nr 2/2014


W numerze

Do pobrania pełne wydanie
"Kwartalnika Policyjnego" nr 2/2014


 

  WYWIAD  

    Piotr Maciejczak, Artur Kowalczyk
Zarządzanie w Policji to złożony proces...
– wywiad z nadinsp. dr. Markiem Działoszyńskim
Komendantem Głównym Policji

 

  GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

    Roman Miśkiewicz, Irena Fedorowicz
Gabinet Komendanta Głównego Policji – nowa struktura, nowe zadania,
nowa filozofia funkcjonowania

WYDZIAŁ ANALIZ

    Tomasz Orłowski, Mariusz Głodziński
Zadania Wydziału Analiz

    Joanna Duda
Realizacja badań opinii w Policji. Nowe procedury

    Agnieszka Brzeźniak, Joanna Duda, Klaudyna Szankin
Badania realizowane przez Policję

    Bogusław Pluciński, Arkadiusz Jasiński
Kontrola zarządcza w Policji

    Katarzyna Barańska, Katarzyna Dudek
Stan realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji przez KWP/KSP.
Informacja za okres 1.01–31.12.2013 r.

    Katarzyna Chmiel, Katarzyna Jaworska, Sebastian Serwiak
Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz Policji

WYDZIAŁ WSPARCIA KIEROWNICTWA GABINETU KGP

    Tomasz Miciukiewicz
Obsługa kancelaryjna, biurowa i transportowa

PION KADROWO-SZKOLENIOWY

    Roman Miśkiewicz, Irena Fedorowicz
Kierownictwo, struktura, zadania

    Katarzyna Salachna-Konstanciuk
Kreowanie polityki kadrowo-szkoleniowej przez Komendanta Głównego Policji

    Andrzej Siadkowski, Piotr Walancik
Dobór do służby w Policji

Szkolenie i centralne doskonalenie zawodowe

System wspomagania obsługi Policji

Program zarządzania zasobami ludzkimi

Staże w Komendzie Głównej Policji

Doskonalenie strzeleckie oraz organizowanie
i prowadzenie testu sprawności fizycznej policjantów

    Krzysztof Skarzyński
Człowiek w centrum uwagi.
Praca psychologów w Komendzie Głównej Policji

    Jacek Śnieć, Małgorzata Wlaź, Andrzej Kupiec
Bezpieczeństwo i higiena służby/pracy oraz medycyna pracy
i orzecznictwo lekarskie w Policji

PION KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

    Roman Miśkiewicz, Irena Fedorowicz
Kierownictwo, struktura, zadania

    Kornela Oblińska
Działalność w zakresie komunikacji, wizerunku oraz tradycji i historii Policji

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

    Roman Miśkiewicz, Irena Fedorowicz
Kierownictwo, struktura, zadania

    Andrzej Sprycha
Działalność w zakresie ochrony informacji niejawnych

    Jerzy Młynkiewicz
Udostępnianie informacji niejawnych

    Anna Ankiewicz
Standaryzacja ochrony danych osobowych w Policji

    Beata Biesiadecka
Inwentaryzacja dokumentów niejawnych w KGP

    Piotr Borysiuk
Rola Głównego Archiwum Policji w kształtowaniu policyjnego zasobu archiwalnego

PION PRAWNY

    Roman Miśkiewicz, Irena Fedorowicz
Kierownictwo, struktura, zadania

    Ewa Pudło-Gryczka
Nadzorowanie i koordynacja prac legislacyjnych oraz pomoc prawna

Elektroniczny System Informacji Prawnej.
Baza Aktów Własnych Komendanta Głównego Policji

    Anna Wilczyńska-Dykty
Przekształcenie CBŚ KGP w jednostkę organizacyjną Policji – Centralne Biuro Śledcze Policji

 

  BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

    Marek Węgliński
Działalność Biura Spraw Wewnętrznych KGP

 

  BIURO KONTROLI 

    Artur Kowalczyk
Misja, zadania oraz struktura biura kontroli KGP

Kontrolerzy w Policji

    Tadeusz Leszczyński
Podstawy prawne kontroli w Policji

    Wydział Analiz Biura Kontroli KGP
Program zapewnienia jakości kontroli

    Katarzyna Królikowska
Program kształcenia kadry kontrolerskiej

    Wydział Analiz Biura Kontroli KGP
Monitorowanie i analiza wydarzeń nadzwyczajnych

    Piotr Bańka
Portal Intranetowy Biura Kontroli KGP

    Artur Kowalczyk, Tadeusz Leszczyński
Efektywność działań pionu kontroli

    Wydział Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP
Skargi w Policji

 

  ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

    Emilia Majszczyk
Działalność audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji

 

  ZESPÓŁ PRASOWY 

    Mariusz Sokołowski
Rola służb prasowych w kreowaniu wizerunku Policji

 

  PEŁNOMOCNICY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

    Włodzimierz Sokołowski, Krystyna Gęsik,
    Gerard Bah, Tadeusz Kaczmarek, Mirosława Korejba
System Wczesnej Interwencji

    Krzysztof Łaszkiewicz
Jedyni w Europie od 10 lat – policyjna sieć pełnomocników do praw ochrony praw człowieka

    Grzegorz Jach
Profilaktyka a Ty. Program Komendy Głównej Policji

    Przemysław Więcław
Przedsięwzięcia teleinformatyczne. Nie tylko technika

    Tomasz Szankin
Pełnomocnik KGP do kontaktów ze związkami zawodowymi

 

  WSPÓŁPRACA POLICYJNA 

    Irena Zając
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

    Lidia Aleksandra Zimoląg
Stowarzyszenie Generałów Policji RP

    Katarzyna Chmiel, Michał Wiśniewski
Rada Konsultacyjna i Rada Doradców Strategicznych
Komendanta Głównego Policji

 

JUBILEUSZ 95-LECIA POLICJI

    Daniel Głowacz, Zbigniew Bartosiak
95 lat – od Policji Państwowej do Policji

    Irena Fedorowicz, Zbigniew Bartosiak
95 lat Policji w Polsce. Kalendarium

    Grzegorz Winnicki
System szkolenia funkcjonariuszy Policji Państwowej

    Jan Suliński
Żandarmeria Krajowa zalążkiem Policji Państwowej (1918–1922)

 

  CENTRUM SZKOLENIA POLICJI 

    Roman Stawicki, Piotr Irzycki
Zarządzanie kapitałem ludzkim w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

    Tomasz Piechowicz
Komunikacja wewnętrzna w CSP

    Łukasz Szwejkowski, Marceli Śmiałek
Przygotowanie policjantów do współpracy z mediami. Kursy specjalistyczne w Centrum Szkolenia Policji

    Anna Rybicka
Działalność Pełnomocnika Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. ochrony praw człowieka

 

  WYDZIAŁ WYWIADOWCZO-PATROLOWY KSP 

    Marcin Szymański, Wioletta Szubska
10 lat minęło jak jeden dzień

 

  ŻANDARMERIA WOJSKOWA 

    Mirosław Tokarski
Postępowanie dyscyplinarne w Siłach Zbrojnych RP
w trybie uproszczonym w świetle ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej

 

  STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE 

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”

powrót
drukuj