nr 1/2014

W NUMERZE

PREWENCJA W 2013 ROKU

Z nadinsp. Krzysztofem Gajewskim I Zastępcą Komendanta Głównego Policji rozmawia Iwona Klonowska

DZIAŁALNOŚĆ BPiRD KGP W 2013 R.

Nadrzędnym celem polskiej Policji jest służba społeczeństwu, ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie porządku publicznego. Nałożone na Policję zadania realizowane są w znacznej mierze przez policjantów służby prewencyjnej, których – w ogólnej liczbie 102 309 etatów w Policji – jest ponad 63 000. Zadania o charakterze patrolowo-interwencyjnym na terenie całego kraju realizuje 17 665 policjantów, nad bezpieczeństwem użytkowników dróg czuwa 9200 policjantów ruchu drogowego, natomiast policjantów pierwszego kontaktu z obywatelem – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych – jest około 8000.

DZIAŁALNOŚĆ GSP KGP W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP) jest komórką organizacyjną umiejscowioną w służbie prewencyjnej, realizującą zadania na poziomie strategicznym przy współdziałaniu z innymi podmiotami administracji publicznej i wojskowej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz biurami Komendy Głównej Policji i innymi jednostkami organizacyjnymi Policji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Stan etatowy Głównego Sztabu Policji KGP obejmuje łącznie 129 stanowisk. Struktura zatrudnienia opiera się na 102 stanowiskach policyjnych i 27 cywilnych.

DZIAŁALNOŚĆ BOA KGP W 2013 R.

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (BOA KGP) jako komórka organizacyjna pełni dwojaką funkcję w strukturze Komendy Głównej Policji. Priorytetowym obszarem działalności jest przygotowanie i utrzymywanie gotowości do realizacji zadań kontrterrorystycznych na poziomie taktycznym (wykonawczym) oraz wykonywanie zadań polegających na prowadzeniu działań bojowych na rzecz innych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych. W tym celu utrzymywany jest całodobowy dyżur zespołu bojowego BOA KGP. Drugi zakres działalności obejmuje uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach na poziomie organizacyjnym, legislacyjnym, logistycznym i współpracy międzynarodowej w obszarze odpowiedzialności.

WSPÓŁDZIAŁANIE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ I POLICJI W OBSZARZE DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH

Literatura przedmiotu definiuje współdziałanie jako „uzgodniony wysiłek na rzecz osiągania wspólnego – zakładanego celu”. Cel współdziałania osiąga się poprzez: jednoznaczną interpretację celu działań przez wszystkich uczestników; ciągłość kierowania i nieprzerwany, niezakłócony obieg informacji; zapewnienie sprawnej i niezawodnej łączności we wszystkich kierunkach i sieciach kierowania; natychmiastową reakcję na nieprzewidziane sytuacje zaistniałe w czasie działań; terminową i prawidłową realizację zadań; zachowanie ciągłości współdziałania.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI. Nowoczesność i szeroka oferta szkoleniowa

Centrum Szkolenia Policji istnieje od 1990 r. i jest dziś jedną z największych szkół policyjnych w kraju, prowadzącą działalność dydaktyczną w trzech placówkach: w Legionowie, gdzie mieści się siedziba kierownictwa szkoły, a także odbywają się kolejne edycje szkolenia zawodowego podstawowego oraz większość kursów specjalistycznych; w Sułkowicach, ośrodku szkolenia policjantów – przewodników psów służbowych oraz tresury psów; w Kalu, w którym są prowadzone kursy dla policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach i terenach przywodnych.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ZAKŁADU RUCHU DROGOWEGO

Zakład Ruchu Drogowego (ZRD) jest drugą pod względem wielkości komórką organizacyjną w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji. Kadra zakładu realizuje zajęcia na szkoleniach zawodowych podstawowych i wybranych kursach specjalistycznych, w tym jako jedyna w kraju szkoli policjantów ruchu drogowego.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I POZADYDAKTYCZNA ZAKŁADU SŁUŻBY PREWENCYJNEJ

Zakład Służby Prewencyjnej (ZSP) jest największą komórką organizacyjną w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji. Kadra zakładu realizuje proces dydaktyczny na szkoleniach zawodowych podstawowych i wybranych kursach specjalistycznych.

Wybierz Strony