DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ZAKŁADU RUCHU DROGOWEGO

Zakład Ruchu Drogowego (ZRD) jest drugą pod względem wielkości komórką organizacyjną w pionie dydaktycznym Centrum Szkolenia Policji. Kadra zakładu realizuje zajęcia na szkoleniach zawodowych podstawowych i wybranych kursach specjalistycznych, w tym jako jedyna w kraju szkoli policjantów ruchu drogowego.

 Proces dydaktyczny    

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami nauczyciele ZRD przekazują wiedzę i kształcą umiejętności m.in. z zakresu:

 • przepisów ruchu drogowego,
 • kontroli transportu drogowego,
 • kontroli stanu technicznego pojazdów,
 • kierowania ruchem drogowym,
 • użycia urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • doskonalenia techniki jazdy motocyklem szosowym i samochodem osobowym.

Szeroka problematyka szkoleń spowodowała konieczność wyłonienia w strukturze ZRD następujących, wyspecjalizowanych zespołów:

 • zespół przepisów ruchu drogowego,
 • zespół taktyki pracy policjanta ruchu drogowego,
 • zespół techniki samochodowej,
 • zespół zajęć praktycznych,
 • zespół motocyklowy.

Kadra dydaktyczna Zakładu Ruchu Drogowego to profesjonalnie przygotowani funkcjonariusze z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i ogromną wiedzą specjalistyczną. Głównym zadaniem Zakładu Ruchu Drogowego jest szkolenie policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego. Specjalnie dla tej grupy funkcjonariuszy przeznaczone są następujące kursy:

 

Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego (RD)

Celem kursu jest przygotowanie policjantów do pełnienia służby na drogach. Słuchacze zapoznają się z obowiązującymi aktami prawnymi, wykorzystywanymi w codziennej służbie. Uczą się prawidłowo przeprowadzać kontrolę pojazdów z uwzględnieniem sprawdzenia stanu technicznego, a także obsługiwać urządzenia kontrolno-pomiarowe używane podczas nadzoru nad ruchem drogowym – mierniki prędkości, wideorejestratory wykroczeń oraz urządzenia do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Zdobywają umiejętność kierowania ruchem drogowym oraz doskonalą technikę jazdy samochodem osobowym. Nabywają wiedzę z zakresu zarobkowego i niezarobkowego, krajowego i międzynarodowego, transportu osób i rzeczy, w tym m.in. poznają zagadnienia związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych, szybko psujących się artykułów żywnościowych, transportem żywych zwierząt, przejazdem pojazdów nienormatywnych, czasem pracy kierowców oraz urządzeniami samoczynnie rejestrującymi czas pracy i odpoczynku kierowcy – tachografami analogowymi i cyfrowymi.

 

Kurs specjalistyczny w zakresie kierowania motocyklem szosowym (TJMS)

Tradycją policji ruchu drogowego jest posługiwanie się w służbie motocyklami. Efektywność służby, jak również bezpieczeństwo policjanta – motocyklisty zależy od posiadanych umiejętności kierowania tym pojazdem. Kurs przygotowuje uczestników do pełnienia służby z wykorzystaniem motocykla szosowego. Funkcjonariusze uczą się kierowania motocyklem zgodnie z zasadami techniki jazdy oraz prawidłowej eksploatacji pojazdu w różnych warunkach, jak również poznają zasady zatrzymywania pojazdów do kontroli drogowej, asysty motocyklowej, jazdy w kolumnie oraz pilotażu.

 

Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym (TJS)

W trakcie kursu policjanci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu techniki jazdy samochodem osobowym. Wykonują również czynności związane z obsługą codzienną oraz prawidłową eksploatacją pojazdów. Instruktorzy prowadzący zajęcia uczą m.in., jak prawidłowo operować kołem kierownicy podczas skrętu manewrowego, zasad prawidłowego pokonywania łuku drogi w trakcie skrętu szosowego. Wskazują różnice występujące podczas hamowania pojazdem z różnymi układami hamulcowymi, a także uczą wyprowadzania pojazdu z poślizgu oraz właściwego zachowania się podczas kierowania samochodem jadącym w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych.

 

Kurs specjalistyczny w zakresie obsługi wideorejestratorów wykroczeń (VR)

Na tym kursie słuchacze poznają przepisy dotyczące służby z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego oraz uczą się ich obsługi.

 

Kurs specjalistyczny w zakresie kontroli tachografów cyfrowych (T)

Kontrola transportu drogowego wymaga poznania licznych przepisów prawnych regulujących te zagadnienia. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z zasadami działania i z obsługą tachografów cyfrowych, odczytywania wydruków z urządzeń oraz stosowania przepisów z zakresu kontroli czasu pracy i odpoczynku kierowców.

Poza kursami dla policjantów ruchu drogowego kadra zakładu prowadzi zajęcia na innych kursach specjalistycznych, w tym m.in. dla:

 • policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego (RWD),
 • policjantów – ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych (KPE),
 • policjantów służby kryminalnej w komórkach organizacyjnych techniki operacyjnej z zakresu prowadzenia obserwacji samochodowej (DTO-OS),
 • służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji (KSDyż).

Ponadto policjanci zakładu realizują zajęcia na szkoleniach zawodowych podstawowych (SZP).
W roku 2013 kadra Zakładu Ruchu Drogowego, realizując zajęcia dydaktyczne oraz wykonując inne zadania służbowe, wypracowała pensum dydaktyczne w wysokości 36 260 godzin.

 

 Szkolenia dla funkcjonariuszy innych służb    

W ramach współpracy z innymi służbami kadra ZRD prowadzi zajęcia dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, realizując m.in. tematykę z zakresu kierowania ruchem drogowym.

 

 Koło Ruchu Drogowego    

Policjanci Zakładu Ruchu Drogowego, dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką ruchu drogowego, prowadzą koło zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mające na celu w szczególności poszerzanie wiedzy i wymianę doświadczeń. W spotkaniach uczestniczą słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych, jak również kursów specjalistycznych, a uatrakcyjniają je zapraszani goście – specjaliści w danych dziedzinach.

 

 Opracowanie publikacji, materiałów i filmów dydaktycznych    

Nauczyciele ZRD przygotowują publikacje i materiały dydaktyczne, które stanowią dodatkowe pomoce w procesie nauczania. Powstały również filmy instruktażowe dotyczące: kierowania ruchem drogowym, czynności wykonywanych podczas kontroli drogowej, badania stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego oraz obsługi mierników prędkości. Filmy te prezentują zastosowanie w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach teoretycznych.

 

 Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym    

Kadra Zakładu Ruchu Drogowego aktywnie włącza się do działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci uczestniczą w zajęciach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół. Podczas tych zajęć są poruszane tematy związane z bezpieczeństwem oraz właściwymi zachowaniami uczestników ruchu drogowego. Każde spotkanie to duży wkład policjantów w podnoszenie świadomości i prawidłową edukację komunikacyjną uczestników. Wykładowcy prowadzą m.in. zajęcia dla dzieci, które przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową, a następnie przeprowadzają takie egzaminy. W trakcie spotkań policjanci korzystają z wyposażenia samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań profilaktyczno-edukacyjnych. Ponadto policjanci ZRD angażują się w organizację takich imprez, jak: finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwal Nauki w Jabłonnie – przedsięwzięcie Polskiej Akademii Nauk, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie, Turniej Zdrowia Przedszkolaków w Legionowie, Dni Otwarte Centrum Szkolenia Policji, Europejski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie itp.

 

 Konferencje, seminaria, szkolenia    

Policjanci ZRD biorą udział w konferencjach (np. Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 – nowe wyzwania dla policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach), seminariach (porozumienie trójstronne Niemcy – Francja – Polska), szkoleniach (kurs motocyklowy we Francji) oraz w wyjazdach studyjnych (udział w projekcie „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” w Szwajcarii), wymieniając doświadczenia z przedstawicielami innych jednostek Policji oraz instytucji, w kraju i za granicą.

 

 Ogólnopolski Konkurs Policjant Ruchu Drogowego    

Kadra ZRD, kultywując tradycję, co roku wykazuje bardzo duże zaangażowanie podczas organizacji Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. W trakcie 26 edycji konkursu Centrum Szkolenia Policji było gospodarzem 18 finałów. Celem konkursu jest przede wszystkim doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności i sprawności policjantów ruchu drogowego; utrwalenie wśród policjantów przekonania, że tylko zdecydowane, skuteczne i zgodne z prawem działanie może przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Policji; przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa, pracy policjantów ruchu drogowego, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji oraz wyłonienie najwszechstronniejszego policjanta ruchu drogowego.

 

 Współpraca z Komendą Główną Policji i innymi podmiotami    

Realizacja zajęć dydaktycznych, a także działalność dodatkowa, w tym profilaktyczna, wymaga współpracy ZRD z Komendą Główną Policji oraz z jednostkami terenowymi. Zakład współpracuje również z podmiotami pozapolicyjnymi, m.in. Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

 

 Podsumowanie   

Zakład Ruchu Drogowego ze względu na specyfikę wykonywanych zadań odgrywa istotną rolę w kształceniu policjantów ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy innych pionów Policji. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm kadry ZRD w szkoleniu policjantów znajduje odzwierciedlenie w wysokich ocenach działalności dydaktycznej zakładu w opiniach szkolonych policjantów oraz ich przełożonych.
Ponadto ogromne zaangażowanie kadry zakładu w realizację spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą w dużej mierze wpływa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku policjanta w oczach najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz ich rodziców i opiekunów.

mł. insp. Elżbieta Kołodziejska-Powalska, podinsp. Dariusz Boruszewski,
nadkom. Andrzej Przekaziński, asp. Justyna Setniewska


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania