Deklaracja dostępności

Centrum Szkolenia Policji (CSP) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kwartalnik Policyjny.

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" czy system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2023-09-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z komisarzem Szymonem Koźniewskim, adres poczty elektronicznej szymon.kozniewski@csp.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 55 250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kompleks Zabudowy Centrum Szkolenia Policji w Legionowie znajduje się przy ul. Zegrzyńskiej oznaczony nr. 121. Wstęp na teren CSP możliwy jest przez dwa punkty kontroli  (brama nr 1 – usytuowana od strony ul. Zegrzyńskiej i brama nr 2 – usytuowana od strony ul. Piaskowej). Oba punkty wyposażone są w bramy wjazdowe dla pojazdów i przejścia dla osób pieszych. Punkty nie posiadają bramek umożliwiających wjazd na teren centrum na wózkach inwalidzkich. Na terenie Centrum nie ma wydzielonych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych. Na teren Centrum można wejść z psem asystującym.

Budynek , w którym możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne, znajduje się w centralnej części kompleksu. Do budynku, który został oznaczony tabliczką z nr 2, prowadzą ciągi komunikacyjne od obu punktów kontroli. W przypadku przemieszczania się od bramy nr 1 dostęp do budynku ograniczony jest wewnętrznym punktem kontroli, który wyposażony jest w bramę wjazdową dla pojazdów oraz przejście dla osób pieszych. Punkt nie posiada bramki umożliwiającej przemieszczenie się na wózkach inwalidzkich. Do budynku brak jest dostępu dla osób niepełnosprawnych – schody. Budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W Biurze Przepustek jest możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online w godzinach 8.00-20.00.

Koordynatorem ds. dostępności w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest kom. Szymon Koźniewski

Kontakt:

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121 05-119 Legionowo
tel. (47) 72 55 250
email: szymon.kozniewski@csp.edu.pl