nr 4/2013


VADEMECUM POLICJANTA

Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP: ROWERZYSTA POD WPŁYWEM ALKOHOLU – nowe regulacje prawne oraz ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UMOWY AETR sporządzonej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie 1 lipca 1970 r.

  ROWERZYSTA POD WPŁYWEM ALKOHOLU 
– nowe regulacje prawne


Od 9 listopada 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kierujących pod wpływem alkoholu pojazdami innymi niż mechaniczne. Zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie karnym wynikają z ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247).

W związku z tym, że w Kodeksie karnym w art. 178a uchylony został § 2, kierowanie pojazdem niemechanicznym, np. rowerem, w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem. Nie oznacza to jednak, że sprawcy tego rodzaju czynów mogą liczyć na bezkarność, ponieważ pozostają one czynami zabronionymi przez prawo. W Kodeksie wykroczeń do art. 87 dodano § 1a, zgodnie z którym zachowanie dotychczas kwalifikowane jako przestępstwo, tj. prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny po drodze publicznej, w strefie zamieszkania czy w strefie ruchu, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – kwalifikowane będzie jako wykroczenie. [...]

kom. Agnieszka Sałkowska, wykładowca ZRD

 

  ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UMOWY AETR  
sporządzonej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie 1 lipca 1970 r.


Pierwotny tekst umowy AETR sporządzonej w Genewie 1 lipca 1970 r., który m.in. określa wiek kierowcy, czas prowadzenia pojazdu, przerwy, czas odpoczynku kierowcy, obowiązek montowania i używania urządzenia kontrolnego – tachografu, został w dniu 20 września 2010 r. zmieniony i ujednolicony z niektórymi uregulowaniami rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Nie wszystkie państwa (w tym Polska) będące stronami tej umowy przyjęły i ratyfikowały umowę w nowym brzmieniu. Warunkiem bezpośredniego stosowania umowy międzynarodowej w polskim systemie prawnym jest jej ratyfikacja i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Nie możemy uznać, że umowa w zakresie objętym nowelizacją stanowi źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak wprowadzenia zmian rodzi konkretne sytuacje praktyczne dla kierujących pojazdami w ruchu międzynarodowym, gdyż w przypadku opuszczenia terytorium Polski
i znajdując się na terytorium każdej innej umawiającej się strony (sygnatariusza), która ratyfikowała zmiany, kierowcy muszą się liczyć z koniecznością dostosowania do nowych regulacji prawnych zawartych w umowie. Służby kontrolne w Polsce, które sprawdzają czas pracy kierowców, stosują przepisy wydane w oświadczeniu rządowym z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) – Dz. U. Nr 94, poz. 1087. [...]

 nadkom. Andrzej Przekaziński, starszy wykładowca
podkom. Mariusz Jackowski, młodszy wykładowca


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania

powrót
drukuj