CENTRUM SZKOLENIA POLICJI. Nowoczesność i szeroka oferta szkoleniowa

Centrum Szkolenia Policji istnieje od 1990 r. i jest dziś jedną z największych szkół policyjnych w kraju, prowadzącą działalność dydaktyczną w trzech placówkach: w Legionowie, gdzie mieści się siedziba kierownictwa szkoły, a także odbywają się kolejne edycje szkolenia zawodowego podstawowego oraz większość kursów specjalistycznych; w Sułkowicach, ośrodku szkolenia policjantów – przewodników psów służbowych oraz tresury psów; w Kalu, w którym są prowadzone kursy dla policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach i terenach przywodnych.

 Baza szkoleniowa w Legionowie, Sułkowicach i Kalu    

Główna siedziba jednostki położona jest w Legionowie i zajmuje obszar o powierzchni około 65 ha. Dysponuje bazą szkoleniową, obejmującą m.in. najnowocześniejszy w kraju zespół strzelnic, halę sportów walki oraz odnowioną halę sportową, pływalnię, a także specjalistyczne pracownie i laboratoria wyposażone w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć praktycznych. Dopełnieniem infrastruktury dydaktycznej jest odnowione zaplecze logistyczne (wyremontowane akademiki, zmodernizowana stołówka dla słuchaczy, przebudowany układ drogowy dla terenu sportowo-rekreacyjnego szkoły itp.).
Warto dodać, że na terenie CSP zlokalizowany jest budynek Policyjnego Centrum Dowodzenia, w którym podczas dużych operacji policyjnych funkcjonuje centralny system zarządzania bezpieczeństwem i wymiany informacji. Szkoła pełni również funkcję zaplecza odprawowo-konferencyjnego Komendy Głównej Policji.
Ponadto w CSP znajduje się Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych. To pierwsze w Europie i drugie na świecie laboratorium szkoleniowe wyposażone w sprzęt pochodzący ze zlikwidowanych nielegalnych laboratoriów narkotykowych, przez co w najwyższym stopniu oddaje rzeczywiste warunki. Środki na realizację projektu uzyskano w ramach programu Komisji Europejskiej „Prevention of and Fight against Crime”.
Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach znajduje się w odległości około 80 km od Legionowa i 40 km od centrum stolicy. Obecnie jest to największy i jeden z najnowocześniejszych ośrodków na terenie kraju, w którym realizowane są szkolenia z zakresu kynologii służbowej. Jego mocną stroną jest zmodernizowana baza szkoleniowa i zaplecze logistyczne, obejmujące m.in.: kompleks kojców, budynki socjalne, internat dla słuchaczy, stołówkę. Wysoki standard obiektów jest rezultatem licznych zadań inwestycyjnych o charakterze remontowo-budowlanym, zrealizowanych na przestrzeni kilku ostatnich lat, którego skalę obrazuje kwota zaangażowanych środków finansowych (ponad 25 mln zł).
Baza Szkoleniowa Policji w Kalu znajduje się nad jeziorem Święcajty na Mazurach. Jest to zmodernizowany w 2009 r. ośrodek dla policjantów, którzy doskonalą swoje umiejętności na kursach stermotorzystów, płetwonurków, bosmanów oraz na kursach minersko-pirotechnicznych. Gruntownie przebudowana baza i urządzenia portowe oraz nowoczesny sprzęt, zakupiony w ramach programu modernizacji Policji (m.in. łodzie), zapewniają właściwe warunki do realizacji kursów specjalistycznych dla policjantów wykonujących zadania w służbie prewencyjnej na wodach i terenach przywodnych.

 

 Kadra dydaktyczna – procedury doboru i ścieżka awansu    

CSP posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, merytorycznie i metodycznie przygotowaną do realizowania powierzonych obowiązków służbowych. W trosce o właściwy poziom procesu dydaktycznego kierownictwo CSP określiło tryb postępowania z kandydatami zgłaszającymi akces do pracy na stanowisku nauczyciela policyjnego. Jeden z etapów procedury doboru na nauczycieli policyjnych Centrum Szkolenia Policji polega na przeprowadzeniu przez kandydata zajęć dydaktycznych, które oceniane są przez właściwego kierownika komórki dydaktyczno-wychowawczej oraz przez psychologa. W trakcie zajęć oceniane są kompetencje, a także predyspozycje i cechy osobowościowe do wykonywania zadań nauczyciela.
Zajęcia dydaktyczne na szkoleniach zawodowych podstawowych i kursach doskonalenia centralnego prowadzi 182 nauczycieli policyjnych.
Z inicjatywy kierownictwa CSP, w celu określenia obiektywnych kryteriów i zasad awansu na wyższe stanowisko służbowe, z dniem 1 stycznia 2012 r. wdrożono m.in. Ścieżkę rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w Centrum Szkolenia Policji. Określono w niej wymagania, które powinien spełniać policjant przewidywany do mianowania na wyższe stanowisko służbowe, m.in. w zakresie ukończenia kolejnych poziomów doskonalenia metodycznego, wydanych publikacji i zrealizowanych praktyk zawodowych.
Kadra dydaktyczna Centrum systematycznie doskonali wiedzę oraz umiejętności zawodowe poprzez udział w praktykach zawodowych w jednostkach terenowych Policji i w Komendzie Głównej Policji. Dużą rolę w procesie jej rozwoju zawodowego odgrywają również doskonalenia zawodowe prowadzone przez współpracujące z CSP podmioty pozapolicyjne.

 

 Szkolenie zawodowe podstawowe i doskonalenie zawodowe centralne    

Podstawową działalność Centrum stanowi realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. W ubiegłym roku oprócz szkolenia zawodowego podstawowego CSP powierzono do realizacji aż 72 programy kursów specjalistycznych. W sumie realizowano 12 edycji szkolenia zawodowego podstawowego (1824 absolwentów) i 213 edycji kursów specjalistycznych (3453 absolwentów). Warto dodać, że uczestnikami kursów specjalistycznych są nie tylko policjanci, lecz także funkcjonariusze innych służb mundurowych.
CSP jako jedyna jednostka szkoleniowa prowadzi doskonalenie zawodowe centralne w zakresie: tresury psów służbowych, policji wodnej, działań minersko-pirotechnicznych, techniki operacyjnej oraz ruchu drogowego (część szczególna). Realizuje także doskonalenie zawodowe obejmujące szeroki zakres zagadnień prawnych, techniki kryminalistycznej, prewencji oraz taktyki i technik interwencji.
W ramach doskonalenia zawodowego policji wodnej CSP oferuje kursy specjalistyczne dla policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach i terenach przywodnych, dla policjantów – kandydatów na nurków oraz dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych.
W Centrum realizowane jest także, w formie innego przedsięwzięcia, doskonalenie zawodowe z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych.
Doskonalenie zawodowe z zakresu techniki kryminalistycznej obejmuje kursy specjalistyczne: w zakresie techniki kryminalistycznej – poziom zaawansowany, w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych, dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi, dla techników kryminalistyki, a także dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego.
Na propozycję doskonalenia zawodowego centralnego w obszarze taktyki i technik interwencji składają się następujące kursy specjalistyczne: z zakresu taktyki i technik interwencji, dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców, dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych, dla policjantów realizujących zadania dotyczące fizycznego zwalczania terroryzmu w zakresie podstawowym, dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach antyterrorystycznych oraz jednostkach szkoleniowych Policji, dla instruktorów strzelań policyjnych, a także kurs specjalistyczny dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
Równie szeroka jest oferta kursów specjalistycznych kierowanych do policjantów służby kryminalnej. W tej grupie znajdują się kursy z zakresu: taktyki i technik przesłuchań, zwalczania przestępczości narkotykowej, neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków, uzyskiwania informacji z Internetu – dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową, a także kurs specjalistyczny obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie zagadnień operacyjno-dochodzeniowych, kurs specjalistyczny obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych, kurs z zakresu ujawniania, identyfikacji i zabezpieczenia mienia podlegającego zajęciu w postępowaniu przygotowawczym oraz kurs dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego
i kurs dla rzeczników dyscyplinarnych.
W ZKP realizowane jest doskonalenie zawodowe dla przewodników psów służbowych. Tresowane są tam psy w kategoriach: patrolowo-tropiące, patrolowe, tropiące, do wyszukiwania zapachów narkotyków, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych, do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, do badań osmologicznych oraz do ratownictwa wodnego. ZKP prowadzi również szkolenia dla policjantów wykonujących czynności pozoranta.
Kolejna grupa kursów specjalistycznych realizowanych w CSP umożliwia doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu działań minersko-pirotechnicznych. Należą do nich kursy z zakresu: rozpoznania minersko-pirotechnicznego, samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych, neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych z użyciem technik wysokościowych, neutralizacji ładunków wybuchowych w obszarze wód oraz kurs dla minerów-pirotechników kandydatów na instruktorów. W Centrum realizowany jest także kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych.
Warto podkreślić, że wszystkie działania podejmowane przez kierownictwo CSP wychodzą naprzeciw nowym kierunkom i wyzwaniom, jakie w okresie kilku ostatnich lat pojawiły się w kształceniu zawodowym. Mamy świadomość, że najważniejszym celem szkoły jest przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań zawodowych na jak najwyższym poziomie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zasadami etyki zawodowej i przestrzeganiem praw człowieka.

 

 Działalność pozadydaktyczna CSP    

Istotnym aspektem pracy nauczycieli policyjnych jest zaangażowanie w różnorodne przedsięwzięcia mające na celu popularyzowanie dobrych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedstawiciele kadry spotykają się z dziećmi i z młodzieżą szkolną, ich rodzicami, a także z nauczycielami i pracownikami placówek oświatowo-wychowawczych. Corocznie jest organizowany Dzień Otwarty Centrum, przedsięwzięcie adresowane do grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i średnich.
CSP podpisało również porozumienie o współpracy z pięcioma szkołami średnimi, w których jest realizowany program dla klas o profilu policyjnym. Młodzież tych szkół, w ramach przygotowywanych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, dwa razy w roku odwiedza naszą jednostkę.

 

 Podsumowanie    

W 2013 r. w CSP szkoliło się 3597 słuchaczy kursów doskonalenia zawodowego centralnego i 2492 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.
Spośród kursów specjalistycznych prowadzonych w CSP największą liczbę stanowią kursy dotyczące zagadnień prewencyjnych, którym poświęcone jest to wydanie specjalne Kwartalnika Policyjnego. Problematyka związana z funkcjonowaniem i zadaniami wykonywanymi przez Zakład Służby Prewencyjnej i Zakład Ruchu Drogowego została przedstawiona w kolejnych artykułach.

insp. dr Roman Stawicki
Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania