Nr 4/2012

Nr 4(22)/2012

DZIAŁAMY ELASTYCZNIE

z nadinsp. Markiem DZIAŁOSZYŃSKIM, Komendantem Głównym Policji, rozmawiają Piotr Maciejczak i Iwona Klonowska-Senderska

W dniu 4 października 2012 r. w Dowództwie Sił Powietrznych odbyła się międzyresortowa konferencja „Pokój i bezpieczeństwo a stereotyp płci” dla służb mundurowych, zorganizowana przez Radę ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych. Celem debaty było upowszechnienie idei zwiększania zdolności adaptacyjnych kobiet i mężczyzn pełniących służbę w formacjach mundurowych poprzez m.in. likwidowanie barier i funkcjonujących stereotypów dotyczących płci, tworzenie lepszych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn oraz wdrażanie praktyk pozwalających na godzenie rygorów służby z życiem prywatnym. Zamiarem organizatorów było zainicjowanie istotnej dyskusji nad służbą kobiet w formacjach mundurowych we współczesnej Polsce, z udziałem formacji mundurowych oraz instytucji stojących na straży równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

ANALIZA KRYMINALNA - Skuteczne narzędzie, ale nie panaceum na brak myślenia

Z mł. insp. Markiem Ślizakiem, Dyrektorem Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz insp. Waldemarem Ignaczakiem, Zastępcą Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, rozmawiają Piotr Maciejczak i Iwona klonowska-Senderska

„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indyWidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznane o na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego …”. (Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., Dz. U. z 2000 r. Nr 87, poz. 970).

Bezpieczeństwo na zamarzniętych akwenach

Spadająca temperatura oraz padający śnieg przybliżają czas, w którym następuje zlodzenie zbiorników wodnych. Mroźne słoneczne układy wysokiego ciśnienia zachęcają zarówno dzieci, jak i dorosłych do spędzania czasu wolnego na zamarzniętych akwenach. Należy jednak pamiętać, że proces zamarzania nie jest jednorodny i zależy od wielu czynników. Ważne jest zatem zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie naszego pobytu na lodzie.

Nie daj się złowić

Koniec roku zwykle kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia oraz krzątaniną po sklepach w poszukiwaniu prezentów dla najbliższych. Aby ten wyjątkowy czas upłynął w iście rodzinnej, ciepłej i przyjaznej atmosferze, często ulegamy wszechobecnej przedświątecznej gorączce zakupów. Musimy jednak pamiętać, że jest to czas „łowów” dla wielu nieuczciwych ludzi, czyhających na nasze roztargnienie oraz wykorzystujących nasze dobre serca.