nr 3/2012


XXV KONKURS „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO”

W terminie 25–28 września bieżącego roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i na terenie m.st. Warszawy odbyła się XXV edycja konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Najlepsi funkcjonariusze drogówki z całego kraju stanęli w zawodach i zmagali się o tytuł najlepszego Policjanta Ruchu Drogowego roku 2012.

 1. Podstawowymi celami konkursu są:
 2. doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności i sprawności policjantów ruchu drogowego;
 3. utrwalanie wśród policjantów przekonania, że tylko zdecydowane, skuteczne i zgodne z prawem działanie może przyczynić się do pozytywnej społecznej oceny Policji;
 4. podnoszenie prestiżu społecznego policjantów ruchu drogowego;
 5. przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa, pracy policjantów ruchu drogowego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji;
 6. wyłonienie najwszechstronniejszego policjanta ruchu drogowego;
 7. wyłonienie najlepszej reprezentacji policjantów ruchu drogowego.

Zawodnicy mają do pokonania wiele konkurencji, które sprawdzą ich umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Finał konkursu obejmuje niżej wymienione konkurencje:

 

Konkurencja K-1

– test ze znajomości wybranych przepisów prawa o ruchu drogowym (18 pytań).

 

Konkurencja K-2

– test ze znajomości wybranych zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych, a także ze znajomości zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków (18 pytań, w tym 5 z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków).

Konkurencje testowe (K-1 i K-2) przewidują możliwość jednokrotnego wyboru prawidłowej odpowiedzi. Łączny czas przeznaczony na rozwiązanie testów – 40 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje 0,5 punktu.

 

Konkurencja K-3

– strzelanie z broni służbowej:

 1. miejsce – strzelnica Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
 2. warunki strzelania:
 1. broń – pistolet będący na wyposażeniu policjanta; broń zdeponowana jest w CSP w Legionowie, sprawdzona technicznie i dopuszczona do zawodów;
 2. opór języka spustowego – minimum 1,36 kg;
 3. cel – dwie tarcze TS 10 i TS 2, gdzie w tarczy TS 10 prostokąt ma wartość „7”;
 4. odległość – TS 10 – 15 m, TS 2 – 25 m;
 5. liczba naboi – 12 sztuk (po 6 do każdej tarczy);
 6. postawa – stojąc, chwyt broni dowolny;
 7. bieg – 100 m bez przeszkód;
 8. czas – 90 s na bieg i oddanie 12 strzałów wraz ze zmianą magazynka;
 1. przebieg strzelania:
 1. zawodnicy startują w kolejności wynikającej z numerów startowych, po identyfikacji na podstawie legitymacji służbowej;
 2. w jednej rundzie może uczestniczyć 3 zawodników;
 3. zawodnik zgłasza się w punkcie startu najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem konkurencji, sędzia startowy sprawdza prawidłowość broni (w tym opór języka spustowego) i przygotowanie zawodnika do konkurencji, pistolet powinien być załadowany magazynkiem, nabój nie może być wprowadzony do komory nabojowej;
 4. po upływie 90 s od rozpoczęcia konkurencji sędzia stanowiskowy przerywa dalsze strzelanie – oddanie strzału (strzałów) po komendzie „przerwać ogień” powoduje odliczenie od uzyskanego wyniku najwyżej punktowanych przestrzelin (w zależności od ilości oddanych strzałów po komendzie);
 5. w czasie dobiegu broń musi znajdować się w kaburze zewnętrznej, na linii ognia broń wyjmuje się bez dodatkowej komendy;
 6. po ukończeniu strzelania sędzia kontroluje prawidłowość rozładowania broni, która następnie powinna być zabezpieczona w kaburze;
 7. o kolejności miejsc zawodników decyduje suma uzyskanych punktów z przestrzelin;
 8. zawodnik z najlepszym wynikiem otrzymuje 18 punktów, każdy kolejny 0,5 punktu mniej od poprzednika, aż do miejsca 36, za które zawodnik otrzymuje 0,5 punktu;
 9. w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników takiej samej liczby punktów, o zajęciu wyższego miejsca decyduje kolejno:
 • wynik strzelania do tarczy TS 2,
 • liczba przestrzelin o wartości 10, 9, 8 itd. w tarczy TS 2,
 • liczba przestrzelin o wartości 7, 5, 4 itd. w tarczy TS 10;
 1. protesty dotyczące oceny muszą być zgłoszone przez zawodnika bezpośrednio po podaniu wyniku (po podpisaniu metryczki strzelania z naniesionymi wynikami), do przewodniczącego zespołu sędziowskiego tej konkurencji;
 2. w przypadku zacięcia broni niezawinionego przez zawodnika, zawodnik ten powtarza konkurencję po zakończeniu strzelania przez wszystkie zmiany w danej grupie zawodników;
 3. o winie lub braku winy zawodnika przy zacięciu broni decyduje sędzia stanowiskowy, w razie uznania, że zacięcie broni nastąpiło z winy zawodnika, zalicza mu się tylko te przestrzeliny, które uzyskał przed zgłoszeniem zacięcia;
 4. w razie wystąpienia kolejnego zacięcia, niezależnie od winy zawodnika, zalicza mu się lepszy wynik z podjętych (dwóch) prób;
 5. w czasie strzelania zawodnicy obowiązkowo używają ochronników słuchu i wzroku (zapewnia je organizator);
 6. obowiązuje umundurowanie służbowe – dokładne informacje dotyczące rodzaju umundurowania zostaną podane w dniu rozgrywania konkurencji.

 

Konkurencja K-4

– kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu z wyłączoną sygnalizacją świetlną.

Konkurencja odbywa się na jednym skrzyżowaniu, oceniana przez stały skład czterech sędziów wg następujących
zasad:

 1. czas trwania konkurencji – do 5 minut na każdego zawodnika;
 2. zawodnicy startują w kolejności wynikającej z numerów startowych;
 3. decyzję o wejściu każdego zawodnika na skrzyżowanie podejmuje przewodniczący zespołu sędziowskiego tej konkurencji, po identyfikacji zawodnika;
 4. oceny zawodników dokonuje indywidualnie każdy z 4 sędziów, okazując przypisaną liczbę punktów w skali od 1 do 9 publicznie i wpisując ją do arkusza ocen, bezpośrednio po zakończeniu konkurencji przez zawodnika; następnie bezpośrednio po zakończeniu całej konkurencji każdy z sędziów przekazuje arkusz przewodniczącemu zespołu sędziowskiego konkurencji, który wpisuje oceny do protokołu;
 5. zabrania się nanoszenia jakichkolwiek poprawek ocen w arkuszu;
 6. o wyniku decyduje suma punktów przyznanych przez sędziów – po odrzuceniu dwóch skrajnych ocen;
 7. przewodniczący zespołu sędziowskiego przerywa konkurencję, jeżeli w czasie jej odbywania zawodnik popełnia zasadnicze błędy lub nie panuje nad sytuacją na skrzyżowaniu, w wyniku czego zagrożone jest bezpieczeństwo ruchu lub następuje jego tamowanie; w takim przypadku zawodnik otrzymuje 0 punktów jako wynik końcowy konkurencji;
 8. w przypadku, o którym mowa w pkt 7, na polecenie przewodniczącego zespołu sędziowskiego kierowanie ruchem na skrzyżowaniu podejmuje policjant niestartujący w finale konkursu, do czasu przejęcia kierowania ruchem przez kolejnego zawodnika;
 9. sędziowie w ocenie zawodników uwzględniają w szczególności:
 1. zgodność podawanych sygnałów z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840),
 2. prawidłowe wejście na skrzyżowanie i zejście z niego,
 3. reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych,
 4. wygląd zewnętrzny zawodnika i jego umundurowanie;
 1. zawodnicy finału konkursu w trakcie konkurencji reagują na wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania, stosowanie określonych środków należy do policjantów niebiorących udziału w konkurencji;
 2. przebieg konkurencji jest rejestrowany za pomocą kamery.

 

Konkurencja K-5

– jazda sprawnościowa motocyklem służbowym.

Konkurencja polega na przejechaniu wyznaczonego toru, według następujących zasad:

 1. zawodnicy startują w kolejności wynikającej z numerów startowych;
 2. zawodnik na motocyklu ustawia się na starcie, silnik jest włączony, przednie koło motocykla znajduje się na linii startu;
 3. start odbywa się na sygnał sędziego startowego;
 4. po przejechaniu toru sprawnościowego zawodnik przejeżdża metę lotną i zjeżdża na parking;
 5. do uzyskanego czasu przejazdu dolicza się tzw. „sekundy karne”, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Błąd w przejeździe

Sekundy karne

1.

Każdorazowe dotknięcie podłoża
(nie motocyklem)

5

2.

Przewrócenie, przemieszczenie pachołka

5

3.

Spadnięcie z deski lub równoważni

10

4.

Jazda niezgodna z wytyczonym kierunkiem lub ominięcie wyznaczonego odcinka toru

30

5.

Całkowite ominięcie przeszkody

60

 

 1. o kolejności miejsc zawodników decyduje czas przejazdu – z uwzględnieniem sekund karnych;
 2. zawodnik przystępujący do konkurencji powinien być ubrany w strój motocyklisty (bez pasa i koalicyjki), tzn. w:
 1. kombinezon motocyklisty,
 2. buty służbowe zakrywające kostkę lub buty motocyklowe,
 3. rękawice ochronne z mankietami lub motocyklowe,
 4. kask ochronny (zapięty),
 5. ewentualnie – okulary ochronne.

 

Konkurencja K-6

– jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze.

Konkurencja polega na jednokrotnym przejechaniu wyznaczonego toru, według następujących zasad:

 1. kolejność startujących wynika z miejsca zajmowanego przez zawodnika po rozegraniu dotychczasowych konkurencji, im więcej punktów w klasyfikacji generalnej, tym późniejszy start, jako pierwszy startuje zawodnik z najmniejszą liczbą punktów, jako ostatni – zawodnik z największą liczbą punktów w klasyfikacji generalnej; zasadę ustalania zajmowanego miejsca stosuje się w sposób określony w § 6 ust. 1;
 2. zawodnik zajmuje miejsce w samochodzie podstawionym na miejsce startu i zapina pasy bezpieczeństwa, po uruchomieniu silnika ustawia samochód przednimi kołami na linii startu i zgłasza sędziemu gotowość startu;
 3. start odbywa się na sygnał sędziego startowego;
 4. po przejechaniu toru zawodnik zatrzymuje pojazd w wyznaczonym miejscu, tak, by linia zatrzymania znajdowała się pomiędzy osiami pojazdu (żadne z kół nie może stać na linii zatrzymania), linia START/META nie jest punktem pomiaru uzyskanego czasu;
 5. do uzyskanego czasu przejazdu dolicza się tzw. „sekundy karne”, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Błąd w przejeździe

Sekundy karne

1.

Falstart zawodnika

5

2.

Przesunięcie, przewrócenie pachołka

5

3.

Każdorazowe niezapięcie pasów bezpieczeństwa

15

4.

Jazda niezgodna z wytyczonym kierunkiem lub ominięcie wyznaczonego odcinka toru

40

5.

Nieprawidłowe zatrzymanie pojazdu po wykonaniu próby

20

 1. o kolejności miejsc zawodników decyduje czas przejazdu – z uwzględnieniem ewentualnych sekund karnych;
 2. policjant przystępujący do konkurencji powinien być w umundurowaniu służbowym – informacje o rodzaju umundurowania zostaną podane przed konkurencją.

Uregulowania dodatkowe dotyczące konkurencji K-5 i K-6:

 1. przed konkurencją zawodnik może zapoznać się z trasą jazdy (przejście po wyznaczonym torze jazdy);p
 2. pojazdy posiadają jednakowe parametry techniczne, przydział pojazdów odbywa się w sposób rotacyjny;
 3. w razie niezawinionej przez zawodnika awarii pojazdu:
 1. przed próbą – zawodnik zostaje dopuszczony do próby po ostatnim zawodniku z listy startowej, do próby przystępuje kolejny zawodnik,
 2. w trakcie próby – próba tego zawodnika zostaje przerwana i do swojej próby przystępuje kolejny zawodnik, natomiast zawodnik, który miał awarię, wykonuje próbę po ostatnim zawodniku z listy startowej;
 1. w razie awarii pojazdu zawinionej przez zawodnika konkurencji nie uznaje się za ukończoną;
 2. zawodnik z najlepszym wynikiem otrzymuje 18 punktów, każdy kolejny – o 0,5 punktu mniej od poprzednika, aż do miejsca 36, za które zawodnik otrzymuje 0,5 punktu;
 3. w przypadku nieukończenia konkurencji K-5 lub K-6, zawodnik otrzymuje odpowiednio 0 punktów;
 4. do pomiaru czasu podczas konkurencji przewiduje się wykorzystanie urządzeń elektronicznych, w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się dokonanie pomiaru ręcznego;
 5. przebieg konkurencji jest rejestrowany za pomocą kamery.

■ ■ ■

Organizatorem konkursu po raz kolejny było Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, natomiast na szczeblu wojewódzkim współorganizatorami konkursu były komórki organizacyjne właściwe do spraw ruchu drogowego komend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji we współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw szkolenia. Nadzór nad ich organizacją i przebiegiem pełnili komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji.

Każda komenda wojewódzka (Stołeczna) Policji zgłosiła do udziału w konkursie dwóch policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na drodze. Ponadto Komendant CSP w Legionowie dodatkowo zaprosił dwóch żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy wzięli udział w konkursie na zasadzie honorowego uczestnictwa. Każda reprezentacja miała swojego kierownika, którym był kierownik komórki organizacyjnej właściwej ds. ruchu drogowego lub jego zastępca.

Z biegiem lat zmieniał się regulamin konkursu, sprzęt wykorzystywany do przeprowadzenia poszczególnych konkurencji, a także liczba jego uczestników. Zmiany te w większości przypadków wynikały z doświadczeń zdobywanych przez organizatorów oraz z konstruktywnych uwag uczestników. To, co stanowi stały element konkursu, który dało się zauważyć już podczas pierwszej edycji, to klimat zdrowej i życzliwej rywalizacji. Atmosfera ta towarzyszy rywalizacji niezmiennie, co potwierdza klasę finalistów. Ci, którzy biorą czynny udział w tym przedsięwzięciu, z pewnością mogą stanowić wzór do naśladowania dla swoich młodszych kolegów, zarówno jako policyjni specjaliści, jak i – po prostu – zwykli ludzie...

kom. Sławomir Hołoweńko
wykładowca Zakładu Ruchu Drogowego CSP

 


Artykułu w pliku PDF

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj