3/2020

W numerze

System ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Polsce

Każde dziecko ma prawo do bezpiecznego dzieciństwa, a rolą dorosłych, w tym głównie rodziców, ale też i organów Państwa, jest zapewnienie dziecku ochrony i optymalnych warunków do rozwoju. Art. 19 Konwencji o Prawach Dziecka (KoPD, 1989) zobowiązuje państwa sygnatariuszy do podejmowania działań w celu zapewnienia ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy. W 1991 r. Polska włączyła konwencję do swojego porządku prawnego. Od tego momentu w naszym kraju budowany jest system ochrony dzieci przed szeroko rozumianym krzywdzeniem. Jednak nadal skala krzywdzenia dzieci w Polsce jest znacząca, a koordynacja działań wymaga poprawy.

Działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA na rzecz osób doświadczających mobbingu i dyskryminacji

Mobbing jest zjawiskiem złożonym i w zakresie przeciwdziałania nie można oddzielać od siebie aspektów prawnych i psychologicznych. Trudno go rozpoznać, a jeszcze trudniej zrozumieć i gdy nas dotknie – przeciwdziałać oraz leczyć skutki. Człowiek jest istotą społeczną, nawiązującą w każdym momencie swojego życia kontakty międzyludzkie. Oddziaływanie środowiska zewnętrznego na jednostkę jest tak silne, że próbuje ona dopasowywać się, aby zyskać jego akceptację i aprobatę. Sama świadomość bycia akceptowanym daje poczucie spełnienia społecznego i bezpieczeństwa.

Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstało w 2004 r. i od tego czasu udziela pomocy osobom uwikłanym w przemoc, szkoli i wspiera superwizjami specjalistów, dzieli się wiedzą w tworzonych przez ekspertów wydawnictwach. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w kształtowaniu i ulepszaniu aktualnie działającego w Polsce systemu antyprzemocowego, są również cyklicznie zapraszani do konsultacji społecznych. Skąd jeszcze można kojarzyć działalność naszej organizacji? Od kilkunastu lat na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stowarzyszenie prowadzi Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Interwencje podejmowane przez konsultantki i konsultantów Pogotowia trafiają do komisariatów, ośrodków pomocy społecznej czy sądów z prośbą o weryfikację i podjęcie działań. Jako organizacja pozarządowa prowadzi również działania profilaktyczne – promuje ideę komunikacji bez przemocy oraz edukację społeczną w zakresie sposobów reagowania w sytuacjach, gdy występuje przemoc. Realizując ten cel, prowadzimy m.in. kampanie społeczne oraz warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli w szkołach.

35 lat Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw

Problematyka polityki wobec ofiar przestępstw była przedmiotem gorących dyskusji i ocen na różnych forach – zwłaszcza naukowych – w Europie w początkowych latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jednym z nich było seminarium zorganizowane przez helsiński Iustitute for Crime Prevention and Control – instytucję afiliowaną przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczący w niej polscy sędziowie – pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, relacjonując jego wyniki, wystąpili z inicjatywą ustanowienia fundacji mającej na celu pomoc materialną ofiarom niektórych przynajmniej przestępstw. Wsparcie miało być przeznaczone dla tych osób, które doznawszy w ich wyniku szkód, nie mogły uzyskać rekompensaty od sprawców ani też z innego źródła. Rezultatem realizacji tego pomysłu było powołanie Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw, której fundatorem było ówczesne Wydawnictwo Prawnicze funkcjonujące w strukturze resortu sprawiedliwości. Fundacja została utworzona w listopadzie 1985 r.