2/2021


Terminal mobilny w procesie kształcenia funkcjonariuszy Policji

Jednym z ustawowych zadań Policji jest przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 268). W celu usprawnienia realizacji zadań 1 stycznia 2013 r. został wdrożony specjalistyczny system teleinformatyczny, wspierający wykonywanie zadań ustawowych przez jednostki organizacyjne Policji, o nazwie: System Wspomagania Dowodzenia, który jest systemem bazowym dla aplikacji Klienta Mobilnego SWD.

Zgodnie z zarządzeniem nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji aplikacja Klient Mobilny SWD Policji jest to aplikacja funkcjonująca na terminalach mobilnych, zapewniająca dostęp do systemów teleinformatycznych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) za pośrednictwem Systemu Poszukiwawczego Policji (SPP) w zakresie informacji o osobach, podmiotach lub rzeczach przetwarzanych w zbiorach danych KSIP, tj. zbiorach Osoba, Rzecz, Podmiot oraz Fakt, w tym w wykazie informacji tworzących Biuletyn KSIP i rejestrze wykroczeń, zwanych łącznie również „zbiorami danych KSIP”, i w pozapolicyjnych zbiorach danych, takich jak: Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności, zwana w KSIP „Noe.NET” lub „Osadzony”; centralna ewidencja kierowców prowadzona na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym; centralna ewidencja pojazdów prowadzona na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym; krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany w KSIP „REGON”; rejestr o ewidencji ludności, w tym rejestr PESEL i rejestr mieszkańców, zwany w KSIP „PESEL”; Rejestr Dowodów Osobistych, zwany w KSIP „RDO”; System Informacyjny Schengen (SIS); Wizowy System Informacyjny (VIS); Zintegrowany System Ewidencji administrowany przez Straż Graniczną, zwany w KSIP „ZSE SG”; Europejski System Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EUCARIS); bazy danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, zwane w KSIP „Interpol”; Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zwany w KSIP „RSPTS”; rejestr jachtów i innych jednostek pływających, zwany w KSIP „REJA24”; bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwane w KSIP „BDO”, oraz w zakresie informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przetwarzanych w Ewidencji, a także zapewniająca komunikację z SWD Policji w zakresie dotyczącym obsługi działań i zdarzeń oraz dysponowania siłami i środkami. Ponadto dyżurny Policji w każdej chwili może wykorzystać Punkt sprawdzeń SPP w SWD Policji – funkcjonalność SWD Policji pozwala na wyszukiwanie oraz sprawdzanie informacji o osobach, podmiotach lub rzeczach w zbiorach danych KSIP wymienionych wyżej oraz w dostępnych poprzez systemy teleinformatyczne KSIP policyjnych zbiorach danych i pozapolicyjnych zbiorach danych wymienionych wyżej.
(...)

Rafał Lewandowski
Zakład Służby Kryminalnej CSP


Pełna wersja artykułu "Terminal mobilny w procesie kształcenia funkcjonariuszy Policji" w pliku PDF

 

powrót
drukuj