DZIAŁALNOŚĆ GSP KGP W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP) jest komórką organizacyjną umiejscowioną w służbie prewencyjnej, realizującą zadania na poziomie strategicznym przy współdziałaniu z innymi podmiotami administracji publicznej i wojskowej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz biurami Komendy Głównej Policji i innymi jednostkami organizacyjnymi Policji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Stan etatowy Głównego Sztabu Policji KGP obejmuje łącznie 129 stanowisk. Struktura zatrudnienia opiera się na 102 stanowiskach policyjnych i 27 cywilnych.

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem bieżącymi informacjami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanie działań w razie wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań należą w szczególności:

 • gromadzenie i przetwarzanie informacji o bieżących zdarzeniach i zagrożeniach na terenie kraju;
 • podejmowanie działań służących zapobieganiu i eliminowaniu poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju;
 • zarządzanie i koordynowanie działaniami Policji o zasięgu ogólnokrajowym, w tym organizowanych w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego;
 • zarządzanie statkami powietrznymi Lotnictwa Policji;
 • opracowywanie procedur i planów reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dotyczących ratownictwa i ochrony ludności;
 • inicjowanie, planowanie i nadzorowanie przygotowań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny;
 • opracowywanie nowych metod i form działania oraz standaryzowanie funkcjonowania: służby Lotnictwo Policji, oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, komórek właściwych w sprawach sztabowych i dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji;
 • zapewnienie funkcjonowania: Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Policji, Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji, Stacji Szyfrów KGP oraz w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny – Zespołu Kierowania Militaryzacją Policji;
 • organizowanie pozaoperacyjnej międzynarodowej współpracy Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym wykonywanie zadań punktów kontaktowych, o których mowa w art. 145j ustawy1, a także punktów kontaktowych oraz informacyjnych wynikających z odrębnych przepisów i postanowień funkcjonujących w związku z krajową i międzynarodową współpracą Policji w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania.

Do najważniejszych przedsięwzięć GSP KGP zrealizowanych w toku codziennej służby w roku 2013 należą:

 • 4684 operacje lotnicze przeprowadzone nad lądem, akwenami wodnymi i w obszarach górskich w czasie 1968 godzin, związanych w szczególności z zabezpieczeniem imprez masowych, poszukiwaniem osób i mienia, wsparciem pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz innych służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
 • wykonywanie w okresie od 29 czerwca do 6 listopada zadań związanych z ratownictwem górskim na rzecz TOPR, w ramach których przeprowadzono 85 lotniczych akcji ratowniczych (ewakuacja 78 osób i 3 przypadki transportu zwłok);
 • aktywny udział przedstawicieli GSP KGP w pracach elitarnego Think Tanku – Paneuropejskiej Grupy Ekspertów do spraw Bezpieczeństwa Meczów Piłki Nożnej (Pan European Group of Football Safety and Security Experts);
 • aktywny udział reprezentantów GSP KGP w pracach Grupy Roboczej do spraw Egzekwowania Prawa Rady Unii Europejskiej (LEWP);
 • kontynuowanie wykonywania zadań przez Spotters Team Polska (21 policjantów pracujących na co dzień w jednostkach Policji i zajmujących się współpracą z kibicami); w ramach współpracy międzynarodowej przedstawiciele GSP KGP uczestniczyli w zabezpieczeniu 10 meczów reprezentacji w Polsce, Czarnogórze, Wielkiej Brytanii i San Marino, współdziałając z lokalną policją i wspierając proces komunikacji z polskimi kibicami;
 • przygotowanie pierwszej międzynarodowej operacji polskiej i litewskiej Policji w ramach zabezpieczenia meczu eliminacyjnego Ligi Europy pomiędzy drużynami Žargilis Kowno – Lech Poznań na terenie Wilna z udziałem 31 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i 6 policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • opracowanie Planu Zarządzania Kryzysowego, który w dniu 28 sierpnia 2013 r. został pozytywnie oceniony przez Zespół Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji, 12 września 2013 r. uzgodniony i zaakceptowany przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a 30 października 2013 r. zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji;
 • kontynuowanie wykonywania zadań związanych z rozwijaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji oraz usprawnianiem funkcjonalności systemu na podstawie uwag i wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Policji w ramach bieżącej współpracy;
 • zaangażowanie przedstawicieli GSP KGP w prace prowadzone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dotyczące wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego na terenie kraju i związana z tym współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji i centrami powiadamiania ratunkowego;
 • aktywność legislacyjna GSP KGP związana z kontynuacją nowelizacji aktów wewnętrznego kierowania Komendanta Głównego Policji, w szczególności w obszarze przygotowań obronnych Policji;
 • prowadzenie procesu weryfikacji i uzgadniania planów działania kierowników jednostek KWP/KSP i szkół policyjnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 • uruchomienie limitów środków finansowych w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej: sprawy wewnętrzne na lata 2013–2022 na realizację zadań obronnych Policji;
 • przeprowadzenie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym w obszarze przygotowań obronnych Policji dla wykonawców zadań obronnych oraz kadry kierowniczej nadzorującej ich realizację;
 • realizacja zajęć podczas kursów specjalistycznych (DZO) dla policjantów i pracowników Policji wykonujących zadania obronne w jednostkach organizacyjnych Policji szczebla KPP/KMP/KRP przewidzianych do militaryzacji.

Do przedsięwzięć GSP KGP planowanych w 2014 r. należą:

 • wdrażanie obowiązku identyfikacji kibiców na wszystkich stadionach piłkarskich, na których rozgrywane są mecze piłki nożnej i odbywają się imprezy masowe, oraz monitorowanie realizacji zadań z tym związanych;
 • popularyzowanie działalności zespołów interdyscyplinarnych i dążenie do prowadzenia dialogu również na poziomie powiatowym i gminnym;
 • upowszechnianie narzędzia listy kontrolnej ułatwiającej realizację procesu przygotowania i zabezpieczania meczów piłkarskich;
 • prowadzenie prac związanych z ochroną infrastruktury krytycznej i opracowywanie jej planów;
 • doskonalenie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji oraz współuczestnictwo w rozwijaniu jego funkcjonalności;
 • wdrażanie na gruncie policyjnym zasad i rozwiązań organizacyjnych dotyczących krajowego Systemu Powiadamiania Ratunkowego;
 • pilotażowe uruchomienie systemu szkolenia rezerw osobowych posiadających nadane przez właściwą terytorialnie WKU przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji (w ramach limitów środków finansowych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej: sprawy wewnętrzne na lata 2013–2022);
 • kontynuacja nowelizacji aktów wewnętrznego kierowania Komendanta Głównego Policji oraz opracowanie założeń koncepcji do przeprowadzenia ogólnopolskiego ćwiczenia obronnego w roku 2015;
 • kontynuacja działalności edukacyjnej związanej z organizacją szkoleń, narad, konferencji dotyczących przygotowań obronnych Policji oraz prowadzenie zajęć podczas 4 edycji kursów specjalistycznych (DZO) dla policjantów i pracowników Policji realizujących zadania obronne w jednostkach organizacyjnych Policji szczebla KPP/KMP/KRP przewidzianych do militaryzacji.

W ramach posiadanej właściwości merytorycznej GSP KGP realizuje funkcje Komendy Głównej Policji w obszarze wykonawczym, regulacyjnym, standaryzującym, koordynującym, wspierającym i doradczo-konsultacyjnym oraz nadzorczo-kontrolnym w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Policji szczebla KWP/KSP, WSPol i szkół policyjnych.

insp. Krzysztof Lis
Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

...........................................................................................................................................................................................................................
1 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.).

 


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania