nr 3/2011

Nr 3(17)/2011

Spis treści

Spotters w Policji

Nabór, szkolenie i przygotowywanie spottersów – policji sportowej nie tylko na EURO 2012

Postęp i tempo zmian w wielu dziedzinach życia społecznego wymusza proces specjalizacji jako zjawisko związane z koniecznością zachowania profesjonalizmu. Policja jako instytucja realizująca cele i zadania na rzecz społeczeństwa w sposób naturalny podlega temu procesowi. Przykładem i potwierdzeniem takich zmian jest powołanie policji autostradowej, policji sądowej, pododdziałów antyterrorystycznych, pirotechników policyjnych oraz spottersów.

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych. Organizacja działań Policji

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom masowych imprez sportowych to przedsięwzięcie wymagające realizacji wielu zadań zdecydowanie wykraczających poza działania bezpośrednie w czasie jej trwania. Analiza dostępnych powszechnie opracowań, zarówno naukowych, jak i użytkowych wskazuje na skuteczność rozwiązań wieloetapowych. Ich pełna realizacja stanowi gwarancję optymalności i racjonalności zabiegów o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych, w tym masowych imprez sportowych. Artykuł przedstawia organizację działań Policji na rzecz bezpieczeństwa uczestników masowej imprezy sportowej, na trzech etapach jej zabezpieczenia, tj.: w ramach działań prewencyjnych, podczas przemieszczania się uczestników oraz w trakcie trwania imprezy.

Status prawny cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.1694, z późn. zm.). Zawarte są w niej zasady i warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach. W kwestii procedury ustawa przyjmuje rozwiązanie, że w stosunku do cudzoziemców obowiązuje reżim proceduralny przewidziany w Kodeksie postępowania administracyjnego, który może być modyfikowany postanowieniami ustawy.

W języku polskim nie funkcjonuje jak do tej pory ogólnie akceptowalna i powszechnie obowiązująca definicja angielskiego pojęcia whistleblower, co w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „osobę dmuchającą w gwizdek”. Najczęściej stosowane są takie pojęcia jak demaskator oraz sygnalista. Według Fundacji im. Stefana Batorego whistleblower to aktywny obywatel, który będąc świadkiem bezprawnego działania, zabiega o jego wyeliminowanie