Zasady publikowania materiałów w „Kwartalniku Policyjnym”

„Kwartalnik Policyjny”, wydawany przez Centrum Szkolenia Policji od 2007 r., w dotychczasowej formule stanowił przede wszystkim forum wymiany doświadczeń zawodowych, miejsce prezentacji dobrych praktyk oraz platformę edukacyjną. Pełnił również funkcję informacyjno-popularyzatorską. Niejednokrotnie na jego łamach poruszane były zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, w tym także w ujęciu polemicznym.

Wiele artykułów zamieszczanych na łamach czasopisma miało walor naukowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zarówno czytelników, jak i osób zainteresowanych publikowaniem swoich opracowań, zespół redakcyjny podjął starania, aby kwartalnik, zachowując swój dotychczasowy zawodowy profil, miał również charakter naukowy. Chcemy tym samym stworzyć dodatkową możliwość spojrzenia na ważne, nie tylko dla naszego środowiska, zagadnienia z innej perspektywy – w ujęciu nauki utylitarnej na rzecz praktyki codziennej służby.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do współpracy w tworzeniu nowego kształtu naszego wydawnictwa, przedstawiając poniżej zasady publikowania i recenzowania artykułów.

 1. Redakcja przyjmuje teksty dotąd niepublikowane o charakterze zawodowym lub naukowym, dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem Policji, szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a także praktyki policyjnej i współpracy formacji z innymi instytucjami ochrony porządku prawnego oraz z samorządem lokalnym.
 2. Materiały do publikacji należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kwartalnik@csp.edu.pl lub składać w sekretariacie Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji (ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, tel. 22 605 33 72 lub 22 605 32 70).
 3. Prace są kwalifikowane do druku przez zespół redakcyjny czasopisma. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów i śródtytułów.
 4. W celu zapobiegania wszelkim przejawom nierzetelności, w tym zjawisku ghostwriting
  i guestauthorship, redakcja wymaga ujawnienia przez autorów wkładu w powstanie publikacji.
 5. Materiały mogą być weryfikowane w systemie antyplagiatowym, zgodnie z procedurą obowiązującą w Centrum Szkolenia Policji.
 6. Materiały są publikowane w „Kwartalniku Policyjnym” nieodpłatnie, po złożeniu przez autora pisemnego oświadczenia, zgodnie z otrzymanym od redakcji wzorem.
 7. Nadesłanych materiałów do publikacji redakcja nie zwraca.
 8. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. Ponadto poszczególne numery są również dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://kwartalnik.csp.edu.pl.
 9. Wskazówki edytorskie dotyczące przygotowania materiału przez autorów:
 • format A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, marginesy – 2,5 cm;
 • na pierwszej stronie należy podać imię i nazwisko autora materiału, stopień (lub tytuł) naukowy (tytuł zawodowy), nazwę instytucji, w której autor jest zatrudniony,
  nr telefonu, adres e-mailowy;
 • do tekstu należy dołączyć streszczenie oraz tytuł pracy w języku angielskim;
 • materiał ilustracyjny powinien być dostarczony w oddzielnych plikach (rysunki lub fotografie w formacie jpg, rozdzielczość 300 dpi, minimalna wielkość 1,5 MB);
 • schematy i wykresy zamieszczone w publikacji muszą być edytowalne, tak aby można było nanieść korektę;
 • przypisy należy umieścić na dole strony lub na końcu pracy; przypisy wstawia się automatycznie i oznacza się cyframi arabskimi;
 • zgodnie z normami wydawniczymi przypis bibliograficzny powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko autora, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania, numer strony: M. Olbrycht, J. Rutkowski, Taktyka minersko-pirotechniczna w działaniach antyterrorystycznych, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2003, s. 35–36;
  2. jeżeli dzieło jest pracą zbiorową: Nowy leksykon PWN, red. A. Dyczkowski, Warszawa 1998, s. 684;
  3. jeżeli jest to artykuł w pracy zbiorowej: J. Szreniawski, Prawo do dobrej administracji prawem podmiotowym obywatela, w: Dobra administracja. Teoria i praktyka, red. J. Łukasiewicz, S. Wrzosek, Radom 2007, s. 256;
  4. jeżeli jest to artykuł w czasopiśmie: B. Jankowska, Odpowiedzialność karna osób prawnych, „Państwo i Prawo” 1996, nr 7, s. 46;
  5. jeżeli jest to akt prawny (należy wskazać publikator): Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.);
  6. jeżeli jest to tekst opublikowany w Internecie: J. Kowalski, Edukacja online, www.gazeta.pl/forum?forumedukacyjne5645 [dostęp: 12 marca 2004 r.].