3/2020


Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstało w 2004 r. i od tego czasu udziela pomocy osobom uwikłanym w przemoc, szkoli i wspiera superwizjami specjalistów, dzieli się wiedzą w tworzonych przez ekspertów wydawnictwach. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w kształtowaniu i ulepszaniu aktualnie działającego w Polsce systemu antyprzemocowego, są również cyklicznie zapraszani do konsultacji społecznych. Skąd jeszcze można kojarzyć działalność naszej organizacji? Od kilkunastu lat na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stowarzyszenie prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Interwencje podejmowane przez konsultantki i konsultantów Pogotowia trafiają do komisariatów, ośrodków pomocy społecznej czy sądów z prośbą o weryfikację i podjęcie działań. Jako organizacja pozarządowa prowadzi również działania profilaktyczne – promuje ideę komunikacji bez przemocy oraz edukację społeczną w zakresie sposobów reagowania w sytuacjach, gdy występuje przemoc. Realizując ten cel, prowadzimy m.in. kampanie społeczne oraz warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli w szkołach.

Z informacji przekazywanych przez klientów oraz statystyk Pogotowia „Niebieska Linia” wynika, że w okresie pandemii COVID-19 sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie stała się jeszcze trudniejsza. Przedstawiciele służb i organizacji pozarządowych muszą elastycznie dostosowywać formę proponowanych działań. Ograniczony dostęp do sieci wsparcia, a często również brak warunków do swobodnej rozmowy w miejscu zamieszkania utrudniają sięganie po pomoc. Stowarzyszenie NL podjęło decyzję o rozpoczęciu pracy również w formie online – zapewniamy możliwość skorzystania z pełnej oferty działań w formie zdalnej. Konsultacje indywidualne prowadzone są zarówno przez komunikatory internetowe, jak i przez telefon – dla osób, które z różnych powodów nie korzystają z Internetu.

Wieloletnie doświadczenia w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc pozwoliły na rozwijanie i ulepszanie świadczonych działań pomocowych. Co nas wyróżnia? Zespół Stowarzyszenia NL pracuje przede wszystkim w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), gdzie kluczowe są poszanowanie, podkreślanie, a niejednokrotnie uruchamianie sprawczości w oparciu o zasoby naszych klientów. Wierzymy, że osoby, z którymi pracujemy, są ekspertami od swojego życia. Pomagamy im szukać użytecznych strategii budowania rozwiązań, odnajdować oraz wykorzystywać swoje zasoby do osiągania celów, które sobie sami wyznaczają. Takie podejście jest szczególnie ważne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, sytuacjach, które niejednokrotnie są bardzo złożone, związane z pewnymi powtarzanymi schematami działania, ciągną się w czasie. Przemoc odbiera osobom jej doznającym sprawczość, odbiera moc, wiąże się z bezradnością. Pomagamy klientom wzmacniać poczucie ich wpływu na własne życie i szukać najlepszych dla siebie rozwiązań.

Powrót do godności – pomoc psychologiczna i prawna dla osób doznających przemocy w rodzinie

Wychodzenie z przemocy nie jest zwykle jednorazowym działaniem, a raczej indywidualnym procesem, który wymaga zastosowania różnego rodzaju wsparcia i interwencji. Stowarzyszenie NL oferuje szeroką gamę różnych oddziaływań, by osoby potrzebujące mogły wybrać najkorzystniejsze dla siebie formy wsparcia. Dlatego proponujemy nie tylko konsultacje indywidualne z psychologiem czy prawnikiem, ale także udział w grupie pomocy psychologicznej, wsparcie indywidualne czy grupowe dla dzieci, warsztaty rozwijania kompetencji społecznych (m.in. asertywności, budowania celów życiowych w oparciu o zasoby, komunikacji bez przemocy), maratony psychologiczne czy konsultacje dla par i rodzin. Bezpieczną formę kontaktu dla osób, które nie mają możliwości osobistego spotkania lub czują strach przed takim kontaktem, dawać może telefon zaufania Pogotowia „Niebieska Linia”. Można w nim otrzymać wsparcie informacyjne, dotyczące kompetencji służb, systemu oraz porozmawiać z konsultantami o możliwych rozwiązaniach. Telefoniczne Pogotowie – infolinia – może być także pomocnym kontaktem dla osób doznających przemocy, które potrzebują dodatkowego, psychologicznego wsparcia po rozpoczęciu działań interwencyjnych, np. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Zachęcamy, również funkcjonariuszy, by informować o takiej możliwości. W ramach pracy konsultanci całodobowej, bezpłatnej infolinii Pogotowia odpowiadają również na wiadomości przesyłane do poradni mailowej. Raporty z działalności Pogotowia, a także harmonogram dyżurów prawnych, dyżurów w języku angielskim, rosyjskim i migowym dostępne są na stronie www.niebieskalinia.info.

Pomoc dla osób, które stosują przemoc w rodzinie

W pracy pomocowej kierujemy się myślą, że wsparcie osób stosujących przemoc w rodzinie, a chcących wprowadzać zmiany we wzorcach własnego zachowania, jest kluczowe dla ograniczania zjawiska przemocy. System przeciwdziałania przemocy tworzą służby podejmujące działania interwencyjne, m.in. przedstawiciele Policji, jak również właśnie osoby pracujące pomocowo. Często kryzys sytuacyjny wywołany na przykład przez interwencję ze strony służb jest impulsem do zmiany. To ważne, by osoba stosująca przemoc dostała jasny komunikat o tym, że nie ma zgody na zachowania, które naruszają prawa innych. Kolejnym etapem, który umożliwia wypracowanie i utrwalenie nowych, pozaprzemocowych sposobów zachowania może być pomoc psychologiczna lub terapeutyczna, którą oferuje m.in. Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. Osoby stosujące przemoc zgłaszają się do nas zarówno z własnej inicjatywy, jak i kierowane przez sądy, Policję czy zespoły interdyscyplinarne. Mają one możliwość wzięcia udziału w konsultacjach indywidualnych z psychologiem, w półrocznym, grupowym programie korekcyjno-edukacyjnym, warsztatach umiejętności psychospołecznych. Osobom, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny i są zainteresowane dalszą, pogłębioną pracą, proponujemy uczestnictwo w kontynuacji grupowych oddziaływań terapeutycznych.

(...)

Aleksandra Kurowicka, Michał Muskała
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia

 


Pełna wersja artykułu "Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. Kim jesteśmy?" w pliku PDF

powrót
drukuj