nr 4/2018


Wykorzystanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości

 • PolCam PC2006

Podstawowe zadania Policji, jako umundurowanej i uzbrojonej formacji służącej społeczeństwu, przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji1. Do tych zadań należą m.in.:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji2. W związku z tym policjant jest uprawniony do tego, aby w trakcie służby wykorzystywać przyrządy kontrolno-pomiarowe do określania prędkości poruszających się pojazdów oraz używania urządzeń rejestrujących3. Należy przy tym pamiętać, że przepisy wykonawcze precyzyjnie wskazują, że stosować te urządzenia może wyłącznie policjant z komórki organizacyjnej Policji właściwej do spraw ruchu drogowego, który ukończył kurs specjalistyczny w tym zakresie4.

Prowadzone są trzy rodzaje kursów specjalistycznych w zakresie wykorzystywania w służbie przyrządów do pomiaru prędkości. W zależności od rodzaju ukończonego kursu policjant uzyskuje uprawnienie do używania w trakcie pełnienia służby przyrządów, których obsługa została ujęta w programie nauczania.

I tak – zgodnie z:

 • decyzją nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szczególna (Dz. Urz. KGP poz. 99) – symbol oznaczenia kursu: RDs – policjanci uzyskują uprawnienie do stosowania: ręcznych mierników prędkości, wideorejestratorów wykroczeń;
 • decyzją nr 94 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości (Dz. Urz. KGP poz. 48) – symbol oznaczenia kursu: RMP – policjanci uzyskują uprawnienie do stosowania: ręcznych mierników prędkości;
 • decyzją nr 845 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie videorejestratorów wykroczeń (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 165), zm. decyzją nr 76 KGP z dnia 6 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. KGP poz. 18) – symbol oznaczenia kursu: VR  policjanci uzyskują uprawnienie do stosowania: wideorejestratorów wykroczeń.

W ramach każdego z powyższych kursów przewidziano 16 godzin dydaktycznych, podczas których policjant zapoznaje się z tematyką dotyczącą wybranych urządzeń. Zakres szkolenia obejmuje:

 • podstawy prawne,
 • obowiązki, uprawnienia i zakazy,
 • zasady działania, budowę i warunki użycia,
 • dokumentowanie,
 • taktykę pracy.

Wyżej wymienione kursy specjalistyczne są realizowane przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkołę Policji w Katowicach.

 

WYBRANE DEFINICJE

Urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne lub zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami5.

Wideorejestrator – prędkościomierz kontrolny, o którym mowa w przepisach w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych6.

Ręczny miernik prędkości – radarowy albo laserowy przyrząd do pomiaru prędkości, o którym mowa w przepisach w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych7.

Pojazd kontrolowany – pojazd, którego prędkość jest mierzona8.

Prędkościomierz kontrolny – przyrząd, który wykonuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie:

 • pomiaru prędkości pojazdu, w którym przyrząd ten jest zainstalowany,
 • pomiaru czasu przebycia przez pojazd kontrolowany odcinka drogi o określonej długości9.

Przyrząd laserowy – przyrząd emitujący promieniowanie laserowe, który:

 • na podstawie pomiaru czasu powrotu impulsów odbitych od pojazdu kontrolowanego mierzy odległość do tego pojazdu, a następnie na podstawie serii dokonanych pomiarów odległości i czasu wyznacza prędkość pojazdu kontrolowanego
 • wykonuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie zmian częstotliwości fali modulującej promieniowanie laserowe, powstałych wskutek odbicia od ruchomych obiektów (efekt Dopplera)10.

Przyrząd radarowy – przyrząd emitujący wiązkę fal elektromagnetycznych o kierunku zbliżonym do równoległego lub o kierunku skośnym do kierunku ruchu pojazdu kontrolowanego, wykonujący pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie zmian częstotliwości fal elektromagnetycznych powstałych wskutek odbicia od ruchomych obiektów (efekt Dopplera)11.

 

(...)

 

sierż. szt. Marcin Gąsior
sierż. szt. Rafał Bloch

Zakład Ruchu Drogowego CSP

 


Pełna wersja artykułu "Wykorzystanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru prędkości" w pliku PDF

powrót
drukuj