nr 3/2012


NOWOCZESNE STRZELNICE CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

17 lipca br. w Centrum Szkolenia Policji odbyło się uroczyste otwarcie jednego z najnowocześniejszych obiektów strzeleckich w Europie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki. Zanim w Legionowie powstał jeden z najbardziej zaawansowanych kompleksów strzelnic policyjnych, instruktorzy Centrum Szkolenia Policji kształcili umiejętności strzeleckie słuchaczy w znacznie mniej komfortowych warunkach. Nieadekwatna do potrzeb szkoleniowych liczba strzelnic powodowała, że zajęcia często kończyły się wieczorem, a możliwość udzielania słuchaczom konsultacji była ograniczona do minimum. Z satysfakcją można powiedzieć, że to już historia!

 • Zespół strzelnic Centrum Szkolenia Policji – widok z przod
 • Zespół strzelnic Centrum Szkolenia Policji – widok z tyłu
 • Częściowo zadaszona strzelnica A
 • Pięćdziesięciometrowa strzelnica częściowo zadaszona z rotundą – strzelnica A
 • Sterownia strzelnicy taktycznej T

Od pomysłu do wykonania

W okresie kilku ostatnich lat w systemie szkolenia strzeleckiego policjantów zaszły gruntowne zmiany. Wynikiem nowego spojrzenia na proces przygotowania funkcjonariuszy do użycia broni palnej jest decyzja nr 713 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów1. Z biegiem lat niektóre przepisy zawarte w decyzji być może straciły na aktualności, jednakże to brak nowoczesnej bazy szkoleniowej stanowił główne ograniczenie w realizacji zaawansowanych scenariuszy zadań strzeleckich. Nauka i doskonalenie w zakresie posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego wymagają kompleksowego i intensywnego cyklu kształcenia. Szczególne znaczenie broni palnej w katalogu środków przymusu bezpośredniego nakłada na kadrę instruktorską obowiązek realizacji zajęć w sposób wszechstronnie przygotowujący policjantów do wykonywania zadań służbowych z jej wykorzystaniem.
Zespół strzelnic Centrum Szkolenia Policji powstał na miejscu wybudowanych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku obiektów, których konstrukcja i technologia, w jakiej były wykonane, znacznie ograniczały możliwość prowadzenia zaawansowanych strzelań ze zmiennej linii ognia. Od 2003 r. do dyspozycji uczestników szkoleń i kursów prowadzonych w Centrum Szkolenia Policji była również dwudziestopięciometrowa strzelnica kryta do prowadzenia strzelań ze stałej linii ognia, a po modernizacji kulochwytu i hali strzelań w latach 2006–2007, również ze zmiennej linii.
Strzelnice dotychczas użytkowane w Centrum Szkolenia Policji zapewniały możliwości realizacji strzelań przygotowawczych, statycznych, szybkich, dynamicznych i sytuacyjnych w oparciu o relatywnie proste warianty, które niestety tylko częściowo pokrywały się z sytuacjami, w jakich przychodzi interweniować policjantom. Funkcjonujące rozwiązania techniczne powodowały, że jedynym możliwym kierunkiem strzelania był kierunek prostopadły do linii ognia, a możliwości w zakresie stosowanej broni ograniczały się do pistoletów, rewolwerów, pistoletów maszynowych i strzelb gładkolufowych z wykorzystaniem jedynie amunicji z pociskami niepenetracyjnymi. Wykluczało to konfigurację warunków strzelań w taki sposób, aby słuchacze mogli oddawać strzały w warunkach zbliżonych do tych, które spotkają chociażby podczas interwencji podejmowanych w mieszkaniach. Wykładowcy szkolenia strzeleckiego niejednokrotnie podejmowali inicjatywę w zakresie opracowania koncepcji rozbudowy bazy strzeleckiej Centrum Szkolenia Policji. Przełom nastąpił dopiero w 2007 r. W styczniu tegoż roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o modernizacji Policji. Na budowę nowych i modernizację użytkowanych przez Policję obiektów przeznaczono kwotę ponad miliarda złotych, a na realizację całości projektu finansowanego z budżetu państwa przeznaczono łącznie ponad sześć miliardów złotych2. Możliwości, jakie dawała ustawa o modernizacji Policji, zostały dostrzeżone przez kierownictwo Centrum Szkolenia Policji. Zasadność budowy zespołu nowoczesnych strzelnic w jednej z największych policyjnych jednostek szkoleniowych spotkała się z aprobatą kierownictwa Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji, a stąd był już tylko krok do przyjęcia planów związanych z rozwojem legionowskiej bazy strzeleckiej przez Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji.
Dzięki pracy i determinacji wielu policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji, wysiłkom projektantów i podmiotów zaangażowanych w wykonanie prac budowlanych powstały między innymi strzelnica do prowadzenia strzelań w strefie 2600 oraz dwupoziomowa strzelnica taktyczna z możliwością bezpiecznej obserwacji przebiegu realizacji zadania strzeleckiego.

Posiadanie takiego obiektu pozwala na kompleksowe szkolenie szerokiej rzeszy policjantów, a w szczególności:

 • uczestników szkolenia zawodowego podstawowego, gdyż w ramach programu szkolenia i przepisów dotyczących szkolenia strzeleckiego można prowadzić strzelania sytuacyjne, które zbliżą adepta do realiów użycia broni palnej;
 • uczestników kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców i kursu dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, ponieważ charakter służby policjantów ogniw interwencyjnych i funkcjonariuszy komórek kryminalnych wymaga od nich ciągłego i wszechstronnego doskonalenia umiejętności pracy w zespole, między innymi z wykorzystaniem broni palnej krótkiej oraz długiej w pomieszczeniach;
 • uczestników kursu w zakresie ruchu drogowego, którzy ze względu na specyfikę służby powinni mieć możliwość wykonywania zadań strzeleckich z wykorzystaniem pojazdów.

Prace budowlane trwały niemal trzy lata – od grudnia 2008 r. do czerwca 2011 r. W pierwszym etapie powstała dwudziestopięciometrowa strzelnica otwarta, którą przekazano do użytkowania już w październiku 2010 r., natomiast zasadniczą część obiektu ukończono w czerwcu 2011 r. W efekcie legionowski zespół strzelnic składa się z:

 • pięćdziesięciometrowej strzelnicy częściowo zadaszonej z rotundą i możliwością wjazdu samochodem osobowym (strzelnica A);
 • dwóch zadaszonych strzelnic dwudziestopięciometrowych (strzelnice B i C);
 • dwudziestopięciometrowej pistoletowej strzelnicy otwartej (strzelnica D);
 • dwupoziomowej strzelnicy taktycznej (strzelnica T);
 • dziesięciometrowej strzelnicy multimedialnej (strzelnica W);
 • trzech sal dydaktycznych, w tym auli;
 • dwóch sal wyposażonych w trenażer strzelecki;
 • trzech profesjonalnie wyposażonych punktów medycznych3;
 • zaplecza techniczno-socjalnego oraz kompleksu pomieszczeń biurowych.

Nad całością prac związanych z projektowaniem i wykonaniem urządzeń zapewniających bezpieczne korzystanie ze strzelnic czuwali fachowcy z Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej4.
Nowy obiekt to znaczna poprawa warunków pracy, lecz przede wszystkim możliwości bardziej wszechstronnego kształcenia umiejętności strzeleckich uczestników szkoleń i kursów prowadzonych w Centrum Szkolenia Policji. Przekazanie do użytkowania zespołu strzelnic pozwala prowadzić zajęcia praktyczne z sześcioma grupami szkoleniowymi jednocześnie, a nie jak dotąd zaledwie z dwoma5. Do dyspozycji słuchaczy pozostaje również dziesięciometrowa strzelnica multimedialna. Przeznaczenie, wyposażenie i praktyczne możliwości korzystania z tego specyficznego obiektu powodują, iż będzie on wykorzystywany w procesie kształcenia umiejętności słuchaczy na poziomie niższym niż pozostałe osie strzeleckie. Zespół strzelnic to także dwie – wyposażone w projektor multimedialny – sale wykładowe do zajęć z zakresu budowy i działania broni palnej oraz nowocześnie wyposażona aula z miejscami siedzącymi dla pięćdziesięciu osób.
Policjanci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z bronią palną, a także ci, którzy chcą doskonalić technikę strzelecką, mają do dyspozycji dwie sale z trenażerami elektronicznymi RIKA Home Trainer. Urządzenie jest przystosowane do współpracy z bronią pneumatyczną, małokalibrową, jak również bronią dużego kalibru. Oprogramowanie trenażera daje możliwość przeprowadzenia kompleksowej analizy wartości i miejsca trafienia oraz ruchów broni przed strzałem, w momencie wystrzału i po strzale. Na ekranie komputera są wyświetlane kolejne trafienia wraz z danymi statystycznymi, które można wykorzystać w podstawowym, jak i bardzo zaawansowanym treningu, doskonalącym technikę strzelecką.

 

Koszty inwestycji

W marcu 2007 r. opracowano we własnym zakresie program inwestycji dla zadania pn. Budowa zespołu strzelnic w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii ognia, bazując na wiedzy i doświadczeniu funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Interwencji Policyjnych oraz Wydziału Inwestycji i Remontów. Przedmiotowe opracowanie zostało zaakceptowane w kwietniu 2007 r. Pierwotną wartość kosztorysową inwestycji oszacowano na kwotę 25 067 183,00 zł. Jeszcze w tym samym roku wprowadzono zadanie do planu inwestycji celem opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych. Wartość projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wyniosła 813 813,20 zł. Natomiast koszt robót budowlanych wzrósł do kwoty 44 153 182,58 zł. W 2008 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych I etapu zadania. W etapie tym został wybudowany obiekt administracyjno-szkoleniowy wraz ze strzelnicami. W 2010 r. podpisano umowę na realizację II etapu – budowę strzelnicy taktycznej „T”. Cały obiekt posiada instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, a także elektryczne, teletechniczne, przeciwpożarowe.
Ostateczna wartość zadania, w tym dokumentacja projektowa oraz niezbędne opracowania techniczne, roboty budowlane, a także pierwsze wyposażenie specjalistyczne, kwaterunkowe i teletechniczne, wyniosła 42 968 192,80 zł. Całość zadania zakończyła się w 2011 r. Na początku 2012 r. rozpoczęły się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. 24 kwietnia 2012 r. uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie zespołu strzelnic, natomiast w lipcu 2012 r. dokonano oficjalnego otwarcia obiektu.

 

Charakterystyka obiektu

Pięćdziesięciometrowa strzelnica częściowo zadaszona z rotundą
– strzelnica A
– to odpowiedź na dotychczasowy brak możliwości prowadzenia strzelań w kilku kierunkach, z wykorzystaniem pojazdów, jak również realizacji zadań strzeleckich z użyciem karabinków. Kulochwyt strzelnicy ma kształt rotundy i pozwala strzelać w strefie 2600. Na strzelnicy można prowadzić zajęcia z wykorzystaniem broni o energii początkowej (wylotowej) pocisków nie większej niż Eo= 2000 J. Oznacza to możliwość strzelania z wykorzystaniem broni: pneumatycznej kalibru 4,5 mm, sportowej kalibru 5,6 mm, krótkiej kalibru do 11,43 mm, pistoletów maszynowych kalibru do 10 mm ogniem pojedynczym, z karabinków nabojami pośrednimi z pociskiem zwykłym, ogniem pojedynczym oraz ze strzelb gładkolufowych nabojami z pociskami niepenetracyjnymi i proszkowymi, z wyjątkiem naboi chemicznych. Obiekt posiada trzy strefy strzelań:

 • I strefa – z odległości 50 m, ze stałej linii otwarcia ognia;
 • II strefa (w środkowej części osi strzeleckiej) – od odległości 25 m w kierunku strefy niebezpiecznej, ze zmiennej linii otwarcia ognia;
 • III strefa (rotunda o promieniu 12,5 m) – w końcowej części osi strzeleckiej, ze zmiennej linii otwarcia ognia.

Zespół kulochwytu głównego strzelnicy A składa się z kulochwytu właściwego, łapacza pocisków i tłumika rykoszetów. Kulochwyt właściwy oraz łapacze pocisków są wykonane z blachy o grubości szesnastu milimetrów. Przed łapaczami pocisków umieszczono tłumiki rykoszetów o konstrukcji stalowej, na których jest zamocowana jedna warstwa płyt poliuretanowo-gumowych o grubości pięćdziesięciu milimetrów. Taka konstrukcja tłumika rykoszetów gwarantuje bezpieczeństwo przy strzelaniu z dowolnej odległości. Poza tym na strzelnicy zamontowano szereg dodatkowych zabezpieczeń na ścianach, stropie, suficie oraz na posadzce hali strzelań, co ma wykluczyć możliwość rykoszetowania pocisków6.
Strzelnica posiada dziesięć stanowisk wyposażonych w transportery tarcz. W rotundzie znajdują się dwa urządzenia przesuwające tarcze w płaszczyźnie poprzecznej. Oprócz tego, w strefie strzelań można rozstawić w dowolnej konfiguracji bezprzewodowe urządzenia do obrotu lub unoszenia tarcz strzeleckich. Wszystkie są uruchamiane radiowo ze sterowni lub z hali strzelań za pomocą pilotów. Na strzelnicy zamontowano oświetlenie o regulowanym poziomie natężenia i nagłośnienie. W rotundzie znajdują się dwie kamery umożliwiające obserwację i rejestrowanie sposobu wykonania strzelań, także tych prowadzonych w warunkach ograniczonej widoczności. Drzwi znajdujące się na początku I strefy strzelań umożliwiają wjazd samochodu, i tym samym znacznie poszerzają wachlarz zadań, które można wykonywać w ramach zajęć – w szczególności z uczestnikami kursów specjalistycznych w zakresie ruchu drogowego. Aby słuchacze mogli wykonywać zaawansowane strzelania także w niskich temperaturach i w warunkach atmosferycznych panujących na zewnątrz, część dachu strzelnicy jest otwarta. Z dydaktycznego punktu widzenia możliwość pracy z bronią palną w niesprzyjających warunkach pogodowych stanowi niezwykle ważny element szkoleniowy. Policjanci muszą być przygotowani na każdą ewentualność – również na użycie broni palnej w warunkach znacznie odbiegających od optymalnej temperatury panującej w zadaszonym obiekcie7. Strzelnica A, podobnie jak strzelnice B i C, posiada zaplecze w postaci sterowni, sali treningu bezstrzałowego, sali czyszczenia broni oraz pomieszczenia dla oczekujących na strzelanie. Do strzelnicy A przylega tor przeszkód, który doskonale nadaje się do realizacji strzelań dynamicznych wykonywanych po wysiłku fizycznym. Podobny tor, jednak w mniej rozbudowanej formie, znajduje się również w sąsiedztwie strzelnicy C.  [...]

mł. insp. Grzegorz Winnicki Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych CSP
mł. insp. Krystyna Jankowska Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów CSP
st. asp. Daniel Golicki młodszy wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych CSP
mł. asp. Hubert Kowalik młodszy wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych CSP


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania

powrót
drukuj