nr 2/2014


GABINET KOMENDANT GŁÓWNEGO POLICJI. Nowa struktura, nowe zadania, nowa filozofia funkcjonowania

Komendant Główny Policji – centralny organ administracji rządowej – odpowiada za bezpieczeństwo i porządek publiczny w państwie. Ustawowe zadania realizuje przy pomocy Komendy Głównej Policji. W kierowaniu KGP i zarządzaniu całą ponadstutysięczną formacją wspomaga szefa Policji ponadtrzystuosobowy Gabinet Komendanta Głównego Policji. To biuro składa się z czterech pionów odpowiedzialnych za: zarządzanie organizacją oraz ochronę informacji niejawnych i danych osobowych, obsługę prawną, obsługę kadrową, komunikację wewnętrzną, tradycję i ceremoniał. Za pracę tych pionów, nadzorowanie realizacji przypisanych do ich zakresu merytorycznego zadań, odpowiadają zastępcy Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji koordynuje i nadzoruje ich działania.

W bezpośrednim nadzorze Dyrektora znajdują się dwa wydziały: Wydział Analiz oraz Wydział Wsparcia Kierownictwa. Wydział Analiz m.in. projektuje kierunki rozwoju Policji oraz realizuje zadania z obszaru zarządzania strategicznego, opracowuje priorytety Komendanta Głównego Policji i zadania komórek mu podległych oraz propozycje mierników ilościowych i jakościowych, na podstawie których jest oceniana realizacja zadań przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje poselskie oraz koordynuje udział przedstawicieli Policji w posiedzeniach komisji sejmowych. Wydział Analiz przygotowuje także dla kierownictwa Policji kierunki badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynuje realizację zadań z zakresu kontroli zarządczej w Komendzie Głównej Policji.
Wydział Wsparcia Kierownictwa jest odpowiedzialny za szeroko rozumianą obsługę sekretarsko-biurową oraz transportową Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, prowadzenie kancelarii jawnej KGP, w tym organizację obiegu dokumentów jawnych w Komendzie Głównej Policji. Do zadań wydziału należy również prowadzenie harmonogramu spotkań, uroczystości i wyjazdów krajowych z udziałem Komendanta Głównego Policji i jego zastępców. Ponadto w wydziale realizowane są zakupy nagród rzeczowych przyznanych przez Komendanta Głównego Policji oraz upominków okolicznościowych wręczanych przez kierownictwo KGP podczas spotkań oficjalnych.
Gabinet KGP to biuro, którego praca jest mało widoczna, ale niezbędna do zarządzania Policją. Ponad 300 osób pracuje po to, by była to formacja, która jest dobrze zorganizowana, zapewnia bezpieczeństwo w państwie, stosuje prawo i go przestrzega, zapewnia ochronę wrażliwych danych i informacji niejawnych, a także jest dobrze postrzegana przez społeczeństwo.
Gabinet KGP odpowiada za zarządzanie strategiczne w Policji. To w tym biurze są opracowywane priorytety Komendanta Głównego Policji i zadania komórek mu podległych. Gabinet przygotowuje też propozycje mierników ilościowych i jakościowych, na podstawie których jest oceniana realizacja zadań. To gabinet pośredniczy w kontaktach Policji z Sejmem RP, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i innymi resortami. Kiedy na przykład Policja ma udzielić odpowiedzi na interpelację poselską, informacje z komórki merytorycznie odpowiedzialnej za sprawę trafiają właśnie do Gabinetu KGP, gdzie są opracowywane i przekazywane adresatowi. Gabinet KGP proponuje Komendantowi Głównemu kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, które potem koordynuje.
Gabinet KGP realizuje kontrolę zarządczą Komendy Głównej Policji – jednostki podległej bezpośrednio Komendantowi Głównemu Policji.
Kancelarie – jawną i tajną – również prowadzi Gabinet KGP. Każdy list, zaproszenie, zapytanie adresowane do Komendanta Głównego Policji przechodzi przez ręce funkcjonariusza lub pracownika Gabinetu KGP.

Roman Miśkiewicz
Naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu KGP

Irena Fedorowicz
główny specjalista Wydziału Prezydialnego Gabinetu KGP

 


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

powrót
drukuj