15-lecie „KWARTALNIKA POLICYJNEGO”

„Kwartalnik Policyjny”, czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ma 15 lat! W lipcu 2007 r. ukazał się jego pierwszy numer. Jubileusze zawsze skłaniają do refleksji i podsumowań. Postanowiłam więc dokonać pewnego rodzaju retrospekcji, by przypomnieć genezę i misję czasopisma oraz sprawdzić, jak wywiązaliśmy się z realizacji zakładanych celów programowych. Podjęłam też próbę wybrania kilku zagadnień, które wielokrotnie powracały jako tematy przewodnie – nie tylko dlatego, że dotyczyły kwestii bardzo istotnych zarówno dla policyjnej służby, jak i dla szkolenia i doskonalenia funkcjonariuszy, czyli działalności statutowej CSP, ale też dlatego, że w tych obszarach było i ciągle – jak wynika z analizy wydarzeń w ostatnich latach oraz z priorytetów i zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2021–2023 – jest wiele do zrobienia.

Powstanie czasopisma

Decyzją nr 816 z dnia 2 listopada 2005 r. Komendant CSP insp. Piotr Caliński powołał zespół do opracowania założeń czasopisma uwzględniających wszystkie aspekty jego funkcjonowania: organizacyjne, wydawnicze, redakcyjne, finansowe i formalnoprawne. W skład zespołu wchodzili: przewodniczący ‒ Zastępca Komendanta CSP insp. Jacenty Bąkiewicz, zastępca przewodniczącego ‒ Naczelnik  Wydziału Wydawnictw i Poligrafii mł. insp. Julian Mościbrodzki, Naczelnik Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomasz Piechowicz, Główny Księgowy ‒ Naczelnik Wydziału Finansów mł. insp. Zdzisław Bartosik oraz sekretarz st. post. Piotr Maciejczak.

Formuła czasopisma została wypracowana ostatecznie w 2007 r., gdy Komendantem Centrum był insp. Jacenty Bąkiewicz, spiritus movens „Kwartalnika Policyjnego”. Zgodnie z decyzją nr 337 Komendanta CSP z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie redagowania i wydawania czasopisma Centrum Szkolenia Policji o tytule „Kwartalnik Policyjny” pismo miało stanowić forum prezentacji zagadnień teorii, praktyki, badań naukowych i opinii z dziedzin znajdujących się w obszarze zainteresowania Policji. Jego charakter został zdefiniowany jako naukowy, edukacyjny oraz informacyjny. Zastrzeżono też, że prace zamieszczane na łamach kwartalnika powinny prezentować wysoki poziom naukowy i edukacyjny oraz spełniać kryterium praktycznej przydatności dla polskiej Policji. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma był sierż. Piotr Maciejczak. W skład zespołu redakcyjnego wchodzili także: Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej kom. Iwona Klonowska-Senderska (zastępca redaktora naczelnego), policjanci i pracownicy Zakładu Komunikacji Społecznej, Wydziału Wydawnictw i Poligrafii oraz rzecznik prasowy CSP. Powołano Radę Naukową czasopisma złożoną z policyjnych praktyków i przedstawicieli świata nauki, a jej pierwszą przewodniczącą została Zastępca Komendanta CSP podinsp. Anna Rosół. Kształt i skład redakcji oraz Rady Naukowej czasopisma w ciągu 15 lat ulegał zmianom. Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni Zastępca Komendanta CSP ds. dydaktycznych insp. Marcin Szyndler, zespół redakcyjny natomiast stanowią naczelnik i pracownicy Wydziału Wydawnictw i Poligrafii, zapewniający m.in. opracowanie redakcyjne, graficzne, skład komputerowy oraz druk. Funkcję doradczo-programową czasopisma pełni Rada Wydawnicza, w której skład wchodzą Zastępca Komendanta do spraw logistycznych oraz kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych CSP.
(...)

 

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz
Wydział Wydawnictw i Poligrafii CSP

 


Pełna wersja artykułu "15-lecie „KWARTALNIKA POLICYJNEGO”" w pliku PDF