3/2019

Można daktyloskopować!

Od ponad stu lat we wszystkich rozwiniętych państwach świata funkcjonują policyjne bazy danych daktyloskopijnych. W Polsce takie zbiory są prowadzone przez Centralną Registraturę Daktyloskopijną – jednostkę organizacyjną Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Jej istnienie umożliwia praktyczną realizację jednego z zasadniczych zadań, przed jakimi stoi kryminalistyka, czyli identyfikację sprawców przestępstw, osób o nieustalonej tożsamości oraz N.N. zwłok. Aby jednak bazy danych, takie jak CRD, właściwie funkcjonowały, niezbędne jest spełnienie kilku warunków, spośród których najbardziej krytycznym jest stałe zasilanie owych zbiorów materiałem porównawczym pobieranym od osób daktyloskopowanych.

Praktyczne wskazówki dla policjantów zwalczających sharing

W niniejszym artykule opisano sposób dokonywania przestępstwa sharingu, tj. kradzieży i nielegalnej dystrybucji treści telewizyjnych. Wskazano prawidłowy sposób zabezpieczania materiału dowodowego. Ponadto w chronologicznej kolejności przedstawiono czynności, jakie należy wykonać, aby właściwie zabezpieczyć (procesowo i technicznie) laptop, komputer stacjonarny, dekoder lub telewizor (monitor). Przy tworzeniu niniejszego opracowania autor zasięgnął opinii specjalistów i biegłych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz z Komendy Stołecznej Policji. Dodatkowo wykorzystał wskazówki techniczne przekazane przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Sygnał”, z którym Centrum Szkolenia Policji podpisało porozumienie o współpracy. Stowarzyszenie to działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów i odbiorców programów telewizyjnych, organizuje szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich.

Formalne aspekty korzystania z pojazdów mechanicznych w II Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i zakres obowiązywania pierwszego „kodeksu drogowego”, tj. ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych1 oraz aktów wykonawczych w II RP dotyczących pojazdów mechanicznych, były odmienne od obecnie obowiązujących przepisów prawa ruchu drogowego.

Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia dotyczącego postępowania mandatowego z uwzględnieniem wielokrotnych nowelizacji przepisów. Policjant, wykonując zadania służbowe, powinien cechować się uprzejmością, konsekwencją oraz rzetelnością działania. Znajomość aktualnych przepisów prawa przy zastosowaniu postępowania mandatowego jest gwarancją należytego wykonywania zadań służbowych.

Więcej uprawnień do policjantów

Znowelizowana w grudniu 2018 r. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zwiększyła podstawowe uprawnienie policjantów. Spośród dotychczasowych uprawnień, takich jak legitymowanie, zatrzymanie, przeszukanie osób, zmianami zostały objęte: kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunku w portach, na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego. Przedmiotowa ustawa uszczegółowiła również sposób, zasady oraz tryb postępowania i dokumentowania tych czynności. A ponadto wprowadziła nowe dodatkowe uprawnienia dla policjantów, a mianowicie wydawanie osobom poleceń określonego zachowania oraz sprawdzenie prewencyjne wskazanych w przepisach prawnych kategorii osób. W ten sposób policjanci otrzymali ,,narzędzia’’ pozwalające na lepszą skuteczność w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli ochronę mienia.