2/2022


Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowanie i nazewnictwo

W infrastrukturze drogowej poza znakami drogowymi stosuje się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak słupki, bariery, balustrady czy lustra. Zdarza się, że podczas zdarzeń drogowych ulegają uszkodzeniu i należy je odpowiednio opisać, stosując właściwą nomenklaturę, co przy dużej różnorodności tych elementów może sprawiać trudności. W artykule przedstawiono najczęściej spotykane urządzenia oraz omówiono podstawowe zasady ich stosowania.

Jak podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, podstawowym zadaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu oraz osób pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych.

Możliwe jest wykorzystanie jedynie takich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla których:
– wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
– dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji,
– wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeństwa.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu:
– optycznego prowadzenia ruchu,
– wskazania pikietażu drogi,
– oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi,
– zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych,
– poinformowania i ostrzegania kierujących,
– zamykania dróg dla ruchu,
– zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym,
– prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.

(...)

Marcin Ogonek
Zakład Ruchu Drogowego CSP

Łukasz Trzeciak
Zakład Ruchu Drogowego CSP

 


Pełna wersja artykułu "Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowanie i nazewnictwo" w pliku PDF

 

powrót
drukuj