DZIAŁALNOŚĆ BOA KGP W 2013 R.

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (BOA KGP) jako komórka organizacyjna pełni dwojaką funkcję w strukturze Komendy Głównej Policji. Priorytetowym obszarem działalności jest przygotowanie i utrzymywanie gotowości do realizacji zadań kontrterrorystycznych na poziomie taktycznym (wykonawczym) oraz wykonywanie zadań polegających na prowadzeniu działań bojowych na rzecz innych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych. W tym celu utrzymywany jest całodobowy dyżur zespołu bojowego BOA KGP. Drugi zakres działalności obejmuje uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach na poziomie organizacyjnym, legislacyjnym, logistycznym i współpracy międzynarodowej w obszarze odpowiedzialności.

Do bardzo istotnych zadań BOA KGP należy też nadzór merytoryczny nad jednostkami i komórkami antyterrorystycznymi Policji w zakresie przygotowania do działań bojowych, minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych.

Zadaniami BOA KGP, zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji1, są m.in.:

 • prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do fizycznego zwalczania zamachów terrorystycznych, w szczególności działań o znacznym stopniu skomplikowania, a także realizowanych w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego;
 • prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;
 • prowadzenie negocjacji policyjnych;
 • wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;
 • wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i biur KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;
 • koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych oraz negocjacji policyjnych;
 • wykonywanie zadań specjalnej jednostki interwencyjnej, o której mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych2.

BOA KGP bierze udział w akcjach i operacjach policyjnych, wykonuje zadania wspierające działania ochronne wobec osób podlegających ochronie na zlecenie innych podmiotów policyjnych będących jednocześnie zleceniodawcami. Realizuje zadania zlecone na rzecz CBŚ KGP polegające na zatrzymywaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców. Wspomaga działania Biura Ochrony Rządu grupami wsparcia taktycznego i wystawia posterunki obserwacyjno-strzeleckie podczas zabezpieczenia wizyt przedstawicieli innych państw oraz uroczystości narodowych. Przeprowadza konwoje zagraniczne osób ściganych Europejskim Nakazem Aresztowania.
Specjalistyczne wyposażenie oraz sprzęt transportowy BOA KGP dostosowane są do realizacji zadań na terenie całego kraju. Biuro jako jedyna formacja policyjna posiada sprzęt pozwalający na prowadzenie działań ratowniczych w strefie skażonej CBRN3 (chemical, biological, radiological and nuclear).
Przedstawiciele BOA KGP czynnie uczestniczą w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych powołanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz funkcjonującej w nim Stałej Grupy Eksperckiej. Prowadzą także ścisłą współpracę z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Jednocześnie biuro jest członkiem czterech grup roboczych europejskiej platformy współpracy Atlas. Są to:

 • BUILDINGS – działania bojowe w budynkach,
 • C2 (Command control) – dowodzenie działaniami policyjnymi w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
 • ENTRY – pokonywanie przeszkód budowlanych podczas działań bojowych,
 • NEGO – wymiana informacji w zakresie negocjacji policyjnych.

W skład BOA KGP wchodzą wydziały bojowe o następujących specjalizacjach: realizacji w środowisku skażonym CBRN, zatrzymań operacyjnych, wykorzystania technik wysokościowych oraz realizacji zadań w środowisku wodnym. Zabezpieczanie snajperskie działań jest prowadzone przez wyodrębnionych z wydziałów bojowych strzelców wyborowych. W przygotowaniu działań planowych bierze udział sztab biura, natomiast za kompleksowe przygotowanie realizacji pod kątem rozpoznania odpowiedzialny jest zespół obserwacji i techniki specjalnej. Sekcja negocjacji zabezpiecza działania wydziałów bojowych pod względem prowadzenia negocjacji policyjnych. W tym roku w strukturze biura utworzono zespół medyczny, dedykowany zarówno do działań, jak i do szeroko rozumianego zabezpieczenia medycznego szkolenia, oraz zespół CBRN mający w swoich zadaniach gromadzenie wiedzy oraz prowadzenie współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za tę specjalistyczną dziedzinę. Szkoleniem specjalistycznym z zakresu taktyki antyterrorystycznej oraz strzelania, a także szkoleniem wysokościowym, spadochronowym, płetwonurkowym oraz medycznym zajmuje się Wydział Koordynacji i Szkolenia. Do jego zadań należy również koordynacja z zakresu działań AT, pirotechniki, negocjacji policyjnych oraz współpracy międzynarodowej. Za zabezpieczenie logistyczne pracy biura, ochronę obiektu oraz transport odpowiedzialni są funkcjonariusze Wydziału Wsparcia Taktycznego.
W BOA KGP służą policjanci spełniający wymagania w zakresie sprawności fizycznej oraz predyspozycji psychicznych umożliwiających sprawną pracę zespołową w warunkach wysokiego poziomu stresu. Kandydatem do pracy w BOA KGP może być policjant w służbie stałej. Podczas doboru kandydatów sprawdzane są cechy psychomotoryczne, takie jak: szybkość, wytrzymałość, siła oraz umiejętność pływania i odporność na wykonywanie zadań na wysokości. W kolejnych etapach sprawdzane są predyspozycje psychologiczne, badane w specjalnym profilu opracowanym przez policyjnych psychologów z KGP dla policjantów wykonujących zadania antyterrorystyczne, a następnie stan zdrowia, określany przez komisję lekarską. Kandydaci na operatorów pionu bojowego przechodzą 9-miesięczny kurs pozwalający nabyć umiejętności niezbędne do realizacji zadań. Ukończenie szkolenia jest warunkiem koniecznym do podjęcia dalszej służby w pionie bojowym.
Biuro ściśle współpracuje z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkołą Policji w Pile i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, korzystając z ich obiektów szkoleniowych.
BOA KGP wraz z Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi Policji (SPAP) i Sekcjami Antyterrorystycznymi Policji (SAT) komend wojewódzkich Policji, wspólnie z innymi służbami i instytucjami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz przy udziale komórek Ministerstwa Obrony Narodowej, a także Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, realizuje zadania z zakresu antyterrorystycznej ochrony kraju.
W 2013 r. BOA KGP realizowało zabezpieczenie antyterrorystyczne kraju w formie podoperacji policyjnej „Kontra” prowadzonej w ramach operacji policyjnej „Klimat” w trakcie szczytu klimatycznego COP19. Funkcjonariusze BOA wspólnie z Oddziałem Specjalnym ŻW na zlecenie BOR wspierali działania ochronne i zabezpieczali Marsz Prezydencki podczas obchodów Święta Niepodległości. Zrealizowano również kilkadziesiąt zadań zleconych na rzecz innych jednostek i komórek Policji polegających na zatrzymaniu szczególnie niebezpiecznych przestępców.
W roku 2014 biuro będzie realizowało zabezpieczenie antyterrorystyczne największych imprez i wydarzeń w Polsce. Główne z nich to spotkanie prezesów banków EBOR oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn. W obszarze szkoleniowym zostanie przeprowadzony cykl przedsięwzięć związanych z reagowaniem na zdarzenia o charakterze CBRN, a także kolejne szkolenia w ramach platformy Atlas, m.in. w zakresie działań na pokładach statków powietrznych. Biuro będzie organizatorem regionalnego spotkania dowódców jednostek antyterrorystycznych z Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji i Austrii, zrzeszonych w Atlas.
Ważnym zadaniem do realizacji w 2014 r. jest opracowanie aktu prawnego regulującego metody i formy działań jednostek i komórek antyterrorystycznych oraz zespołów minersko-pirotechnicznych, dostosowanego do aktualnych potrzeb.

insp. dr Michał Stępiński
Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych
Komendy Głównej Policji

............................................................................................................................................................................................
1 Dz. Urz. KGP poz. 25.
2 Dz. U. UE L 210 z 6.08.2008 r.
3 Amerykańskie oznaczenie broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej – chemical, biological, radiological and nuclear.

 


Pełna wersja artykułu w pliku PDF

Pliki do pobrania