nr 1/2012


INTERWENCJE WOBEC SPRAWCÓW SZALBIERSTWA

Przystępując do realizacji interwencji w sytuacji uzasadnionego podejrzenia wystąpienia wykroczenia szalbierstwa, policjanci muszą posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą definicji jego pojęcia, kwalifikacji prawnej oraz taktyki realizacji interwencji obejmującej tego rodzaju zdarzenia. Są to kwestie ważne i złożone, nie tyle ze względu na specyfikę czynności interwencyjnych, co ze względu na częste problemy z prawnym kwalifikowaniem zachowań wskazujących na popełnienie wykroczenia szalbierstwa.

podinsp. Leszek Dyduch
starszy wykładowca
Zakładu Służby Prewencyjnej CSP

asp. sztab. Robert Ludwikowski
specjalista
Wydziału Prewencji KWP Łódź

 

Podstawowym obowiązkiem policjantów jest przede wszystkim zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w ramach podejmowanych czynności interwencyjnych. Gdy jednak dojdzie do popełnienia tego typu czynów zabronionych, powinni oni dążyć do ustalenia i zatrzymania sprawcy.

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji pojęcia „interwencja policyjna”. Względy oraz potrzeby pracy policyjnej przemawiają za definicją, która pojęcie to określa jako zespół niezwłocznych czynności policjantów podjętych na podstawie wiarygodnej informacji o bezpośrednim zagrożeniu życia, zdrowia, wolności, porządku prawnego i innych dóbr prawnych, celem ustalenia okoliczności zdarzenia, rodzaju i skali zagrożenia, dążenia do jego eliminacji lub ograniczenia, a także w miarę możliwości przywrócenia stanu pierwotnego sprzed wystąpienia zagrożenia. (…)

Cały artykuł do pobrania w pliku PDF:

powrót
drukuj