nr 4/2014

W numerze

SŁUŻBA KRYMINALNA I ŚLEDCZA POLICJI

nadinsp. Mirosław Schossler ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

NARKOTYKI I DOPALACZE. CO O NICH WIEMY?

Jednym z największych zagrożeń naszych czasów są narkotyki i tak zwane dopalacze. Narkotyki nie są wprost zdefiniowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu narkomanii, natomiast zostały podzielone na środki odurzające i substancje psychotropowe. Zgodnie z ustawą, substancją psychotropową jest każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik numer 2 do ustawy (np. amfetamina, mefedron, katyna), natomiast środek odurzający to każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik numer 1 do ustawy (np. heroina, kokaina, morfina).

Obowiązujące przepisy prawne obligują Policję do zwalczania terroryzmu, określając podstawowe zadania w tym zakresie. Realizacja tych zadań wymaga, aby policjanci posiadali niezbędną i aktualną wiedzę, konieczną do rozpoznawania, zapobiegania, kwalifikowania i obsługi zdarzeń, które wyczerpują znamiona przestępstw o charakterze terrorystycznym[1]. Prawidłowe działanie w tej dziedzinie wymaga stosowania wielu złożonych procedur oraz umiejętności współpracy z instytucjami i służbami realizującymi zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Elementarne przygotowanie do tego rodzaju działań policjanci uzyskują w czasie szkolenia zawodowego podstawowego oraz szkoleń specjalistycznych[2]. Temat ten wymaga jednak ciągłego monitorowania i aktualizacji wiedzy z nim związanej, z uwagi na jego znaczenie dla bezpieczeństwa państw i ich obywateli na świecie, medialność zdarzeń terrorystycznych oraz istniejące niebezpieczeństwo wystąpienia kolejnych takich zdarzeń. Dlatego wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia przyczyniające się do pogłębienia wiedzy oraz doświadczeń funkcjonariuszy służb i instytucji ustawowo zobowiązanych do zwalczania terroryzmu należy uznać za niezwykle cenne.

DOSKONALENIE ZAWODOWE CENTRALNE DLA SŁUŻBY KRYMINALNEJ REALIZOWANE W CSP

Podstawową działalność Centrum stanowi realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. W 2014 r. oprócz szkolenia zawodowego podstawowego CSP powierzono do realizacji aż 73 programy kursów specjalistycznych, z czego 40 na wyłączność. Należy przypomnieć, że Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jako jedyna jednostka szkoleniowa Policji w kraju prowadzi doskonalenie zawodowe centralne w zakresie: ruchu drogowego (część szczególna), tresury psów służbowych, policji wodnej, działań minersko-pirotechnicznych oraz techniki operacyjnej. Szkoła realizuje także doskonalenie zawodowe obejmujące obszerny zakres zagadnień prawnych, techniki kryminalistycznej, prewencji, szkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji. Uczestnikami kursów specjalistycznych są nie tylko policjanci i pracownicy cywilni Policji, lecz także funkcjonariusze innych służb mundurowych.