nr 4/2013


CENTRALNY DOBÓR PSÓW

Zgodnie z poleceniem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. centralny dobór psów do służby w Policji jest realizowany przez Zakład Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach.

Komisję do realizacji centralnego doboru psów do służby w Policji powołał Komendant Centrum Szkolenia Policji. Do zadań komisji należą m.in.:

 • wyszukiwanie i typowanie psów do tresury,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z hodowcami lub innymi właścicielami, zainteresowanymi sprzedażą psów,
 • kwalifikowanie psów do tresury poprzez przeprowadzanie prób ich charakteru,
 • sprawdzanie psów pod względem zdrowotnym,
 • wycenianie wartości psów na podstawie przyznawanych punktów podczas przeprowadzanych prób polowych oraz oceny zdrowia.

Dopuszcza się samodzielne przeprowadzenie procesu doboru psa do tresury przez KWP/KSP, jednakże wytypowany pies musi przejść procedurę kwalifikacyjną prowadzoną przez komisję.
Każdy pies kwalifikowany do tresury w Policji musi wykazać się predyspozycjami w zależności od kategorii, w jakiej ma być tresowany oraz spełniać wymogi zdrowotne. Kryteria te są zawarte w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia.
Zmiany organizacyjne w służbie kynologicznej spowodowały konieczność dostosowania zapisów ww. zarządzenia do obecnego stanu faktycznego. Zmiany te dotyczą m.in. procedury doboru psów do służby w Policji. Psy do służby w Policji przyjmowane są w wieku od roku do dwóch lat, o budowie i szacie zgodnej z wzorcem rasy, w odpowiedniej kondycji psychicznej i fizycznej. Właściciele psów oferujących psy do sprzedaży muszą posiadać dokumenty potwierdzające pochodzenie i stan zdrowia. Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) należy przedstawić dokument potwierdzający pochodzenie psa, tj. metrykę lub rodowód wydany przez ogólnokrajową lub międzynarodową organizację, której statutowym celem jest działalność związana z hodowlą psów rasowych.
Ponadto sprzedający psa musi również dostarczyć:

 • aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
 • wynik badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych,
 • pełną dokumentację weterynaryjną, jeżeli pies (w okresie od dnia kwalifikacji do dnia dostarczenia na kurs) poddawany był leczeniu lub dodatkowym badaniom.

W związku z coraz częstszymi przypadkami stwierdzenia u dużych ras psów dysplazji stawów łokciowych, do projektowanego zarządzenia zaproponowano dodanie wymogu przedstawienia wyników badań rtg. również w tym kierunku. Ze względu na rozbieżność w ocenie dysfunkcji stawów biodrowych i łokciowych przez lekarzy opisujących badania, celowe jest, aby w opisie badań w kierunku dysplazji zawarte było stwierdzenie o tym, że pies jest wolny od dysplazji obydwu stawów. Zaproponowano też, aby zrezygnować z konieczności okazania przez właściciela urzędowego świadectwa zdrowia psa. Podyktowane jest to tym, że psy przed dostarczeniem do ZKP często przebywają w kilku różnych hodowlach i dostarczenie świadectwa z ostatniego miejsca pobytu nie odzwierciedla stanu faktycznego.
Obowiązujące przepisy oraz zaproponowane zmiany do zarządzenia dadzą podstawę do odrzucenia psa ze względów zdrowotnych podczas kwalifikacji, gdy zostaną stwierdzone:

 • rażące odstępstwa od wzorca rasy;
 • widoczne blizny i duże uszkodzenia skóry, w szczególności wyłysienia i odbarwienia, nawet po zaleczeniu, a także blizny lub inne ślady w okolicy szyi lub lewego ucha, mogące świadczyć o próbach usunięcia oznakowania elektronicznego lub tatuażu;
 • wady urody w postaci całkowitej lub częściowej amputacji uszu lub ogona;
 • zły stan higieny psa, a w szczególności: silne zabrudzenia skóry i sierści, inwazja egzopasożytów, nieprawidłowa pielęgnacja sierści u psów ras wymagających specjalnych zabiegów takich jak strzyżenie lub trymowanie;
 • wady i choroby oczu, uszu, nosa;
 • wady i braki uzębienia;
 • budowa nietypowa dla danej rasy (wzrost, waga, proporcje, kątowanie);
 • uszkodzenia poduszek łap i pazurów. [...]

podinsp. Mariusz Prokopczyk
wykładowca Zakładu Kynologii Policyjnej CSP


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

powrót
drukuj