O rządowym „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

Kiedy Władysław Stasiak konstruował „Razem bezpieczniej”, mało kto był przekonany, że rządowy program, koordynowany centralnie przez ministerstwo, jest w stanie poruszyć, pobudzić i uaktywnić społeczności lokalne, zintegrować różne podmioty, instytucje, a także samych mieszkańców małych miejscowości, w celu rozpowszechniania bezpiecznych postaw i zachowań wśród mieszkańców.

Z perspektywy 10 lat funkcjonowania Programu można stwierdzić, że dzięki realizacji projektów, dofinansowanych w ramach ogłaszanych co roku konkursów (naborów), udało się zainicjować współpracę lokalnych podmiotów, które przygotowując wspólne przedsięwzięcia, wypracowały rozwiązania systemowe, mające na celu poprawę różnych aspektów bezpieczeństwa na swoim terenie.

Program „Razem bezpieczniej” z założenia i w praktyce jest kierowany do społeczności lokalnych, które wiedzą najlepiej, z jakimi zagrożeniami mają do czynienia na swoim terenie. To społeczności lokalne zdają sobie sprawę, jaka tematyka profilaktyczno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego jest najbardziej potrzebna i właściwa. Już sama koncepcja Programu zmusza instytucje i podmioty działające na terenie gminy, miasta, powiatu, województwa do gromadzenia informacji, sporządzania analizy zagrożeń, identyfikacji problemów oraz powoduje konieczność integracji sił, kompetencji, wiedzy, doświadczeń, kreatywności w celu przygotowania
i realizacji projektu, który będzie obejmował jak najszerszą społeczność i zawierał jak największą liczbę działań profilaktyczno-prewencyjnych.

Głównym zadaniem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,  szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa. Dotyczą one działań na rzecz bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznej infrastruktury oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i przestępczości pospolitej. Należą do nich działania profilaktyczno-prewencyjne, informacyjne i edukacyjne. Pełna nazwa aktualnej edycji programu to „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Program ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także przyczynia się do wzrostu poziomu wiedzy. Z perspektywy lat wydaje się cenną wartością fakt, że aktywizuje społeczności lokalne, które czują się coraz bardziej odpowiedzialne za poprawę bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości i aspołecznych zachowań w swojej miejscowości. Dzięki funkcjonowaniu Programu samorządy mają realne możliwości wpływu na to, co się dzieje na ich terenie,
i wraz z instytucjami, a także ze wszystkimi mieszkańcami mogą najskuteczniej zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Cel główny zapisany w Programie to wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Jest on realizowany przez trzy cele szczegółowe, związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałaniem zjawiskom patologii, ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa. Cele skonstruowane na dużym poziomie ogólności pozwalają na swobodę wyboru konkretnych tematów przez podmioty zgłaszające się do Programu. W ramach Programu są wspierane przede wszystkim kompleksowe (systemowe) przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprawiające infrastrukturę bezpieczeństwa, szczególnie poprzez lokalne systemy bezpieczeństwa, a także inicjatywy dotyczące przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym przemocy, narkomanii, oraz ograniczania dostępu do substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy.

Działania są prowadzone na terenie całego kraju. Realizacja projektów jest poprzedzona diagnozą, oceną możliwości ich wdrożenia przez wnioskodawców oraz określeniem zakresu zadań wpisujących się w obszary Programu. Projekty złożone w ramach naboru wniosków są weryfikowane przez właściwe instytucje odpowiedzialne za ocenę i wybór projektów. Projekty wybierane przez komisje eksperckie na dwóch poziomach – wojewódzkim i ostatecznie – centralnym, rekomendowane przez zespół koordynujący Program oraz zatwierdzane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, są najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i efektywnymi przedsięwzięciami profilaktycznymi, które, realizowane na poziomie lokalnym, wpływają na wzrost świadomości zagrożeń oraz propagują wzorce bezpiecznych zachowań w całej Polsce. 

Poza projektami lokalnymi rządowy Program wspiera również inicjatywy ogólnopolskie organizowane przez różne podmioty. Warto  wspomnieć o Mistrzostwach Świata Dzieci
z Domów Dziecka w Piłce Nożnej organizowanych od 2012 r. przez Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial albo o Konkursie pn. „Sztuka wyboru” na filmy o tematyce profilaktycznej, organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Filmowej Camerimage. Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowane przez PZMot. wraz z MSWiA, MEN, MIiB i KGP również wpisane są do Programu. Tematyka tych inicjatyw jest różnorodna, ale wiąże się
z celami Programu i je uzupełnia na obszarze całego kraju. Takie inicjatywy włączane są do Banku Dobrych Praktyk Programu i promowane na stronie internetowej „Razem bezpieczniej”.

[...]

Anna Rodek
Naczelnik
Wydziału Promocji Bezpieczeństwa Publicznego
Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA

Tomasz Deptuła
Zastępca Dyrektora
Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA

 


Pełna wersja artykułu "O rządowym „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" w pliku PDF