nr 4/2018


Obsługa broni palnej krótkiej jedną ręką

Każdy użytkownik broni palnej, czy to funkcjonariusz, czy posiadacz cywilny, powinien doskonalić się w zakresie obsługi broni palnej. Opanowanie tych czynności ma istotny wpływ zarówno na bezpieczeństwo posiadacza broni i osób postronnych, jak i na skuteczność posługiwania się nią, gdyby doszło do sytuacji wymagającej jej użycia. Użycie broni palnej zazwyczaj nie odbywa się w okolicznościach komfortowych, jakie może zapewnić oś strzelecka. Jedną z nich jest sytuacja, gdy zmuszeni jesteśmy obsłużyć broń i oddać strzał przy użyciu jednej ręki. Powody mogą być różne. Może to wynikać ze zranienia lub konieczności odpierania ataku, gdy jedna ręka jest zajęta. Ręką, która obsługuje broń, może być ręka wiodąca, jak i niewiodąca.

  • Przeładowanie broni krótkiej jedną ręką

Na początku skupimy się na wariancie łatwiejszym, to jest obsłudze broni ręką wiodącą. Zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 57, z późn. zm.), policjant ma obowiązek: broń palną nosić bez wprowadzania naboju do komory nabojowej i zabezpieczoną, jeśli konstrukcja broni na to pozwala. Policjant może nosić broń palną z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej wyłącznie wtedy, gdy zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające takie postępowanie, przy zachowaniu szczególnych warunków bezpieczeństwa.

Z uwagi na ten przepis, w większości przypadków przed oddaniem strzału musimy po dobyciu broni wprowadzić nabój do komory nabojowej.

(...)

 

nadkom. Tomasz Fęcki
Zakład Interwencji Policyjnych CSP

 


Pełna wersja artykułu "Obsługa broni palnej krótkiej jedną ręką" w pliku PDF

powrót
drukuj