nr 1/2012


OPŁATA ELEKTRONICZNA NA POLSKICH DROGACH

Od połowy 2011 r. na polskich drogach obowiązuje przepis ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat m.in. za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

podinsp. Dariusz Gajewski
starszy wykładowca Zakładu Ruchu Drogowego CSP

kom. Andrzej Przekaziński
wykładowca Zakładu Ruchu Drogowego CSP

kom. Agnieszka Sałkowska
wykładowca Zakładu Ruchu Drogowego CSP

 

Opłata elektroniczna jest pobierana za przejazd drogami krajowymi lub ich odcinkami jako iloczyn liczby kilometrów przejazdu i stawki tej opłaty za kilometr dla danej kategorii pojazdu oraz dodatkowo zróżnicowana według limitów emisji spalin.

W tym celu wyszczególniono następujące kategorie pojazdów:

kategoria 1 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

kategoria 2 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton;

kategoria 3 – autobusy.

Dyrektywa  2006/38/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady zmieniająca  dyrektywę  1999/62/WE  w  sprawie  pobierania opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez pojazdy ciężarowe została wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy  o  drogach  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw.  Weszła w życie z dniem 24 grudnia 2008 r., wprowadzając wiele zmian związanych z systemem opłat za korzystanie z dróg publicznych w Polsce. (…)

Cały artykuł do pobrania w pliku PDF:

powrót
drukuj