Podstawy prawne i faktyczne zatrzymania Prawa jazdy

Służba policjanta polega przede wszystkim na podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W czasie realizacji ustawowych zadań policjanci obowiązani są więc do podjęcia stosownej reakcji na wszelkie przestępstwa i wykroczenia − także te, do których dochodzi w ruchu drogowym. Podczas codziennej służby niejednokrotnie mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy funkcjonariusz Policji w związku z podjęciem interwencji obowiązany będzie do zatrzymania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Zatrzymanie prawa jazdy dla większości kierowców jest bardzo kłopotliwe i wiąże się z dużym stresem, jak również z możliwością utraty pracy. Dokument uprawniający do kierowania pojazdami z wielu powodów ma wartość bezcenną. Utrata prawa jazdy to zawsze konsekwencja działania kierującego.

Policjant, zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym1, jest uprawniony do legitymowania uczestnika ruchu, ustalenia tożsamości kierującego pojazdem i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi czy też używania pojazdu. W sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie, policjant zażąda, aby kierujący poddał się badaniu na zawartość ww. substancji w organizmie. Wynik pozytywny na urządzeniu z całą pewnością doprowadzi do zatrzymania kierującemu prawa jazdy. Policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem również w przypadkach:

 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby
 • 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny;
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
 • stwierdzenia braku dokumentu w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową;
 • kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;
 • przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;
 • gdy kierowca wykonujący przewóz drogowy podczas dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonał przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf, nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi;
 • gdy kierowca wykonujący przewóz drogowy używał cudzej karty kierowcy, co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, cudzej wykresówki lub jednocześnie kilku wykresówek;
 • gdy kierowca wykonujący przewóz drogowy korzystał z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf lub też gdy tachograf został odłączony;
 • gdy kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów2.

Przypadków, w których kierujący będzie musiał się rozstać z prawem jazdy, jest dużo więcej. Trzeba pamiętać, że policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem, wpisując datę, od której kierujący nie będzie mógł kierować pojazdem. Pokwitowanie uprawnia do kierowania nawet do 7 dni. Termin zawarty w pokwitowaniu zależy od powodu zatrzymania prawa jazdy.

Prawo jazdy, które zostało zatrzymane na mniej niż rok, można odzyskać, wypełniając wniosek o jego zwrot, posiadając przy tym aktualne badania lekarskie. A co z prawem jazdy zatrzymanym na termin powyżej roku? W tym przypadku odbiór nie będzie już tak łatwy. W tej sytuacji należy ponownie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Należy pamiętać, iż zatrzymanie prawa jazdy skutkuje tym, że nie możemy kierować żadnym pojazdem mechanicznym, a nie stosując się do tego zakazu, narażamy się na kolejne sankcje karne.

Tylko rozsądna, odpowiedzialna postawa kierującego pojazdem może uchronić go przed utratą tego jakże ważnego dokumentu. Należy pamiętać, że nikt na drodze nie jest sam, każde nieodpowiedzialne zachowanie może nieść za sobą poważne skutki nie tylko dla sprawcy, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Niech każdy zatem będzie mądry i przewiduje skutki swoich czynów za kierownicą.

st. asp. Radosław Osik
Zakład Ruchu Drogowego CSP

 


 1. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.
 2. Art. 135 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

 

Legal and factual bases of suspending a driving licence

The article describes the situations in which a driver may lose the rights to drive vehicles as well as the procedure for suspending a document such as a driving license. It also presents what must be done to regain a lost driving license.

Tłumaczenie: Katarzyna Olbryś

Pliki do pobrania