nr 1/2012

Nr 1(19)/2012

Spis treści

DLA POLICJI EURO 2012 ZACZNIE SIĘ 15 MAJA

Z mł. insp. Dariuszem Dymińskim Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego Głównego sztabu Policji KGP rozmawia Piotr Maciejczak

INTERWENCJE WOBEC SPRAWCÓW SZALBIERSTWA

Przystępując do realizacji interwencji w sytuacji uzasadnionego podejrzenia wystąpienia wykroczenia szalbierstwa, policjanci muszą posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą definicji jego pojęcia, kwalifikacji prawnej oraz taktyki realizacji interwencji obejmującej tego rodzaju zdarzenia. Są to kwestie ważne i złożone, nie tyle ze względu na specyfikę czynności interwencyjnych, co ze względu na częste problemy z prawnym kwalifikowaniem zachowań wskazujących na popełnienie wykroczenia szalbierstwa.

OPŁATA ELEKTRONICZNA NA POLSKICH DROGACH

Od połowy 2011 r. na polskich drogach obowiązuje przepis ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat m.in. za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

Z dniem 30 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz. U. Nr 243, poz. 1453). Obowiązujący akt prawny reguluje na nowo tryb postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, dostosowując go do specyfiki służby w Policji oraz eliminując wątpliwości interpretacyjne powstałe podczas stosowania przepisów poprzedniego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz. U. Nr 136, poz. 1150).