2/2022

W numerze

15-lecie „KWARTALNIKA POLICYJNEGO”

„Kwartalnik Policyjny”, czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ma 15 lat! W lipcu 2007 r. ukazał się jego pierwszy numer. Jubileusze zawsze skłaniają do refleksji i podsumowań. Postanowiłam więc dokonać pewnego rodzaju retrospekcji, by przypomnieć genezę i misję czasopisma oraz sprawdzić, jak wywiązaliśmy się z realizacji zakładanych celów programowych. Podjęłam też próbę wybrania kilku zagadnień, które wielokrotnie powracały jako tematy przewodnie – nie tylko dlatego, że dotyczyły kwestii bardzo istotnych zarówno dla policyjnej służby, jak i dla szkolenia i doskonalenia funkcjonariuszy, czyli działalności statutowej CSP, ale też dlatego, że w tych obszarach było i ciągle – jak wynika z analizy wydarzeń w ostatnich latach oraz z priorytetów i zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji na lata 2021–2023 – jest wiele do zrobienia.

Kontakt policjanta z dziennikarzami na miejscu zdarzenia - praktyczny poradnik

Niniejszy artykuł będzie szczególnie przydatny dla wszystkich policjantek i policjantów, którzy codziennie podejmują interwencje w miejscach publicznych, a także zabezpieczają miejsca zdarzeń. To właśnie do nich podchodzą przedstawiciele mediów z pytaniami o okoliczności zdarzeń, a także z prośbami o wypowiedź przed kamerą telewizyjną lub mikrofonem radiowym. Artykuł zawiera wskazówki na temat taktownego i profesjonalnego zachowania policjanta wobec dziennikarza. To zachowanie bowiem ma szczególne znaczenie dla budowania wizerunku Policji oraz pogłębiania społecznego zaufania do Policji. Nie jest to natomiast poradnik dla rzeczników prasowych i oficerów prasowych Policji, ponieważ mają oni odmienny warsztat pracy, wynikający ze specyfiki stanowiska, które zajmują, inne zadania, uprawnienia i przygotowanie zawodowe.

Przygotowanie pojazdu policyjnego do służby

Zgodnie z zarządzeniem nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach (Dz. Urz. KGP poz. 64, z późn. zm.), policjant kierujący pojazdem Policji jest obowiązany sprawdzić przed odprawą do służby lub przed wyjazdem w rejon służbowy oraz przed zakończeniem służby wyposażenie i stan techniczny pojazdu Policji oraz działanie środków łączności. O stwierdzonych w tym zakresie usterkach, których nie można natychmiast usunąć, albo o brakach w wyposażeniu pojazdu powiadamia niezwłocznie przełożonego lub prowadzącego odprawę do służby oraz odnotowuje to w notatniku służbowym. Niniejsze opracowanie zawiera wykaz elementów podlegających sprawdzeniu w pojeździe Policji oraz zasady kontroli ich sprawności.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowanie i nazewnictwo

W infrastrukturze drogowej poza znakami drogowymi stosuje się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak słupki, bariery, balustrady czy lustra. Zdarza się, że podczas zdarzeń drogowych ulegają uszkodzeniu i należy je odpowiednio opisać, stosując właściwą nomenklaturę, co przy dużej różnorodności tych elementów może sprawiać trudności. W artykule przedstawiono najczęściej spotykane urządzenia oraz omówiono podstawowe zasady ich stosowania.