nr 1/2015


PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY

Od 6 października 2014 r. do 11 stycznia 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie był realizowany projekt informacyjno-edukacyjny prezentujący nowoczesną służbę prewencji Policji. Przez 12 tygodni, dedykowanym różnym tematom, blisko 40 tysięcy uczniów i studentów, mieszkańcy Warszawy i innych miast Polski mogli się zapoznać ze specyfiką służby prewencyjnej Policji, poszerzyć wiedzę na temat wyposażenia, umundurowania, a także ścieżki zawodowej policjanta w poszczególnych pionach służby prewencyjnej Policji.

Projekt realizowano m.in. w związku z obchodami 95-lecia powstania Policji Państwowej. Mecenat nad wydarzeniem sprawowali Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych oraz Prezydent m.st. Warszawy. W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości, a otwarcia dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński, który powiedział, że „(…) ścieżka edukacyjna przygotowana w ramach projektu ma za zadanie przybliżyć specyfikę podstawowej służby Policji, jaką jest prewencja. Służba ta to ponad 60% policjantów, którzy każdego dnia wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego, to m.in. dzielnicowi, dyżurni, policjanci ruchu drogowego czy też funkcjonariusze patrolujący rejony i interweniujący w sytuacjach naruszeń prawa. (...) Nie ukrywam, że celem przedsięwzięcia jest również uświadomienie młodym ludziom, jak wielkie możliwości realizacji zawodowej daje Policja. Jako Komendant Główny Policji podejmuję wiele inicjatyw, aby do procedury doboru do Policji przystępowali ambitni, młodzi ludzie, którzy w przyszłości gwarantować będą profesjonalizm instytucji, którą dzisiaj zarządzam”.
Każdego dnia projektu do dyspozycji uczestników byli eksperci Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, niezależni eksperci reprezentujący instytucje pozapolicyjne, którzy odpowiadali na pytania dzieci, młodzieży, opiekunów, ale także zapraszali do rozmowy o prewencji Policji indywidualnych gości, wśród których znalazł się m.in. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk z rodziną.


 Studio profilaktyczne – edukacja dla bezpieczeństwa  

Największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, poza stałą ścieżką edukacyjną na temat prewencji Policji, cieszyło się studio profilaktyczne, w którym przez dwanaście tygodni trwania projektu odbywały się zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, w tym m.in. przedstawiono prezentacje dotyczące:

 • ogólnopolskiej kampanii „Stop Wariatom Drogowym” opracowanej przez Fundację PZU i realizowanej we współpracy z Policją; główna idea kampanii i zastosowane narzędzia sugerują, że dla każdego z nas troska o bezpieczeństwo grona najbliższych nam osób – rodziny, przyjaciół, znajomych powinna być kwestią najważniejszą i właśnie na takim wątku opiera się kampania „Stop Wariatom Drogowym”, co w przyjazny sposób wzmacniają zaprojektowane dla tej kampanii narzędzia komunikacji – kreatywne serca – przypominające, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest bezcennym skarbem, podobnie jak rodzina i przyjaźń; więcej informacji na www.stopwariatom.pl
 • ogólnopolskiej kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” mającej na celu walkę z biernością społeczną i zachęcanie ludzi do otwartego wyrażania swojego poparcia dla odpowiedzialnej postawy, którą oddaje hasło „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”; inicjatorem kampanii jest Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce; w jej ramach policjanci w całym kraju, szczególnie ci nadzorujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym, uczą zasady „Reaguj – nie toleruj”, odwołującej się do zdrowego rozsądku oraz poczucia odpowiedzialności świadków zachowań stwarzających niebezpieczeństwo, takich jak między innymi prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu; więcej informacji na www.nigdyniejezdzepoalkoholu.pl
 • projektu „Bezpieczna jazda” autorstwa Fundacji Ronalda McDonalda; celem projektu jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kreowanie mody na bezpieczną jazdę na rowerze oraz powszechne używanie elementów poprawiających widoczność, takich jak kamizelki i opaski odblaskowe; „Bezpieczna jazda” to odpowiedz na problem społeczny, jakim są wypadki drogowe z udziałem dzieci; więcej informacji na www.bezpiecznajazda.com.pl
 • ogólnopolskiej kampanii  „Kieruj się rozsądkiem” dotyczącej bezpieczeństwa motocyklistów, pieszych i seniorów (60+), realizowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”; podczas 12 tygodni projektu „Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania” można było m.in. zapoznać się z narzędziami kampanii, tj. spotami edukacyjnymi o tematyce bezpieczeństwa pieszych, ale także uczestniczyć w pogadankach prowadzonych przez policjantów zajmujących się profilaktyką i edukacją; 24 listopada 2014 r. w Pałacu Kultury i Nauki obyła się konferencja prasowa nt. bezpieczeństwa osób starszych jako uczestników ruchu drogowego, połączona z promocją filmu pt. „Senior w ruchu drogowym”; więcej informacji na http://brd.policja.pl
 • projektu „Z nowym pokoleniem na stadiony”, którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży zmierzająca do: budowania właściwych postaw bezpiecznego zachowania na boiskach i stadionach piłkarskich, nabycia wiedzy dotyczącej zasad organizowania imprez masowych, przełamywania obecnych w społeczeństwie stereotypów dotyczących imprez masowych i obiektów sportowych; projekt jest realizowany w województwie dolnośląskim przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy, Stowarzyszenie „Nigdy więcej” oraz ekspertów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; więcej informacji na www.znowympokoleniemnastadiony.pl
 • ogólnopolskiego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (116 111), służącego młodzieży oraz dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony; zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz pomocy w trudnych sytuacjach; telefony zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116 111 powstają w całej Europie zgodnie z decyzją KE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (2007/116/WE); projekt realizowany przez Fundację „Dzieci Niczyje” m.in. we współpracy z Policją; więcej informacji na www.116111.pl
 • międzynarodowej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nie odwracaj wzroku” – mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce ze wskazaniem na obowiązek reagowania i zapobiegania tej formie krzywdzenia osób; gospodarzem inicjatywy jest Fundacja ,,Dzieci Niczyje”; więcej informacji na www.stopseksturystyce.fdn.pl
 • projektu „Zachowaj trzeźwy umysł” – kampanii, której celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy; kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju; każdego roku do miast i gmin zaangażowanych w akcję trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw profilaktycznych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli; projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”; działanie objęte jest patronatem Komendanta Głównego Policji; więcej informacji na www.trzezwyumysl.pl
 • projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” – programu mającego na celu przedstawienie dzieciom i młodzieży elementów prawa i pożądanych zachowań służących ich bezpieczeństwu i przygotowaniu do radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami; program zawiera bogaty materiał stanowiący wsparcie dla nauczycieli w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w następujących obszarach: wychowanie komunikacyjne, przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom, bezpieczne zachowania w sytuacjach kryzysowych, elementy ratownictwa medycznego, pomocy przedlekarskiej; program przygotowała Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu; więcej informacji na www.kwp.radom.pl/upload/file/Prewencja/EdB.pdf
 • „Comunity Policing” – projektu, którego kluczowym celem jest budowanie wzajemnego zaufania na linii policjant – obywatel; policjanci powinni być otwarci na problemy obywateli, okazując cierpliwość, zrozumienie i chęć pomocy, nawet w przypadku kiedy powierzone problemy nie mają bezpośredniego związku z naruszeniem prawa; w założeniach policjant ma być bardziej „przyjacielem społeczności” niż urzędnikiem państwowym opierającym służbę na represji; więcej informacji na www.slaska.policja.gov.pl
 • ,,Zagraj ze mną w bezpieczeństwo” – programu przeznaczonego dla dzieci w wieku 5–9 lat i poruszającego w szerokim zakresie kwestie bezpieczeństwa najmłodszych; integralną częścią programu jest wielkoformatowa gra planszowa, w której gracze, pokonując kolejne etapy gry, dynamicznie poruszając się po planszy i rozwiązując kolejne profilaktyczne zagadki, sami stają się jej elementami; interaktywne uczestnictwo w tej zabawie sprzyja wzrostowi zainteresowania przekazywanymi przez te zadania treściami profilaktycznymi; program jest realizowany przez zachodniopomorską Policję we współpracy z Urzędem Marszałkowskim; więcej informacji na www.szczecin.kwp.gov.pl/profilaktyka/qzagraj-ze-mna-o-bezpieczestwoq


  ,,Porozmawiajmy o prewencji Policji”  

Dodatkowymi wydarzeniami projektu ,,Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania” były niżej wymienione konferencje, seminaria i szkolenia, tj.:

 • seminarium polsko-szwedzkie nt. „Rola Policji w zapobieganiu przestępczości i zjawiskom społecznie uciążliwym – współpraca międzyinstytucjonalna – dobre praktyki” (październik 2014 r.), zorganizowane we współpracy z Ambasadą Szwecji, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim;
 • konferencja pn. ,,Memorandum na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury” (27 listopada 2014 r.) we współpracy z Fundacją ,,Niezłomni”; patronat nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych;
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla policjantów i pracowników Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP (24–25 listopada 2014 r.) we współpracy z firmą AL-MED, KPP w Bartoszycach;
 • pilotażowe szkolenie z zakresu zapobiegania stalkingowi (2–3 grudnia 2014 r.), realizowane wspólnie z Fundacją „Można Inaczej”; w szkoleniu wzięło udział 38 funkcjonariuszy z komend powiatowych i rejonowych Policji podległych Komendzie Stołecznej Policji;
 • konferencja pn. „Dobro dziecka a działania Policji – odbieranie dziecka z rodziny” (4 grudnia 2014 r.);
 • narada zastępców KWP/KSP/szkół Policji ds. prewencji nt. „Perspektyw prewencji kryminalnej Policji” (4 grudnia 2014 r.).

W ramach projektu podjęto również współpracę z Departamentem Komunikacji Społecznej MSW na rzecz przeprowadzenia badania sondażowego nt. oczekiwań obywateli wobec policjantów służby prewencyjnej Policji. Zaprezentowanie wyników zaplanowano na konferencję nt. ,,Prewencja Policji – perspektywy i wyzwania”, która odbędzie się 18 marca 2015 r. w Warszawie.


  Bezpieczeństwo wspólną sprawą!  
  – znaczenie partnerstwa międzyinstytucjonalnego w budowaniu realnego bezpieczeństwa  

Jednym z merytorycznych wątków marcowej konferencji będzie rola partnerstwa międzyinstytucjonalnego na rzecz zapobiegania przestępczości i zjawiskom społecznie dokuczliwym, w tym również w odniesieniu do obszaru edukacji dla bezpieczeństwa i roli prewencji Policji w tej kwestii. Oczywiście o partnerstwie i jego znaczeniu dla Policji rozmawialiśmy również w ramach projektu „Prewencja Policji dzisiaj (…)”, czego wyrazem jest kilka poniżej zaprezentowanych wypowiedzi przedstawicieli m.in. świata nauki, organizacji pozarządowych, instytucji reprezentujących partnerstwo prywatno-publiczne.

(...)

 

Pełna wersja artykułu "Prewencja policji – perspektywy i wyzwania"

powrót
drukuj