nr 2/2014


PION KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ GABINETU KGP. Kierownictwo, struktura, zadania

Odpowiada za komunikację wewnętrzną w Policji, kształtuje rozwiązania ją usprawniające. Dobrze działająca komunikacja wewnętrzna to warunek sprawnego działania organizacji. W strukturze Gabinetu KGP działa redakcja czasopisma „Policja 997”, które – wydawane w nakładzie 30 tys. egzemplarzy miesięcznie – trafia do wszystkich jednostek w kraju, w dystrybucji bezpłatnej. Od kwietnia 2014 r. działa portal wewnętrzny KGP. Wizerunkowa działalność Gabinetu KGP obejmuje liczne szkolenia i widoczną obecność Policji podczas uroczystości. Elementem budowy wizerunku jest upowszechnianie policyjnego ceremoniału i musztry. Gabinet KGP sprawuje pieczę nad zbiorami historycznymi i poczynił istotne kroki w kierunku utworzenia quasi-Muzeum Policji. Jest już siedziba i wizualizacja placówki, trwa gromadzenie i opracowywanie eksponatów. Działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz propagowanie historii i tradycji Policji to również domena Gabinetu KGP, m.in. program „Profilaktyka a Ty” to istotny punkt tych działań, wpisany w rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Gabinet KGP koordynuje współpracę Policji ze szkołami ponadgimnazjalnymi, które prowadzą klasy o profilu policyjnym i wspiera merytorycznie ich działanie. Ponadto realizuje liczne zadania o charakterze prezydialnym, związane z organizacją i obsługą wizyt oraz spotkań krajowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców. Osoby zatrudnione w Gabinecie KGP przygotowują ww. spotkania od strony zarówno merytorycznej, jak i technicznej. Adiutant Komendanta Głównego Policji jest również w strukturze Gabinetu KGP.

powrót
drukuj