  4. Polską delegację reprezentowało ośmiu mazowieckich policjantów: szczegółowy wykaz członków delegacji i opis samej wizyty znajduje się pod adresem: https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/o-policji-mazowieckiej/zespol-funduszy-pomocowych/projekty-w-realizacji/k9-europe/74406,Wizyta-w-Islandii-w-ramach-projektu-K9-Europe.html [dostęp: 12.10.2023 r].
  5. Tamże.
  6. Przedstawiciele delegacji islandzkiej to 11 osób będących przewodnikami i przewodniczkami psów. Źródło: K. Stankowska, E. Sułkowska, Wizyta islandzkich przewodników psów w Polsce, https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/o-policji-mazowieckiej/zespol-funduszy-pomocowych/projekty-w-realizacji/k9-europe/77081,Wizyta-islandzkich-przewodnikow-psow-w-Polsce.html [dostęp: 12.10.2023 r.].
  7. Tamże.
  8. Policja Mazowiecka, Podsumowanie międzynarodowego projektu K9 Europe, https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/aktualnosci/aktualnosci/87062,Podsumowanie-miedzynarodowego-projektu-K9-Europe.html [dostęp: 12.10.2023 r.].
  9. Tamże.
  10. Skrypt edukacyjny opracowany w celu prezentacji efektów projektu K9 Europe, pr. zbior., Grafpol sp. z o.o., Radom 2023, s. 5.

 

K9 Europe project. International cooperation in the field of police K9

The article describes an international project from the scope of police K9 carried out by the Provincial Police Headquarters based in Radom in cooperation with the Police Canine Unit of the Police Training Centre in Legionowo and the Icelandic National Police. There have been presented the assumptions of the K9 Europe project as well as the course of mobility visits held in Iceland and Poland in the years 2022–2023. Furthermore, the effects of the project in the form of a didactic film and an educational script, have been shown in the article.

Tłumaczenie: Katarzyna Olbryś

Pliki do pobrania