DZIAŁALNOŚĆ BPiRD KGP W 2013 R.

Nadrzędnym celem polskiej Policji jest służba społeczeństwu, ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie porządku publicznego. Nałożone na Policję zadania realizowane są w znacznej mierze przez policjantów służby prewencyjnej, których – w ogólnej liczbie 102 309 etatów w Policji – jest ponad 63 000. Zadania o charakterze patrolowo-interwencyjnym na terenie całego kraju realizuje 17 665 policjantów, nad bezpieczeństwem użytkowników dróg czuwa 9200 policjantów ruchu drogowego, natomiast policjantów pierwszego kontaktu z obywatelem – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych – jest około 8000.

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego przeciwdziałania przestępczości, wykroczeniom i zjawiskom patologii społecznej oraz organizowaniem i wdrażaniem systemowych rozwiązań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w ruchu drogowym.

Do głównych zadań Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (BPiRD KGP) należy:

 • opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania służby prewencyjnej w zakresie wykonywania zadań patrolowych i interwencyjnych, obchodowych oraz z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w ruchu drogowym;
 • inicjowanie i wdrażanie systemowych działań policyjnych w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom,
  w tym czynom karalnym popełnianym przez nieletnich, oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • opracowywanie kierunków, inicjowanie oraz wdrażanie i promocja przedsięwzięć policyjnych w zakresie profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • monitorowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez bieżące analizowanie informacji na temat wypadków i kolizji drogowych oraz osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym, w tym ich gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie podmiotom współpracującym z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie;
 • koordynowanie realizacji zadań przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji w ramach sprawowanego przez wojewodów nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich);
 • opracowywanie standardów działań Policji w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz stosowania kar i środków oddziaływania wychowawczego;
 • wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem osób pozbawionych wolności w ramach umów międzynarodowych;
 • opracowywanie standardów: funkcjonowania komórek konwojowych i policji sądowej oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby w policyjnych izbach dziecka, policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania nielegalnej migracji.

W 2013 r. BPiRD KGP udało się przeprowadzić wiele istotnych przedsięwzięć mających wpływ na realizację zadań policjantów służby prewencyjnej.
Należy zauważyć, że jednym z priorytetowych zadań Policji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. BPiRD KGP we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia” w czerwcu 2013 r. opracowało algorytmy i kwestionariusze służące do oceny ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie wobec osób dorosłych i dzieci. Celem wdrożenia algorytmów i kwestionariuszy, oprócz zapewnienia skuteczniejszej ochrony osób najsłabszych zagrożonych przemocą, tj. dzieci, kobiet, osób starszych, jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na miejscu przeprowadzania interwencji związanej z przemocą w rodzinie.
Mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo użytkowników dróg, BPiRD KGP inicjowało, realizowało oraz koordynowało wiele zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. w formie ogólnopolskich działań kontrolnych, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych, programów prewencyjnych. Ponadto w 2013 r. zostały zwiększone stany etatowe komórek organizacyjnych ruchu drogowego do wartości minimum 10% stanów etatowych poszczególnych garnizonów, co będzie miało przełożenie na wzrost liczby patroli sprawujących bezpośredni nadzór na drogach.
Jednym z istotnych zadań realizowanych przez BPiRD KGP jest organizacja i realizacja konwojów międzynarodowych. Dzięki dobrej współpracy i wsparciu Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Wydziałów Konwojowego i Realizacyjnego Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie zapewniony został właściwy poziom wykonywanych konwojów międzynarodowych.
W ubiegłym roku BPiRD KGP było ponadto współorganizatorem zawodów dla policjantów służby prewencyjnej, w tym ruchu drogowego. Należy zauważyć, że ogólnopolskie zawody policjantów służby prewencyjnej to nie tylko forma współzawodnictwa, lecz także okazja do pozyskania informacji o poziomie wiedzy i aktualnym stopniu przygotowania policjantów do profesjonalnego wykonywania obowiązków służbowych, co w konsekwencji przekłada się na poziom obsługi obywateli.
Poza realizacją wspomnianych zadań istotne jest ciągłe podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności policjantów. BPiRD KGP przygotowało i opracowało różnego rodzaju materiały instruktażowe zawierające m.in. problematykę zagadnień związanych z wykonywanymi czynnościami służbowymi, a także zmiany w obowiązujących przepisach prawnych, w celu przekazania, w przystępnej formie, treści ustaw oraz rozszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych funkcjonariuszy Policji poprzez samokształcenie.

mł. insp. Marek Walczak
Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania