nr 2/2016


Dynamicznie rozwijający się przemysł motoryzacyjny, zaawansowane technologie, duża konkurencja wśród producentów i konstruktorów autobusów sprawiają, że nowo projektowane i budowane pojazdy przeznaczone do poruszania się po drogach dają osobom podróżujących nimi wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa, jak również są akceptowane przez środowisko naturalne. Taki model pojazdu mamy na myśli, kiedy mówimy o fabrycznie nowym autobusie, spełniającym normy i warunki dotyczące rozwiązań technicznych, mechanicznych, eksploatacyjnych czy ekologicznych. Jednak z biegiem przejechanych kilometrów, upływającego czasu, niewłaściwej eksploatacji i w związku ze stanem dróg zachodzi postępujący proces zużywania się poszczególnych elementów pojazdu, podzespołów czy urządzeń. Wpływa to zarówno na stan bezpieczeństwa pojazdu w ruchu drogowym, jak i na zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Rozwijająca się gałąź turystyki związana z przewozem osób, w tym dzieci – na wycieczki, kolonie, obozy letnie czy inne formy wypoczynku, wymusza na podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem w ruchu drogowym rzetelne i profesjonalne działania mające na celu wyeliminowanie z ruchu autobusów niesprawnych technicznie.

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU.
CZYNNOŚCI POLICJANTA

Do pobrania pełen dodatek specjalny
"Kontrola stanu technicznego autobusu. Czynności policjanta"

Wydawca wyraża zgodę na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie
dodatku specjalnego przez jednostki organizacyjne Policji
do użytku służbowego

 

WSTĘP

Jednym z podstawowych zadań stawianych policjantom ruchu drogowego jest kontrola stanu technicznego autobusów w kontekście bezpieczeństwa osób korzystających z przewozu, jak i innych uczestników ruchu. Zasadnicze znaczenie więc ma określenie sprawności i skuteczności technicznej elementów i urządzeń pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ustalenie stopnia ich zużycia, a także ocena i właściwa kwalifikacja ujawnionych niesprawności. Policjant ruchu drogowego, dysponując instrumentami prawnymi, może i powinien eliminować niesprawne technicznie pojazdy z ruchu, a tym samym przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego autobusu w sposób prawidłowy konieczna jest zarówno wiedza z zakresu budowy pojazdu, jak i warunków technicznych, jakim powinien on odpowiadać. Przydatna też będzie znajomość zagadnień związanych z badaniami technicznymi pojazdów oraz kontrolą ruchu drogowego.

Kontrola stanu technicznego pojazdu obejmuje m.in. takie elementy i układy, jak: identyfikacja pojazdu, układ hamulcowy, jezdny, kierowniczy, urządzenia oświetlenia i wyposażenie elektryczne, widoczność, kontrola nadwozia i podwozia, tachograf, ogranicznik prędkości, kontrola zadymienia spalin pojazdu, wycieki paliwa, oleju lub płynów eksploatacyjnych.

Ważna jest nie tylko wiedza z zakresu budowy autobusu, ale także znajomość dokumentów, które powinni posiadać kierowcy autobusów. Funkcjonariusze przeprowadzający kontrolę autobusów muszą bowiem zweryfikować także ważność posiadanych uprawnień i certyfikatów. W przypadku ujawnionych nieprawidłowości powinni podjąć stosowne, przewidziane w prawie czynności.

Istotnym elementem kompleksowej oceny stanu technicznego pojazdu silnikowego jest taktyka prowadzonych czynności, ich kolejność, a także brak zbędnej zwłoki w czynnościach. Czas jest istotnym czynnikiem dla podróżujących w drodze na wypoczynek, a sprawna kontrola przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Policji.

Nie należy też zapominać o tym, jak duże znaczenie ma wygląd zewnętrzny policjanta przeprowadzającego kontrolę drogową oraz sposób zachowania się i prowadzenia kontroli. Każdy funkcjonariusz musi ciągle mieć na względzie, że reprezentuje ponadstutysięczną formację i swoim zachowaniem wpływa na opinię społeczną dotyczącą działalności wszystkich policjantów w kraju. Czynności kontrolne powinny być zatem wykonywane przy zachowaniu najwyższego stopnia profesjonalizmu i zaangażowania.

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zagadnień związanych z kontrolą stanu technicznego autobusów. Zostały w niej omówione poszczególne etapy kontroli wraz z niezbędną dokumentacją, którą należy sporządzić. Opracowanie jest adresowane do funkcjonariuszy podejmujących w trakcie służby kontrole stanu technicznego autobusów. Zwrócono uwagę na obszary, które w szczególności policjant powinien sprawdzić podczas kontroli drogowej. Wskazano również regulacje prawne dotyczące pełnego zakresu sprawdzenia stanu technicznego autobusu. Autorzy starali się, by publikacja stanowiła kompendium wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej z omawianej dziedziny.

 

asp. Robert Goliasz, mł. asp. Paweł Kurek
Zakład Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji

 

 

powrót
drukuj