nr 2

Spis treści

Poprawa warunków funkcjonowania instytucji publicznej nie może odbywać się kosztem nadmiernych emocji, stresu jej pracowników. Przemiany nie mogą być urzeczywistnianiem wyłącznie pasji i indywidualnych doświadczeń jednostki. Wdrażanie zmian to branie na siebie odpowiedzialności za losy wielu ludzi…

Zadania Policji, rozciągające się na wiele specjalistycznych dziedzin, wykonywane są przez służby: kryminalną i śledczą, prewencyjną oraz wspomagającą działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Przepisy normujące działanie Policji zawierają szereg procedur rozumianych jako sposób postępowania, prowadzenia, załatwiania jakiejś sprawy, tryb, przebieg określonych czynności. W praktyce administracyjnej procedura bywa utożsamiana z algorytmem1 i te pojęcia stosowane są zamiennie.

Nareszcie jest – 19 czerwca br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. Z wejściem w życie tego rozporządzenia, tj. z dniem 31 lipca br., moc obowiązującą straciło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji oraz Decyzja nr 313 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie doskonalenia zawodowego policjantów.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 30 sierpnia 2007 r. podpisał rozporządzenie (Dz. U. z 2007 r. Nr 170, poz. 1202), które określa szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym osób nieposiadających wykształcenia średniego, ubiegających się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji.

„SŁOWA TO NABITE PISTOLETY” – J. P. Sartre

O dobry odbiór społeczny zabiegają właściwie wszystkie firmy i instytucje, przygotowując pracowników do budowania pozytywnego wizerunku. Doświadczenie pokazuje, że zaufanie społeczne można stracić błyskawicznie, lecz jego odbudowa zawsze jest długotrwałym i trudnym procesem. Nawet z pozoru błahy błąd – choćby jednego przedstawiciela naszej formacji – może zniweczyć dobre notowania.

E-learning to technika szkolenia wykorzystująca media elektroniczne. W praktyce oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, Internetu, Intranetu, Extranetu, CD-ROM-u, telewizji interaktywnej, przekazów satelitarnych itd., inaczej są to wszelkie działania wykorzystujące technologie teleinformatyczne dla wspierania procesu kształcenia.