1/2021

W numerze

Zadania i aktywność CBA w obszarze przeciwdziałania korupcji w Polsce

Definicja korupcji Korupcja to pojęcie złożone. Definicja słownikowa mówi o zepsuciu, demoralizacji społecznej czy przekupstwie. W rozumieniu Cywilnoprawnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu w listopadzie 1999 r., korupcja oznacza: „żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę”. Z kolei legalna definicja korupcji w prawodawstwie polskim uregulowana została w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W rozumieniu tejże ustawy korupcją jest czyn:

Wykorzystanie dronów do działań Policji Śląskiej

Z roku na rok w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP). Tendencja zwyżkowa dotyczy w głównej mierze operacji realizowanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych do zadań w celach innych niż komercyjne, tj. sport lub rekreacja1. Szanse na skuteczne zastosowanie bezzałogowców w swojej działalności dostrzegły również podmioty publiczne, a w szczególności służby mundurowe i agencje rządowe. BSP zaczęły skutecznie pełnić rolę profesjonalnego instrumentu do działań realizowanych na potrzeby zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz dotyczących dozoru lub kontroli osób i mienia.

Rola Policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości korupcyjnej w Polsce

W artykule w głównej mierze zostaną zaprezentowane czynności wynikające z realizacji zadań służbowych prowadzonych przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Współpraca CSP z Akademią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji

Konieczność budowania potencjału międzynarodowego, w tym stałego podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli policyjnych oraz wymiany dobrych praktyk na poziomie międzynarodowym, zaowocowała współpracą Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z wieloma nowoczesnymi europejskimi instytucjami edukacyjnymi. Jedną z nich jest Akademia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji, z którą w roku 2017 podpisaliśmy deklarację o współpracy. W poniższym artykule przedstawiono zakres działalności, strukturę oraz zadania implementowane przez zaprzyjaźnioną Akademię, która jest profesjonalną organizacją odpowiedzialną za szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz innych agend rządowych. Absolwenci Akademii mogą rozpocząć pracę w poszczególnych jednostkach gruzińskiego MSW.